Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-20

MQ: Kallelse till årsstämma i MQ Holding AB (publ)

Pressmeddelande, 20 december 2017

MQ Holding AB (publ), org. nr. 556697-2211, kallar till årsstämma
onsdagen den 24 januari 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på adressen
Sankt Eriksgatan 5, Göteborg. Entrén öppnas kl. 13.30.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18
januari 2018, dels har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget
senast torsdagen den 18 januari 2018, helst före kl. 16.00. En
utskrift av hela aktieboken kommer att hållas tillgänglig vid
årsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till MQ Holding AB
(publ), Box 119 19, 404 39 Göteborg, per telefon 031-388 80 00 eller
per e-post stamma@mq.se. Vid anmälan skall uppges namn/firma,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella
biträden. Högst två biträden får medföras. Anmälningsblankett finns
att tillgå på www.mq.se, tillsammans med fullmaktsformulär för den
som önskar företrädas av ombud.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB torsdagen den 18 januari 2018. Begäran om att förvaltaren
ombesörjer omregistrering måste ske i god tid före denna dag. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Vid årsstämman kommer bl. a. följande förslag att läggas fram:

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kronor per aktie och fredagen
den 26 januari 2018 som avstämningsdag för utdelning.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju.
Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes-Göran Sylvén, Bengt
Jaller, Arthur Engel, Annika Rost, Mernosh Saatchi, Michael Olsson
och Anna Engebretsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av
Claes-Göran Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen föreslås omval
av Bengt Jaller.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 680 000 kronor, varav 420
000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de
övriga styrelseledamöterna. Vidare föreslås att arvode för
utskottsarbete utgår med 60 000 kronor för arbete i
revisionsutskottet och 80 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande. Till ordinarie ledamot i ersättningsutskottet föreslås
utgå 25 000 kronor och 35 000 kronor till ersättningsutskottets
ordförande. Vidare rekommenderar valberedningen att styrelsemedlemmar
utsedda vid bolagsstämma under tre år förvärvar aktier i MQ Holding
motsvarande som lägst ett styrelsearvode.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inrätta ett
långsiktigt bonusprogram (långsiktigt bonusprogram 2018/2022) enligt
i huvudsak följande villkor:

Bonusprogrammet ska omfatta koncernens ledningsgrupp av sammanlagt
åtta ledande befattningshavare inom Bolaget (VD, vVD/CFO, HR-chef,
Sortiments- & inköpschef, Försäljningschef MQ, Affärsområdeschef Joy,
E-handelschef och Marknadschef). Som förutsättning för tilldelning av
bonus gäller att

- nedan angivna prestationsvillkor måste uppfyllas, vilket testas för varje räkenskapsår och

- den ledande befattningshavaren ska ha varit anställd under hela räkenskapsåret som testas samt ska kvarstå i ouppsagd anställning när utbetalning sker.

Tilldelad bonus enligt bonusprogrammet ska högst uppgå till 21 MSEK,
om alla tre steg nedan utfaller innan fem räkenskapsår har passerat
upphör bonusprogrammet att gälla. Inget semestertillägg eller pension
ska utgå på den tilldelade bonusen utan endast sociala avgifter.

Prestationsvillkoren för ledande befattningshavare skall baseras på
Bolagets omsättning och rörelseresultat (EBITA) med tillämpning av
IFRS-regelverket för ett vart av räkenskapsåren 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 och 2021/2022. Med rörelseresultat (EBITA) avses
resultatet före skatt, finansiella poster och av- och nedskrivningar
av immateriella tillgångar i form av goodwill och varumärken, med
justering för eventuella extraordinära poster.

Bonusprogrammet består av tre steg enligt nedan där av styrelsen
fastställda mål för Bolagets omsättning och EBITA testas i tre steg:

Steg 1
Om Bolagets omsättning och EBITA för ett räkenskapsår infriar
villkoren styrelsen satt upp för steg 1, då utfaller en gemensam
bonus på totalt 3 MSEK.

Steg 2
Om Bolagets omsättning och EBITA för ett räkenskapsår infriar
villkoren styrelsen satt upp för steg 2, då utfaller en gemensam
bonus på totalt 6 MSEK.

Steg 3
Om Bolagets omsättning och EBITA för ett räkenskapsår infriar
villkoren styrelsen satt upp för steg 3, då utfaller en gemensam
bonus på totalt 12 MSEK.

Bonusbeloppen är kumulativa med vilket menas att uppnås
prestationskravet i steg 3 är steg 1 och 2 också uppfyllda, vilket
ger en total gemensam bonus om 21 MSEK. Utbetalning sker efter
reviderat och godkänt årsbokslut då kriterierna i ett eller flera
steg uppnåtts.

VD kan maximalt erhålla en bonus om 5,9 MSEK. vVD/CFO kan maximalt
erhålla en bonus om 3,7 MSEK. Varje övrig ledande befattningshavare i
ledningsgruppen kan maximalt erhålla en bonus om 1,9 MSEK.

En förutsättning för att den ledande befattningshavaren ska erhålla
tilldelning av bonus är att denne ska ha varit anställd under hela
räkenskapsåret som testas samt ska kvarstå i ouppsagd anställning när
utbetalning sker, vilket först kan ske när årsbokslutet reviderats av
Bolagets revisorer. Tanken är att den ledande befattningshavaren ska
köpa aktier i Bolaget för hälften av den tilldelade bonusen efter
skatt. Villkoren för detta kommer att utvecklas vidare och avtal
kommer upprättas med respektive ledande befattningshavare.

Kostnaden för maximalt utfall av bonusprogrammet är 21 MSEK. Kostnaden
för utgående sociala avgifter beräknas uppgå till cirka SEK 7 MSEK
med en antagen social avgift om drygt 31 %. Total maximal kostnad för
Bolaget avseende bonusprogrammet är således cirka 28 MSEK.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat dokument samt på
www.mq.se.

Välkomna!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tony Siberg, vice VD och CFO, telefon 0736-84 41 60
Marie Rönnberg, Ekonomichef, telefon 0707-49 45 41

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena
MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix
av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor
med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan
"mitt i livet" som är modeintresserad och söker god kvalitet,
passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 176
butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX
Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se
(http://www.mqMQ.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mq/r/kallelse-till-arsstamma-i-mq-holding-ab--...
http://mb.cision.com/Main/2493/2419448/770019.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.