Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

MTG: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till
årsstämma måndagen den 18 maj 2020 klockan 13.00, i Wallenbergsalen,
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Entrén till
stämmolokalen öppnas 12.40.

Information om distansdeltagande i årsstämman 2020
Med anledning av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 och för MTGs
aktieägares säkerhet, uppmanar MTG alla aktieägare att inte delta
personligen

vid årsstämman 2020. Aktieägare ombes istället att delta via ombud
eller att

rösta på distans genom poströstning. Mer information om
fullmaktstjänster och

poströstning finns tillgängligt på MTGs hemsida www.mtg.com under
rubriken

"Årsstämman 2020" (som finns under avsnittet "Investerare" och
rubriken

"Bolagsstämmor").
Särskilda åtgärder med anledning av utbrottet av coronaviruset och
COVID-19

Den fortsatta spridningen av coronaviruset och COVID-19 är alltjämt
svår att

med någon säkerhet bedöma. Vid tidpunkten för denna kallelses
utfärdande

gäller restriktioner mot att hålla allmänna sammankomster med fler än
50

personer. MTG värnar om våra aktieägares hälsa och kommer att iaktta
vid var

tid gällande restriktioner och begränsningar. Om antalet personer på
plats vid

årsstämman riskerar att överstiga de vid tidpunkten för stämman
gällande

restriktionerna och begränsningarna av sammankomster, kan MTG komma
att flytta

fram årsstämman till ett senare tillfälle. Som en försiktighetsåtgärd
har MTG

även beslutat att vidta särskilda åtgärder vid årsstämman 2020. De
särskilda

åtgärderna inkluderar, bland annat, att:
- MTGs VD Jørgen Madsen Lindemann och styrelseordförande David Chance
kommer

inte vara på plats för att hålla sina sedvanliga anföranden utan
kommer

istället närvara vid stämman per telefon. Ett tal av VD kommer att
spelas in

och läggas upp på MTGs hemsida;
- styrelsens och ledningens närvaro kommer att vara begränsad; och

- ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.

MTG följer noga effekterna av utbrottet av coronaviruset och COVID-19
i

Sverige, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner från
regeringen eller

rekommendationer andra relevanta myndigheter komma att besluta om att
vidta

ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman 2020.
Information

och uppdateringar avseende de särskilda åtgärderna finns tillgängligt
på MTGs

hemsida www.mtg.com under rubriken "Årsstämman 2020" (som finns under
avsnittet "Investerare" och rubriken "Bolagsstämmor").
ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen
den 12 maj 2020, och

· anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 12 maj 2020.
Anmälan görs på bolagets hemsida www.mtg.com under rubriken
"Årsstämman 2020" (som finns under avsnittet "Investerare" och
rubriken "Bolagsstämmor"), på telefon 0771-246 400 eller med post
till Computershare AB "Årsstämma, MTG", Box 5267, 102 46 Stockholm.
Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För
att denna omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 12 maj 2020
måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare
bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god
tid före årsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Viktig information poströstning SAMT FULLMAKTSTJÄNSTER M.M.

MTG har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin
rösträtt per post. MTG uppmanar aktieägarna att använda denna
möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen
vid stämman och därmed bidra till att minska risken för
smittspridning av coronaviruset och COVID-19.

Information om poströstning, men även om fullmaktstjänster, samt
formulär för poströstning och fullmakt finns tillgängligt på MTGs
hemsida www.mtg.com under rubriken "Årsstämman 2020" (som finns under
avsnittet "Investerare" och rubriken "Bolagsstämmor").

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter:
(a) David Chance (omval, valberedningens förslag).
(b) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag).
(c) Gerhard Florin (omval, valberedningens förslag).
(d) Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag).
(e) Marjorie Lao (nyval, valberedningens förslag).
14. Val av styrelseordförande.
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av
egna aktier.

18. Beslut om ändringar av bolagsordningen.
19. Årsstämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen, Cederquist,
väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter
och styrelsens ordförande (punkterna 11, 13(a)-(e) och 14)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av David Chance, Simon Duffy, Gerhard Florin och Natalie
Tydeman till styrelseledamöter samt val av Marjorie Lao till ny
styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att David Chance omväljs till styrelsens
ordförande.

Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 12)

Valberedningen föreslår oförändrade arvodesnivåer per ledamot för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, motsvarande ett totalt arvode
för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott om 4 190 000 kronor,
att allokeras enligt följande:

· 1 450 000 kronor till styrelsens ordförande.
· 500 000 kronor till var och en av de övriga fyra
styrelseledamöterna.

· 235 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en
av de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet.

· 140 000 kronor till ordföranden och 52 500 kronor till var och en
av de övriga två ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkända fakturor.

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor och att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. KPMG AB har
informerat MTG om att den auktoriserade revisorn Helena Nilsson
kommer att utses som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs som
revisor.

Styrelsens beslutsförslag

Dispositioner beträffande MTGs resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel, överkursfonden samt
årets resultat, totalt 5 136 Mkr, förs över i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för att fastställa ersättning
till MTGs VD och andra ledande befattningshavare i MTG-koncernen
("Ledande Befattningshavare") samt till styrelseledamöter om de
erhåller ersättning för arbete utöver styrelsearbetet.
Koncernledningen består just nu av sex Ledande Befattningshavare (VD
och 5 andra Ledande Befattningshavare).

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna ska gälla till
dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Avsikten är att
riktlinjerna ska gälla i upp till fyra år. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman såsom
långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram och
styrelsearvode.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. För att undvika
intressekonflikter ska ersättningsutskottet enbart bestå av medlemmar
som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Ersättningen styrs genom väldefinierade processer som säkerställer
att ingen individ deltar i beslutsfattandet rörande sin egen
ersättning. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda
styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya
riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för
beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla fram till dess att nya
riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även
följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till
bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och
ersättningsnivåer i bolaget.

Not 26 i årsredovisningen för 2019 innehåller en beskrivning av
gällande ersättningsarrangemang för Ledande Befattningshavare,
inklusive fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram
och övriga förmåner.

MTG är ett strategiskt operationellt bolag samt investeringsbolag som
kombinerar investeringskompetens med aktivt engagemang i sina
verksamheter. MTGs vision är att vara hemvisten för underhållning
inom esport och gaming. MTGs mission är att utveckla ekosystemet inom
gaming och gagna dess...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.