Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-17

Multidocker Cargo Handling: Kallelse till extra bolagsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ), org. nr
556149-1860 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4
februari 2020 klockan 8.00 i bolagets lokaler på Stohagsgatan 6,
Norrköping.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 29 januari 2020 och dels
senast den 29 januari 2020 anmäla sitt deltagande till bolaget
antingen per post till MultiDocker Cargo Handling AB (publ), Att:
Jeanette Gränjefors, Stohagsgatan 6, 602 28 Norrköping, eller per
e-post till finance@multidocker.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på bolagets hemsida www.multidocker.com. Aktieägare som
företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman
insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt
gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som
framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
29 januari 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid
före nämnda datum.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen förslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut
om en riktad nyemission av aktier enligt nedanstående villkor.

Genom den riktade nyemissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med högst
6 500 000 kronor genom nyemission av högst 130 000 000 aktier till en
teckningskurs om 0,05 kronor per aktie.

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma investerare som på förhand anmält intresse
att teckna aktier i bolaget. Teckning av aktier ska ske senast den 21
januari 2020 och betalning för tecknade aktier ska erläggas inom tio
dagar från teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå
på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens
registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana
smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av
emissionsbeslutet. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt, är att bolaget genom en riktad emisison på ett
kostnadseffektivt sätt kan öka likviditeten i bolaget samt för att
anskaffa rörelsekapital och kapital för utveckling och
marknadssatsningar. Grunden för emissionskursen har fastställts till
ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 381 138 229 aktier och röster.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas
till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears
webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

___________________________
MultiDocker Cargo Handling AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Percy Österström, styrelseordförande

Tel: 070 53 196 03

Email: percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamt
globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och
logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler.
Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för
effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära
samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora
anläggningsmaskiner.

Percy Österström, styrelseordförande, tel: 070 53 196 03, email:
percy.osterstrom@multidocker.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/multidocker-cargo-handling/r/kallelse-till-ex...
https://mb.cision.com/Main/15188/3010693/1175771.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.