Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-09

Mr Green: Kallelse till årsstämma i Mr Green & Co AB (publ)

Aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ), org nr 556883-1449 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017, kl. 17.00 i
GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdag 10 maj 2017, och dels
senast den 10 maj 2017 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen
under adress: Årsstämma, Mr Green & Co AB, Sibyllegatan 17, 114 42
Stockholm eller via e-post: information@mrg.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets webbplats mrg.se. Aktieägare som företräds
genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till
Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem
år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 10
maj 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före
nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av två justeringsmän

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Anförande av verkställande direktören

8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9) Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av
koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter

11) Fastställande av arvode till styrelse

12) Fastställande av arvode till revisor

13) Val av styrelseledamöter och revisor

14) Beslut om valberedningen

15) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

16) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden
till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa
smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

18) Stämmans avslutande

Förslag till beslut med mera

Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10-14 på dagordningen
Valberedningen har utsetts av årsstämman 2016. Nuvarande valberedning
utgörs av Dimitrij Titov, Mikael Pawlo samt styrelsens ordförande
Kent Sander.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Dimitrij Titov utses till
ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie
ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse
Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 2 305 000
kronor, varav till styrelsens ordförande 730 000 kronor och till
övriga ledamöter 315 000 kronor per ledamot. Arvode för
kommittéarbete ska utgå med 385 000 kronor att fördelas enligt
följande:

Revisionsutskott: 125 000 kronor till ordföranden samt 75 000 kronor
till annan ledamot.

Ersättningsutskott: 50 000 kronor till ordföranden samt 30 000 kronor
till annan ledamot.

Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet
att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvodet via bolag ska arvodet ökas med ett belopp
som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt
revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kent Sander,
Tommy Trollborg, Andrea Gisle Joosen, Henrik Bergquist, Eva Lindqvist
och Danko Maras. Till styrelseordförande föreslås Kent Sander
omväljas.

En detaljerad beskrivning av föreslagna ledamöter återfinns på
Bolagets webbplats mrg.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.
Under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman
så har revisionsbolaget meddelat att Bo Åsell kommer att vara
huvudansvarig revisor. Information om Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB och Bo Åsell återfinns på bolagets webbplats mrg.se.

Punkt 14 - Beslut om valberedningen
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter.
Styrelsens ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet
tre (3) största aktieägarna i bolaget att utse en representant
vardera, att jämte styrelseordföranden utgöra ledamot i
valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna
väljer att avstå från sin rätt att utse representant i
valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan
även besluta, om befinns lämpligt, att utse ytterligare en
representant för en grupp större aktieägare som ska adjungeras till
valberedningen.

Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första
sammanträde men ska inte vara ordförande för valberedningen. Till
ordförande i valberedningen utses den ledamot som röstmässigt
representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om
annat. Mandatperioden för den utsedda valberedningen sträcker sig
fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen av
valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska konstitueras baserat på Euroclear Sweden AB:s
förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i
augusti månad. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter
i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna, ska dess representant ställa sin plats till förfogande
varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största
aktieägarna, äga rätt att utse ny representant. Marginella
förändringar som ägt rum i röstetalet behöver dock inte beaktas, om
inte särskilda skäl föreligger.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,
ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att
inom en rimlig tid utse ny representant i valberedningen. Avstår
aktieägaren att utse ny representant, ska rätten att utse ny ledamot
av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet
största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen.
Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska
offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

· förslag till stämmoordföranden
· förslag till styrelse
· förslag till styrelseordföranden
· förslag till revisor
· förslag till styrelsearvoden
· förslag till revisorsarvode
· förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 15-17 på
dagordningen

Punkt 9 b - Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska bereda riktlinjer
avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga
styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar
beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören.
Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar
till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens
riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses personer som
tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.
Grundläggande ersättningsnivåer ska vara marknadsmässiga.
Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad
efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt
finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen
mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga
ersättningen till maximalt 50% av fast lön. Pensionsvillkor ska vara
avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets
sida ska inte överstiga sex månader. Under uppsägningstiden om
maximalt sex månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut
om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av
bolagsstämman. I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan
styrelsen avvika från ovan nämnda riktlinjer.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
under tiden till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av upp till sammanlagt högst 7 000 000 aktier, dock inom
ramen för bolagsordningens gränser. Nyemission ska kunna ske med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller
utan bestämmelse om apport, kvittning eller i annat fall med villkor
enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission
i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet
med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt
som genom förvärv. Skälen till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att styrelsen bedömer det som strategiskt viktigt
för Bolaget att öka äga...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.