Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

MultiQ: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MultiQ International AB (publ) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 16.00 i Advokatfirman
Vinges lokaler, Östergatan 30 i Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara upptagen som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena fredagen den 2 maj 2014 dels anmäla sin avsikt att
delta senast fredagen den 2 maj 2014.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget
namn. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 2 maj
2014 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta
förvaltaren.

I bolaget finns totalt 102.610.217 aktier och röster. Bolaget innehar
inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till MultiQ International AB
(publ), att: Elisabet Thylander, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 70 Lund
(märk kuvertet "årsstämma"), per telefon 040-14 35 00, via e-post
info@multiq.se eller via hemsidan www.multiq.se/anmalan. Vid anmälan
ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, antalet
biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig
firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget
på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på
www.multiq.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Verkställande direktörens redogörelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

16. Beslut avseende valberedning

17. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner
samt godkännande av vidareöverlåtelse därav

18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets
aktieägare

19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

20. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

STYRELSE M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)
Bolagets valberedning, som består av Lars Pålsson (ordförande),
Pär-Ola Mannefred och Martin Baaz-Lindquist, föreslår följande:

Ordförande på stämman: advokat Jesper Ottergren.

Styrelse m.m.: Valberedningens förslag avseende styrelseledamöter m m
kommer att presenteras senare.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisor: omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15)
Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2013 i allt
väsentligt ska fortsätta att tillämpas.

VALBEREDNING (PUNKT 16)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att uppdra åt
styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av
september månad 2014, sammankalla en valberedning om tre personer
från var och en av de tre största aktieägarna / aktieägargrupperna i
bolaget. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det
fjärde kvartalet, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och
om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.
Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts.
Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska
styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan
representant för de större aktieägarna. För det fall en ledamot av
valberedningen inte längre representerar någon av de tre största
ägarna / aktieägargrupperna i bolaget får valberedningen entlediga
ledamoten. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen
enligt bolagsstyrningskoden.

UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att vederlagsfritt ge ut
högst 1.600.000 teckningsoptioner 2014/2017. Rätt att teckna
teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag MultiQ
Products AB, för vidareöverlåtelse till MultiQ-koncernens
verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga
anställda enligt nedan. Varje teckningsoption ger rätt att under
tiden 1 januari - 30 juni 2017 teckna en ny aktie i bolaget till en
teckningskurs om 2,20 kronor per aktie.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för
bolagets långsiktiga utveckling att de anställda i koncernen erbjuds
möjlighet till delägande genom ett återkommande incitamentsprogram.

MultiQ Products AB ska, mot betalning motsvarande teckningsoptionernas
teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället (vilket ska
beräknas med tillämpning av Black & Scholes modell), överlåta högst
100.000 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör och
högst 600.000 teckningsoptioner till medlemmarna i koncernens
ledningsgrupp, varvid respektive medlem ska tilldelas högst 100.000
teckningsoptioner. Resterande 900.000 teckningsoptioner ska erbjudas
till övriga anställda i koncernen, varvid enskild anställd ska
tilldelas högst 30.000 teckningsoptioner. Vid överteckning av de
teckningsoptioner som erbjuds till övriga anställda ska dessa
fördelas i relation till tecknat antal teckningsoptioner.
Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan ska kunna erbjudas
till nyanställda i koncernen, i enlighet med de ovanstående
principerna om tilldelning.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället
gällande villkor kan aktiekapitalet öka med högst 480.000 kronor,
vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 1,5 procent av
aktiekapitalet (utan iakttagande av den eventuella utspädningen från
nedan förslag om emissionsbemyndigande). Utestående optionsprogram
finns i enlighet med stämmans beslut den 5 maj 2011 om 750.000
optioner samt stämmans beslut den 7 maj 2013 om 1.429.000 optioner.
Total utspädning från 2011 och 2013 års program samt det nu
föreslagna programmet motsvarar cirka 4,4 procent av aktiekapitalet
(utan iakttagande av den eventuella utspädningen från nedan förslag
om emissionsbemyndigande). Inga teckningsoptioner enligt 2011 års
program har emellertid tilldelats anställda i bolaget, och så kommer
inte heller att ske.

Beslut enligt styrelsens förslag, innefattande även godkännande av
MultiQ Products AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till
anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds
av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 18)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera
tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får
inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 10.000.000
aktier utges.

Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning
eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska
fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive
emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och skälet till den
möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 19)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på följande sätt;

§ 2 får en ny lydelse, varvid styrelsens säte ändras:

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 8 ändras genom att ett nytt, tredje stycke förs in med följande
lydelse:

Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Malmö eller Lund.

DOKUMENTATION
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt
beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget och på dess
hemsida www.multiq.se senast tre veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar
enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Malmö i april 2014

Styrelsen för MultiQ International AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Charlotta Falvin, Styrelseordförande
Tel.: 0702-55 56 96
E-post: charlotta.falvin@telia.com

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014, kl.
15:00.

MultiQ är Nordens största aktör inom Digital Signage och kundanpassade
bildskärmar. Starka segment är detaljhandel, bank, spel samt
transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt dotterbolag i
Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Mer
information om MultiQ finns på www.multiq.se.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=276719...
http://mb.cision.com/Main/518/9565698/230716.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.