Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

MSC: Kommuniké från extra bolagsstämma i MSC Group

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 7 november 2017

MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), har hållit extra
bolagsstämma onsdagen den 7 november 2017 kl. 16.00 på Miss Clara
Hotell, Sveavägen 48, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om att
godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
för Bolagets aktieägare.

Enligt villkoren för nyemissionen berättigar på avstämningsdagen den 9
november 2017 varje aktie av serie A till en teckningsrätt av serie A
och varje aktie av serie B till en teckningsrätt av serie B. Tre
teckningsrätter av serie A respektive serie B berättigar till
teckning av en ny aktie av respektive aktieslag. Teckningskursen är
1,75 kr per aktie och således kommer nyemissionen vid fullteckning
inbringa en emissionslikvid om cirka 34,7 Mkr före
emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 13
november till och med den 27 november 2017.

Till följd av utnyttjande av teckningsoptioner sedan styrelsen fattade
sitt emissionsbeslut har det tillkommit 1 248 443 aktier av serie B.
Det innebär att emissionen omfattar högst 266 666 aktier av serie A
och 19 577 487 aktier av serie B, sammanlagt högst 19 844 153 aktier
i bolaget. Genom nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med
högst 11 154 909,58 kronor.

För ytterligare information om nyemissionen, vänligen se tidigare
pressmeddelande från den 18 september 2017. Ytterligare information
om nyemissionen kommer att finnas tillgänglig i prospektet som
förväntas offentliggöras den 8 november 2017.

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till MSC Group i samband med
nyemissionen. Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i
samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@mscgroup.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 17.20 CET.

Om MSC Group

MSC Group tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test
och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom
strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas
affärsverksamhet levererar MSC Group IT-lösningar av största möjliga
affärsnytta för våra kunder. MSC Group har lång erfarenhet och sin
primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig
sektor. MSC Group grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap
litsan på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i MSC Group. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i MSC Group kommer endast att ske
genom det prospekt som MSC Group beräknar kunna offentliggöra omkring
den 8 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
MSC Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar MSC Groups aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/msc/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-msc-...
http://mb.cision.com/Main/468/2385111/747764.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.