Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-15

MTG: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG" eller "Bolaget")
kallas härmed till en extra bolagsstämma den 7 februari 2019 kl.
09.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4,
Stockholm.

ANMÄLAN M.M

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 1 februari 2019, och

· anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 1 februari 2019
(helst före kl. 13.00). Anmälan görs på bolagets hemsida www.mtg.com,
på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB "Extra
bolagsstämma, MTG", Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har
sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn för att få delta i den extra bolagsstämman. För
att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 1 februari
2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller
ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående
postadress i god tid före den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.mtg.com. Aktieägare kan
inte rösta eller på annat sätt delta vid bolagsstämman på distans.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan kommer MTG behandla de personuppgifter som
efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas
in från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman
samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman
och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer
endast användas för den extra bolagsstämman. För ytterligare
information om MTGs behandling av personuppgifter och dina
rättigheter, se MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Aktieägares
personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investerare" och
rubriken "Aktien").

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment
Group AB

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
av B-aktier

9. Stämmans avslutande
STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Fredrik Palm.

Styrelsens förslag till beslut om utdelning av samtliga aktier i
Nordic Entertainment Group AB till MTGs aktieägare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att samtliga aktier i MTGs helägda dotterbolag
Nordic Entertainment Group AB ("NENT Group") delas ut, varvid en (1)
A-aktie i MTG berättigar till en (1) A-aktie i NENT Group och en (1)
B-aktie i MTG berättigar till en (1) B-aktie i NENT Group. C-aktierna
i MTG erhåller ingen utdelning. Styrelsen föreslås bemyndigas
fastställa avstämningsdagen för rätt till denna utdelning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av B-aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman
2019 besluta om emission av B-aktier motsvarande högst 20 procent av
det totala antalet B-aktier i MTG vid tidpunkten för den extra
bolagsstämman.

Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för
samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller
fler strategiska investerare med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport
eller kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att
anskaffa kapital enligt en accelererad tidplan för att fullfölja
potentiella förvärvsmöjligheter allteftersom de uppkommer och i
enlighet med bolagets strategi. Vidare kan det möjliggöra för MTG att
anskaffa kapital från potentiella strategiska investerare, vilket
även kan medföra operationella fördelar och synergier, inklusive
accelererad tillgång till nya marknader.

I den utsträckning nyemissioner av aktier kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ska de emissionerna ske på
marknadsmässiga villkor.

Några B-aktier kommer inte emitteras med stöd av bemyndigandet före
utdelningen och börsnoteringen av aktierna i NENT Group och kommer
därför inte medföra rätt att erhålla några aktier i NENT Group.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 67 647 124 aktier, varav 545 662 A-aktier, 66
441 462 B-aktier samt 660 000 C-aktier. Det totala antalet röster för
samtliga utestående aktier i MTG är 72 558 082 röster. Dagen denna
kallelse offentliggörs innehar MTG 6 099 egna B-aktier och 660 000
egna C-aktier som inte kan företrädas vid stämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, yttranden enligt 18 kap. 4 § och 6 §
aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 §
aktiebolagslagen, informationsbroschyr avseende utdelningen av Nordic
Entertainment Group AB samt Bolagets årsredovisning och
revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 finns tillgängligt
på Bolagets hemsida, www.mtg.com, hos Bolaget på adress Skeppsbron 18
i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin post- eller e-postadress. Samtliga handlingar kommer att finnas
tillgängliga på bolagsstämman.

Information på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

* * *

Stockholm i januari 2019
MODERN TIMES GROUP MTG AB (publ)
STYRELSEN

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell
digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning
genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många
sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar tv, radio och nästa
generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och
online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm (`MTGA' och `MTGB').

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 januari 2019 klockan 07.01 CET.

Kontakta oss:
press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46
73 699 27 09)

investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46
73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr
(https://protect-eu.mimecast.com/s/uKf9CXDvLcWj3Xi6VElU)

Följ oss:
mtg.com (https://protect-eu.mimecast.com/s/DSzWCZ6xYF0Ay5HKVWyO) /
Facebook (https://protect-eu.mimecast.com/s/7_RNC1wOWulxKMIXIlEv) /
Twitter (https://protect-eu.mimecast.com/s/VvWTC2kPxSgWApi9TgQC) /
LinkedIn (https://protect-eu.mimecast.com/s/y4FCC31gQUOoVpCvd8Yf) /
Instagram (https://protect-eu.mimecast.com/s/vaizC4xjQFqEGBUjtUs-) /
YouTube (https://protect-eu.mimecast.com/s/w_JTC5ykQt23OZflIpzJ)

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här
(https://protect-eu.mimecast.com/s/BvvxC73m1iw29AHk4f0T)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mtg/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,c2718314
https://mb.cision.com/Main/56/2718314/976810.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.