Du är här

2017-08-22

MultiQ: DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2017

MultiQ redovisar ett kvartal med såväl tillväxt som viss lönsamhet.
Fortsatt fokus på tillväxt.

Andra kvartalet

· Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 37,2 Mkr (34,5 Mkr)
· Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 1,5 Mkr
(-2,4 Mkr)

· Resultat per aktie för andra kvartalet blev 0,01 kr (-0,02 kr)

Första halvåret

· Intäkterna för första halvåret uppgick till 70,4 Mkr (63,1 Mkr)
· Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till 1,4 Mkr
(-7,3 Mkr)

· Resultat per aktie för första halvåret blev 0,01 kr (-0,06 kr)
VD KOMMENTERAR

Vi presenterar ett kvartal med såväl ökande intäkter som resultat,
detta är ett kvitto på vägen i vårt bygge av det moderna MultiQ.

Vi arbetar fortsatt för tillväxt i de marknader där vi investerar
mest, vilket är i digitala lösningar för publika miljöer såsom
butiker och persontransporter. Våra erbjudanden är väl utvecklade
funktioner för digital skyltning, informationsterminaler, digitala
busshållplatser och liknande produkter.

I ett större perspektiv talar vi om digitalisering av all slags
verksamhet och på fältet speciellt den teknik som kallas IoT,
Internet of Things, vilket enkelt uttryckt är att alla saker ska
kopplas till centrala system via Internet.

För framtiden ser vi fortsatt goda möjligheter för MultiQ med ett
tydligt fokus på tillväxt.

Lars Pålsson, tf VD

INTÄKTER

Intäkterna för perioden andra kvartalet uppgick till 37,2 Mkr (34,5
Mkr), vilket motsvarar en ökning med 7,8% jämfört med samma period
förra året. Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 45,5%
(43,6%), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

Intäkterna för perioden januari-juni uppgick till 70,4 Mkr (63,1 Mkr),
vilket är en ökning med 11,6% jämfört med samma period förra året.
Bruttomarginalen uppgick till 45,6% (44,1%), vilket är högre än
föregående år.

RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 0,8 Mkr (-2,8
Mkr). Under perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till 0,7
Mkr (-7,7 Mkr), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2017

Årsstämman 18 maj 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Ett stort europeiskt spelbolag fortsätter investera i lösning från
MultiQ. Ordervärde 2,7 msek med leverans i augusti.

FRAMTID

Marknaden för Digital Skyltning bedöms fortsatt växande både i Sverige
och utomlands. Vi satsar framåt för att öka bolagets intäkter i minst
samma takt. Konkurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer på
väg att slås ut, men också större aktörer som växer genom
företagsköp.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett
projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett
jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför
uppvisa en viss grundnivå men kring denna finns stora svängningar
mellan kvartalen.

Detta medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller
från att avge kvartalsprognos eftersom dessa skulle kunna förmedla en
felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Koncernen hade totalt 17,9 Mkr (16,4 Mkr) i likvida medel och
outnyttjade krediter per den 30 juni 2017, varav 6,4 Mkr (6,9 Mkr)
avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 59,2 (55,9%).
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,0
Mkr (3,5 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde
från den löpande verksamheten med -0,4 Mkr (-7,9 Mkr) och det totala
kassaflödet resulterade i -1,7 Mkr (-1,2 Mkr).

MODERBOLAGET

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,0 Mkr (-1,0 Mkr).
Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,0 Mkr (-1,0 Mkr)
och investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 0,0 Mkr (1,3
Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,1 Mkr) i likvida medel per
den 30 juni 2017.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både
finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen
pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker
samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ's års-redovisning för
2016, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ's
årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen "IFRS"
i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS
tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av
IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har
beskrivits i årsredovisningen för 2016.

NOTERING

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap
sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-sept 16 november 2017

Bokslutskommuniké 2017 februari 2018

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 22 augusti 2017

Lars Pålsson Lars Göran Mejvik

Verkställande direktör, Styrelseordförande

Styrelseledamot

Kristina Jarring Lilja Jonathan Nilsson

Styrelseledamot Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 22 augusti 2017 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Lars Pålsson, VD

Tfn: 010-211 66 41

E-mail: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Ordförande

Tfn: 0705-87 12 21

E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)

Scheelevägen 17

223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00

E-mail: info@multiq.com

Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade
bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst
inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund,
Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i
ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin
Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/multiq/r/delarsrapport-januari---juni-2017,c23...
http://mb.cision.com/Main/518/2330946/712243.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.