Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

MSC: Delårsrapport Januari - September 2017

Januari - September 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 149,5 (113,2) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-3,6) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -3,0 (-4,3) mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,30) kr

Juli - September 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 50,2 (29,4) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -3,2 (-0,6) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -2,9 (-0,9) mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,06) kr

VD har ordet

MSC fortsätter att leverera hög tillväxt, +32,1% under perioden
jämfört med 2016. Vi fortsätter att leverera på vår förvärvsdrivna
tillväxtplan, vi hanterar idag, på rullande 12 månaders basis, nästan
250 mkr vilket är en uppgång med dryga 200 mkr under de senaste 24
månaderna. Detta är något man kan vara nöjd med på många sätt, även
om vi självklart inte är riktigt nöjda ändå. Vi ser att, även om
resultatet efter skatt förbättrades något (+30% jämfört med samma
period förra året) och att förlusten per aktie minskar till -0,06,
(-0,30), +80%, så fördröjs resultatutvecklingen på grund av våra
strukturkostnader i samband med våra förvärv och våra åtgärder för
bättre produktivitet. Fortsatt röda siffror bland några av de större
enheterna drar ner genomsnittet för koncernen. Flertalet av våra
operativa bolag rör sig dock med god fart mot våra operativa mål med
en EBITDA nivå på 12-18 %. Snittet i de fem bolag i koncernen med
högst EBITDA ligger på 14,7%. De mindre enheterna går överlag bättre,
även i absoluta tal, det är de större som kämpar med sitt arv och sin
position. Ska bli härligt den dag vi får hela koncernen att gå i takt
och kan konsolidera ett koncernresultat på nivån större än 10 %
EBITDA.

En förklaring till att vår genomsnittliga intjäningsförmåga haltar för
koncernen som helhet är att vi i denna tillväxtfas genomför förvärv
av relativ mogna enheter som slåss på en, visserligen överhettad,
marknad men också en synnerligen konkurrensutsatt sådan, med en evigt
pågående strukturell prispress. Både strukturellt och kostnadsmässigt
pressas systemutvecklingsföretagen mellan IT resursleverantören och
kundernas relevanta krav på mer IT för pengarna. Detta är ingen
överraskning för oss, en svårighet, men också en stor möjlighet då
det driver behovet av konsolidering och vårt strategiska val att i
första hand växa genom förvärv snarare än organiskt. Detta innebär
också att det finns en god tillgång till målbolag att förvärva vilket
är strukturellt drivet och MSC är nu i en bra position att
ytterligare kapitalisera på denna förändring, speciellt vid en
kommande sämre konjunktur. Det kommer att finnas marknadsandelar att
plocka upp till avsevärt bättre priser. Idag tvingas vi betala något
för hög prisnivå för företagsförvärven för att få avslut. MSCs
position förbättras för varje förvärv vi genomför och framgångsrikt
tar hand om.

Årets två större förvärv, Empir Solutions och Generic Systems tillhör
vårt segment Solve, vår största verksamhet. I samband med att alla
våra förvärv skall integreras i vår operativa segmentstruktur får vi
räkna med vissa strukturkostnader och investeringar. För Empir
Solutions är vi i stort sett igenom den processen som har belastat
kvartal två och tre. För Generic Systems återstår en del som vi
hoppas klara av under fjärde kvartalet även om en del kan tänkas
trilla över och påverka första kvartalet 2018.

Förvärv innebär alltid extra kostnader, inte bara för förvärvens
genomförande, utan framför allt för att plocka fram synergier, slå
isär och lägga ihop i nya kombinationer med större lönsamhet. Våra
förvärv har varit motsatsen till IT startups, vilket på en mängd sätt
innebär mindre risk och ett stort antal fördelar för MSC. Mogna bolag
på mogna marknader innebär liten operativ risk vid ett övertagande
och de går att förvärva på rimliga nyckeltal. Dock kan man få med sig
kultur, avtal och resurser som man kanske inte alltid uppskattar som
ny ägare. Eftersom bolagen kommer in i ett nytt ekosystem förflyttas
optimeringspunkter för verksamheterna. Man måste på kort tid
genomföra förändringar, som i sig ökar risken, för att minimera
negativa effekter på själva rörelsen. Detta kostar oftast likviditet
för att inte dra ut på tiden och är nödvändigt för att kunna göra det
som behöver göras för att snabbt optimera och höja produktiviteten i
rörelsen.

