Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

MSAB: Starkt kvartal - tillväxt och vinst

Tredje kvartalet

* Nettoomsättningen ökade med 4,4 procent till 93,3 (89,4) mkr, (-1
procent i lokala valutor)
* Rörelseresultatet uppgick till 19,9 (20,1) mkr
* Rörelsemarginalen uppgick till 21,3 (22,5) procent
* Resultat efter skatt uppgick till 19,1 (14,7) mkr
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,03 (0,79) kr
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,5 (-12,6)
mkr

Januari - september

* Nettoomsättningen ökade med 2,8 procent till 223,7 (217,7) mkr (-3
procent i lokala valutor)
* Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (24,0) mkr
* Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (11,0) procent
* Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (20,4) mkr
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,13 (1,10) kr
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (-23,7) mkr
* Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens
utgång till 58,0 (70,5) mkr

VD?s kommentarer

Det tredje kvartalets resultat efter skatt uppgår till 19,1 mkr, en
förbättring med 30 % i jämförelse med samma period föregående år.
Resultatet baseras på en omsättning om 93,3 mkr, vilket är den näst högsta
kvartalsomsättningen i bolagets 35-åriga historia.

Vi har arbetat med effektiviseringar avseende våra arbetssätt samt sälj-
och marknadsinsatser, vilket jag ser effekter av i det tredje kvartalet,
som är starkt. MSAB har en bruttomarginal på över 91 procent för perioden.
Med en så hög bruttomarginal är det ännu viktigare att fokusera på
tillväxt. Ökad tillväxt innebär per automatik en ökad vinst och
vinstmarginal.

I början av 2018 började MSAB medvetet satsa på att förstärka
organisationen i ett högre tempo än vi fram till dess gjort.
Orsaken till att vi tog det beslutet var enkel. Vi såg att några delar av
organisationen behövde stärkas upp för att vi fortsatt skulle ?stay in
business?. Utöver det såg vi två stora tillväxtområden, decentralicerade
avläsningar samt snabba och precisa analyser av avläst data. Våra lösningar
är nu effektivare och kraftfullare  än någonsin inom både avläsning och
analys av mobiltelefoner.

Decentralicerade lösningar, är de lösningar där vi erbjuder icke experter
att på ett rättssäkert sätt läsa av och säkra bevis i beslagtagna
telefoner. Vi har fortsatt framgång med våra frontline lösningar, även om
vi i det senaste kvartalet temporärt säljer färre frotline än förra året så
är detta ett av bolagets största framtida tillväxtområden. Fram tills idag
är MSAB det bolag som installerat flest Frontline lösningar i världen. Hos
varje kund där det är ett begränsat antal experter som sköter avläsningen
av mobiler är väntetiderna för avläsning långa. Oacceptabelt långa.
Lösningen stavas Frontline.

Vi har kartlagt världens alla stora städer och  konstaterat att det endast
är en bråkdel av dessa som har implementerat någon form av decentraliserad
lösning för säkring av digitala bevis. Vår bestämda uppfattning är att vi
skulle kunna göra polisen långt mer effektiv i sin brottsbekämpning genom
att implementera Frontline lösningar.

När innehållet väl har extraherats ur den misstänktes mobiltelefon gäller
det att snabb och precist hitta relevant information. Mobiltelefoner
innehåller så mycket data att det är i stort sett omöjligt att inom rimlig
tid hitta bevis genom att manuellt söka efter relevant information.

XAMN ? vårt analysverktyg har förädlats till att bli marknadens tekniskt
mest avancerade taktiska analysverktyg. På några få minuter och med endast
tre knapptryckningar kan polisen hitta exakt vad de letar efter bland
miljontals artefakter. Inget annat verktyg är så snabbt och precist som
XAMN är idag.

I takt med att telefonerna blir allt säkrare har också möjligheten att
komma in i dem blivit allt svårare. Som en del i den förstärking vi gjort
har vi framgångsrikt utökat stöd även för de mest komplicerade telefonerna
på marknaden. Vår målsättning är att vi ska vara bäst i världen på att
komma åt innehållet i alla på marknaden förekommande telefoner. Vi löser
modell för modell kontinuerligt och framgångsrikt.

Vi fortsätter investera i vår organisation. och vårt produkterbjudande
samtidigt som vi expanderar våra sälj- och marknadsinsatser på befintliga
marknader men främst i nya regioner där vi ser potential. Synonymt för alla
våra investeringar är att de är helt fokuserade på och ämnade för att
maximera den stora tillväxtpotential vi ser i den marknad vi verkar på.

Jag är stolt över att vara verkställande direktör för MSAB, för det arbete
vi gör bidrar till att skapa ett säkrare samhälle, Med våra verktyg kan
våra kunder bli ännu effektivare i sin brottsprevention.

Stockholm i oktober 2019

Joel Bollö

Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 23 oktober 2019 klockan 08:00 CEST.
Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail:
joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att
utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från
mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa,
Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland
och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen.
De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt
område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna
kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli
certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är
främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är
noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

* Delårsrapport januari-september 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.