Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

MSC: Delårsrapport Januari - Juni 2017

Januari - Juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 100,7 (83,6) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (-3,0) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (-3,4) mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,24) kr

April - Juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 53,3 (42,3) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (0,1) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,1) mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,01) kr

VD har ordet

MSC fortsätter att växa och förbättra sitt resultat kraftigt, jämfört
med första halvåret 2016 ökade koncernens nettoomsättning med drygt
20 procent och resultat efter skatt förbättrades med ca 3,4 mkr.
Rörelseresultatet för första halvåret 2017 blev dock en besvikelse.
En resultatförbättring jämfört med samma period 2016 och fortsatt ett
ackumulerat positivt rörelseresultat. Detta halvårsresultat belastas
med totalt ca 1,3 mkr i transaktionskostnader samt kostnader av
engångskaraktär, dels för integrationen av Empir Solutions men också
för förvärvet av Generic Systems.

Positivt under andra kvartalet är förvärvet av Generic Systems Sweden
AB, projekt och verksamhetskonsulter framför allt med kunder som
myndigheter inom försvar och säkerhet. Ingår som helägt dotterbolag i
koncernen från 21 juni 2017 och konsolideras per 1 juli 2017. Generic
kommer att vara en egen resultatenhet inom MSC och redovisas i
segmentet "Solve". MSC förväntas öka sin marknadsandel inom
försvars-och säkerhetsmyndigheter med utgångspunkt från förvärvet av
Generic Systems.

Det, under första kvartalet, genomförda förvärvet av Empir Solutions
AB, som ingår i koncernen från 1 mars 2017 har under andra kvartalet
delats upp och fullt ut integrerats i MSC operativa koncernstruktur.
Den övertagna verksamheten är nu organiserad i fyra olika operativa
enheter under moderbolaget. Kärnverksamheten i Empir Solutions med
sin systemutveckling redovisas i MSC segmentet "Solve", Appnode och
Frontnode ingår och redovisas i MSC segmentet "Serve". Portify, som
är ett nytt produkt/tjänstebolag som vi investerar i och som ingår
och redovisas i segmentet "Apply".

Ackumulerat slutade årets första sex månader med ett positivt
rörelseresultat, men vi är långt ifrån nöjda med vår prestation under
detta kvartal eller för den delen för årets sex första månader. Vi
har fortsatt bra tillväxt, bra beläggning och av våra totalt nu 15
operativa bolag, från Sundsvall till Malmö och Uddevalla, ser vi nu
månad för månad förbättringar. Vi har i huvudsak ett
lönsamhetsproblem med för höga fasta kostnader i förhållande till vår
omsättning. Resultatförbättringen de första sex månaderna är
visserligen 3 mkr jämfört med 2016, men det räcker inte.
Kostnadsjakten måste intensifieras, inte minst på lednings-och
personalsidan samt de centrala omkostnaderna.

Högkonjunkturen fortsätter och skapar fortsatt utmaningar med
rekrytering av resurser för våra bolag, vilket hämmar den organiska
tillväxten. Med konsolideringseffekter på rullande 12 månader, från
våra senaste förvärv Empir Solutions och Generic Systems, från mars
och framåt har vi säkrat en fortsatt kraftig och lönsam tillväxt
under 2017/18. MSC Group taktar nu ca 240 mkr i omsättning på 12
månaders rullande och vi fokuserar nu helt på att omvandla denna
affärsvolym till minst branschgenomsnittlig lönsamhet. Vi planerar
att investera en hel del av vårt fria kassaflöde i egna tjänster och
produkter för att bredda vårt produkt-och tjänsteerbjudande utanför
konsultrörelsen som är vårt medfödda DNA och en allt för stor andel
av vår totala verksamhet.

Allt eftersom vi exekverar på vår uttalade förvärvsdrivna
tillväxtstrategi kommer vi fortsatt att ta en del extra kostnader för
tillväxt och strukturkostnader av engångskaraktär. Men vi ser att vi
stadigt förbättrar vårt kassaflöde och att vi kan använda vår
relativt stora kassa, till mer produktiva investeringar än att täcka
upp för rörelseförluster. Kassan fylls också, i någon omfattning
fortsatt på, i och med att teckningsperioden för de utställda
teckningsoptionerna alltjämt löper. Nästa och sista teckningsperiod
är de första två veckorna i oktober, 1-14 oktober. För att möjliggöra
och framför allt få en marknadsprissättning på teckningsoptionerna
kan köp och sälj kurser sättas av era depåhållare på Mangoldlistan.

Vi har börjat visa att vi kan investera aktieägarnas pengar och få en
utväxling i form av lönsamhet och vinst per aktie, vilket långsiktigt
är vårt enda existensberättigande som noterat bolag. Mer likvida
medel ger större frihetsgrader och större säkerhet i vår
leveransförmåga av en lönsam koncern som har utdelningskapacitet
senast 2018, Jag hoppas att alla innehavare av de gratis
teckningsoptioner man erhöll i samband med att man deltog i
företrädesemissionen hösten 2016 och som ger rätt att teckna en ny
aktie för 2 kr tar det sista tillfället i akt att teckna sig.
Volymvägt genomsnittligt avslutskurs för MSC B aktien har varit 2,26
så man kan tycka det vore en smal sak att teckna sin TO eller försöka
införskaffa sådana till gagn för bolaget samt för en bra investering.

Jag har sagt det förut, vi vet vad som skall göras och vi har medlen
att göra det vi ska, både personellt och finansiellt. Vi har nu en
storlek som börjar ge effekt i vårt handlingsutrymme, vi bör kunna
räkna med en återhämtning av vår resultatnivå allt eftersom vi går
framåt under 2017 och 2018, hösten är säsongmässigt bra för en
konsultrörelse.

MSC kommer att ha en fortsatt kraftig tillväxt under 2017 av både
lönsamhet och volym tack vare de gjorda förvärven men också ökad
lönsamhet genom hårt organiskt arbete få fram, inte bara synergier,
utan framför allt nya affärsmodeller och nya tjänster/produkter att
komplettera vår relativt stora konsultverksamhet och därmed öka våra
totala rörelsemarginaler.

Utvärdering av tänkbara kompletterande förvärv sker löpande och vi
upplever ingen större brist på tänkbara kandidater och hoppas kunna
genomföra 1-2 förvärv från nu och fram t o m årsslutet eller strax
efter.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under 2017 och in i 2018 anses vara fortsatt
goda, framförallt i Stockholmsområdet. Här råder snarare en
överhettning och leveranskapacitetsproblem än brist på efterfrågan.
Med vår, volymmässigt, klart större verksamhet och därmed naturliga
marknadsnärvaro ska MSC kunna få se sin andel växa organiskt framöver
bara vi klarar att rekrytera relevanta efterfrågade resurser.

Utsikter

Genom den, under 2016 och 2017, tillförda affärsvolymen och de
åtgärder som vi har sjösatt så kommer 2017 bli ett tillväxtår. MSC
lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@msc.se

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, e-post:
torbjorn.nilsson@msc.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/msc/r/delarsrapport-januari---juni-2017,c2332236
http://mb.cision.com/Main/468/2332236/713073.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.