Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Multidocker Cargo Handling: Beslut av årsstämma 7 april 2017

MultiDockers årsstämma hölls i Norrköping den 7 april 2017. Nedan
följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i
enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att
årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med två prisbasbelopp
i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och tre
prisbasbelopp i arvode till styrelseordföranden. Styrelseledamot ska,
om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning
att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera
styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter.
Dessutom ska mervärdesskatt erläggas.

Arvode till revisorn ska utgå enligt överenskommen och godkänd
räkning.

Val av styrelse och av revisor
Till styrelsen omvaldes styrelseledamöterna Percy Österström och
Anders Norling samt styrelseordförande Lars Sjödahl. Ledamot Ola
Jonsson omvaldes ej. Som ny styrelseledamot valdes Lena Ek.

Till revisor valdes revisionsbolaget Thorell Revision som revisor med
auktoriserade revisor Patrik Fjärstedt som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av en representant för
envar av bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av
aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den
31 oktober 2017. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till
den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om
formaliserat samarbete sker till bolagets styrelseordförande. Om
väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober 2017 kan
valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i
enlighet med principerna ovan. Valberedningens sammansättning och hur
den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats. Av
stämman utsedd ordförande för valberedningen är sammankallande till
valberedningens första sammanträde. Stämman beviljade att följande
personer ska utgöra valberedning för bolaget. Per Lind Patric Sjölund
Bo Lindén.

Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner och/eller
konvertibler

Stämman har beslutat om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler öka bolagets aktiekapital.
Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller
i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske
på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger i enlighet med detta
bemyndigande rätt att emittera maximalt 30 miljoner aktier, eller
motsvarade i andra finansiella instrument. Syftet med bemyndigandet
och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är
att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt
kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital
till bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar,
föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som
kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear
Sweden AB. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda
aktierna biträder beslutet.

Mindre justering av bolagsordningen avseende redovisningsvaluta
Stämman beviljar styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen och
byta redovisningsvaluta från EUR till SEK.

Samtliga beslut fattades av årsstämman enhälligt.
För fullständiga detaljer hänvisas till kallelsen till årsstämman,
publicerad 10 mars 2017, där fullständiga förslag till beslut finns
redogjorda för.

Norrköping 2017-04-07
Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Percy Österström, VD
Tel: 070 5319 603 E-mail: percy.osterstrom@multidocker.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/multidocker-cargo-handling/r/beslut-av-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/15188/2236225/655622.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.