Denna delårsrapport belastas med ca 1,5 mkr i transaktions- och
strukturkostnader, dels för integrationen och uppdelningen av Empir
Solutions och dels för själva förvärven av Empir Solutions och
Generic Systems.

Ackumulerat slutade årets första nio månader på en förlust, -3 010
tkr, och vi är inte nöjda med vår prestation. Vi har fortsatt bra
tillväxt, bra beläggning och av våra nu totalt 15 operativa bolag så
rör sig allt fler in i vår målbild av vad som är acceptabel operativ
verksamhet. Vi har i huvudsak ett lönsamhetsproblem med för höga
fasta kostnader i förhållande till vår omsättning i några bolag, inte
minst i moderbolaget som har tagit över en hel del strukturkostnader
för att optimera de olika operativa verksamheterna. Kostnadsjakten
intensifieras nu på de ställen vi har problem, inte minst på
lednings- och personalsidan samt på de centrala omkostnaderna. Nu har
vi en operativ struktur där vi både har mätbarhet och analyskapacitet
att påskynda optimeringen av de operativa resultaten och därmed för
koncernen som helhet.

Vi har som följd av några mindre förvärv erhållit några produkt- och
tjänsteaffärer med en licens och löpande fortgående intäktsmodell.
Som balans till vår stora konsultrörelse, som i huvudsak bygger på
timarvodering så är det högintressant för koncernen att komplettera
med denna på många sätt bättre kassaflödesaffär. I den mån vårt
kassaflöde tillåter pågår en fortlöpande utvärdering av lämpliga
produkter som vi kan förvärva och/eller utveckla. Ett sådant projekt
som vi har bolagiserat och börjat rekrytera duktiga utvecklare till
är Portify, "Portal of things", vårt engagemang inom sakernas
internet, d v s mobil kognitivitet, WiFi och 4G ihop med vårt
bokningssystem BOKA för administration av bilpooler och
fordonsflottor. Bokning och resursallokering av mobila resurser,
bilar, cyklar, containers etc. kommer att bli central i den nya
delningsekonomin, där jag hoppas Portify kan bli en viktig spelare
som ingår i vårt segment Apply. Under perioden har vi kostnadsfört ca
1,2 mkr på denna omstart och nya tjänsteleverans och affärsmodell
vilket belastar kvartalets resultat.

Jag säger det igen, vi vet vad som skall göras och vi har medlen att
göra det vi ska, både personellt och finansiellt. Vi har en storlek
som börjar ge effekt i vårt handlingsutrymme, vi bör kunna räkna med
en återhämtning av vår resultatnivå allt eftersom vi går framåt under
resten av 2017 och 2018. Hösten är säsongmässigt bra för vår
verksamhet och 2018 ser i allmänhet ut att bli ett kanonår i svensk
ekonomi, vilket i vart fall inte borde vara någon nackdel för ett
konsultbolag. Vi lever i stor utsträckning på resursbristen hos våra
kunder. Å andra sidan är vi också först att åka ut när det börjar
vända och då skall vi ha vår koncern i god ordning.

Volymvägt genomsnittligt avslutskurs för MSC B aktien har varit 2,11
(2,59) kronor per aktie, med 2 929, (2 892), stycken avslut under
perioden.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under slutet av 2017 och för 2018 anses vara
fortsatt goda, framförallt i Stockholmsområdet. Här råder snarare en
överhettning och leveranskapacitetsproblem än brist på efterfrågan.
Med vår, volymmässigt, klart större verksamhet och därmed naturliga
marknadsnärvaro ska MSC kunna få se sin andel växa organiskt framöver
bara vi klarar att rekrytera efterfrågade resurser. MSC driver sedan
några år en expansion utanför storstadsregionerna för att säkra en
stabilare resursbas. Kunder och försäljning kommer fortsatt att
koncentreras till storstäderna men kanske inte produktionen, inte ens
konsultativ och personell sådan.

Utsikter

MSC lämnar ingen specifik årsprognos men har tidigare kommunicerat att
bolaget omsätter cirka 250 mkr i årstakt. Genom den, under 2016 och
2017, tillförda affärsvolymen och de åtgärder som vi har sjösatt så
kommer 2017 bli ännu ett tillväxtår.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@mscgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, e-post:
torbjorn.nilsson@mscgroup.se

Granskning

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl.
08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/msc/r/delarsrapport-januari---september-2017,c...
http://mb.cision.com/Main/468/2384221/747125.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.