Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

MultiQ: DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2019

Stora leveranser under andra kvartalet resulterar i ett mycket starkt
första halvår

Andra kvartalet

> Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 84,4 Mkr (35,8 Mkr)
> Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 15,3 Mkr (-0,5 Mkr)
> Resultat per aktie för andra kvartalet blev 0,12 kr (-0,00 kr)

Första halvåret

> Intäkterna för första halvåret uppgick till 128,4 Mkr (72,2 Mkr)
> Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till 17,4 Mkr (-0,7 Mkr)
> Resultat per aktie för första halvåret blev 0,14 kr (-0,01 kr)

VD KOMMENTERAR
Under årets andra kvartal fortsatte vi att leverera på order vunna
både slutet av 2018 samt order vunna under innevarande verksamhetsår.

Den påtagligt höga omsättningen och påföljande resultat för andra
kvartalet förklaras av att utöver de mer regelbundna
intäktsströmmarna så har två stora order av en händelse levererats
under samma period. Dessa är storordern från det statliga nordiska
spelföretaget Svenska Spel annonserad 7 dec 2018, samt största delen
av ordern från Region Skåne annonserad 24 sep 2018.

Levererade produkter i dessa order är egenutvecklad hårdvara och
mjukvara. Bruttomarginalen för perioden är fortsatt stark, men ses
sjunka något då stora enskilda order gett volymrabatter.

Sammantaget gör bolaget ett mycket starkt första halvår. Planerad
leveranstakt är dock på en betydligt lägre nivå kommande halvår
vilket även kommer att återspeglas i omsättning och resultat.

Med lyckade storaffärer i ryggen har vi stärkt vår position på
marknaden för Digital Signage. Med tätare samarbete mellan länderna
och nya innovationer ser jag med stor positivism fram emot hösten och
vintern.

INTÄKTER
Intäkterna för perioden andra kvartalet uppgick till 84,4 Mkr (35,8
Mkr), vilket motsvarar en ökning med 135,8% jämfört med samma period
förra året. Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 40,6%
(47,4%), vilket är en försämring jämfört med föregående år.

Intäkterna för perioden januari-juni uppgick till 128,4 Mkr (72,2
Mkr), vilket är en ökning med 77,8% jämfört med samma period förra
året.

Bruttomarginalen uppgick till 41,7% (44,8%), vilket är lägre än
föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 14,9 Mkr (-0,5
Mkr). Under perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till 17,0
Mkr (-1,2 Mkr), vilket är en markant förbättring jämfört med
föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2019

> ORDER FRÅN SKANDINAVISKT SPELBOLAG
MultiQ har mottagit en tilläggsorder från den befintliga kunden
Svenska Spel som kommer att genomföra en hårdvaruuppgradering hos
alla sina spelombud. Ordern är värd drygt 6,2 MSEK och leverans
kommer huvudsakligen att ske under 2019.

> STOR ORDER TILL MULTIQ FRÅN BUSSOPERATÖR I DANMARK
En stor bussoperatör i Danmark, Tide Buss, väljer att teckna avtal med
MultiQ avseende en totallösning för kommunikation i bussarna. Ordern
som börjar att levereras redan i år, innefattar hårdvara, mjukvara
och tjänster. Kontraktet löper på minst 3 år och är värt drygt 11,2
MSEK.

> STORT NORDAMERIKANSKT SPELBOLAG SATSAR PÅ DIGITAL SIGNAGE FRÅN MULTIQ
MultiQ har mottagit en ramorder där slutkund är den statliga
lotteriorganisationen WCLC i Kanada. Det sammanlagda ordervärdet
beräknas uppgå till 50 MSEK fördelat på leveranser över en
treårsperiod. Kunden önskar utveckla spelupplevelsen hos ombuden och
där skapa en modern och attraktiv spelmiljö med hjälp av interaktiva
informationsskärmar. Inom denna ramorder har gjorts en större
avropsorder värd 23 MSEK som beräknas levereras hösten/vintern
2019/2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

> Inga

FRAMTID
Marknaden för digital skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i
pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl
Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i
skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa
genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett
projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett
jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför
uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan
kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att
redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser
eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på
bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Koncernen hade totalt 12,8 Mkr (16,5 Mkr) i likvida medel och
outnyttjade krediter per den 30 juni 2019, varav 6,1 Mkr (4,8 Mkr)
avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 53,7 % (57,2 %).
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden januari-juni
uppgick till 1,7 Mkr (2,2 Mkr). Koncernen genererade under perioden
januari-juni ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -6,4
Mkr (-1,1 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 2,1 Mkr (-2,4
Mkr).

MultiQ är för närvarande finansierat genom ett mindre lån,
checkräkningskredit samt egna medel. Verksamheten förväntas generera
positiva kassaflöden. För närvarande finns inget behov av
kapitaltillskott.

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat under perioden januari-juni uppgick till
-1,7 Mkr (-0,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till
-1,7 Mkr (-0,9 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick
till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i
likvida medel per den 30 juni 2019.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både
finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen
pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker
samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ's årsredovisning för
2018, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ's
årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2,
Redovisning för juridiska personer.

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har
beskrivits i årsredovisningen för 2018. Inga nya eller omarbetade
IFRS, som trätt i kraft 2019, har haft någon betydande påverkan på
koncernen.

IFRS 16 trädde i kraft den 1 januari 2019. IFRS 16 ersätter IAS 17.
Enligt den nya standarden ska de flesta leasade tillgångar redovisas
i balansräkningen, vilket innebär att operationella leasingavtal
redovisas i balansräkningen. Leasetagare ska redovisa åtagandet att
betala leasingavgifterna som en leasingskuld i balansräkningen.
Rätten att nyttja den underliggande tillgången under leasingperioden
redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i
resultatet liksom en ränta på leasingskulden. Erlagda leasingavgifter
redovisas dels som betalning av ränta, dels som amortering av
leasingskulden. Standarden undantar leasingavtal med en leasingperiod
understigande 12 månader och leasingavtal avseende tillgångar som har
ett lågt värde.

Koncernen redovisar övergången till IFRS 16 i enlighet med den
modifierade retrospektiva metoden vilket innebär tillämpning från 1
januari 2019 utan omräkning av jämförelsetal. Koncernen har valt att
tillämpa lättnadsregler genom att inte ta upp leasingavtal med en
leasingperiod understigande 12 månader och leasingavtal avseende
tillgångar av mindre värde. Vid tillämpningen av IFRS 16 har
balansomslutningen den 1 januari 2019 ökat med 3,4 Mkr vilket
resulterar i att soliditeten minskar med 1,5%. Sammanfattningsvis har
implementeringen av IFRS 16 inte fått någon väsentlig påverkan på
koncernen.

NOTERING
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap
sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport januari-sept 22 november 2019

Bokslutskommuniké 2019 februari 2020

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 21 augusti 2019

Michael Wolgsjö
Verkställande direktör

Lars Pålsson
Styrelseordförande

Kristina Jarring Lilja
Styrelseledamot

Jonathan Nilsson
Styrelseledamot

Fredrik Rüdén
Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 21 augusti 2019 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Michael Wolgsjö, VD
Tfn: 010-211 66 22
E-mail: michael.wolgsjo@multiq.com

Lars Pålsson, Ordförande
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.se

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: investors@multiq.com
Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade
bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst
inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund,
Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i
ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin
Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/8384C067E369BDB5E0...
https://mb.cision.com/Main/518/2885683/1093303.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.