Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

MSC: MSC Group offentliggör prospekt avseende nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 8 november 2017

Prospektet avseende MSC Group AB:s nyemission av aktier med
företrädesrätt för bolagets aktieägare godkändes och registrerades av
Finansinspektionen den 8 november 2017.

Prospektet och anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt kan
erhållas från MSC Group och Mangold Fondkommission och hålls
tillgängliga på MSC Groups webbplats www.mscgroup.com och på Mangold
Fondkommissions webbplats, www.mangold.se Prospektet och
emissionsredovisning kommer även att skickas per post till MSC Groups
direktregistrerade aktieägare.

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till MSC Group i samband med
nyemissionen. Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i
samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@mscgroup.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 09.45 CET.

Om MSC Group

MSC Group tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test
och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom
strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas
affärsverksamhet levererar MSC Group IT-lösningar av största möjliga
affärsnytta för våra kunder. MSC Group har lång erfarenhet och sin
primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig
sektor. MSC Group grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap
litsan på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i MSC Group. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i MSC Group kommer endast att ske
genom det prospekt som MSC Group offentliggjorde den 8 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
MSC Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar MSC Groups aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/msc/r/msc-group-offentliggor-prospekt-avseende...
http://mb.cision.com/Main/468/2385480/748067.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.