Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

MultiQ: Kommuniké från årsstämman i MultiQ International AB (Publ)

MultiQ International AB (publ) har den 17 maj 2016 hållit årsstämma. I
det följande redogörs för de viktigaste besluten och deras
huvudsakliga innehåll.

Koncernens och moderbolagets resultat och balansräkningar
fastställdes.

Det beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den
verkställande direktören.

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för
2015.

Till styrelseledamöter omvaldes Jonathan Nilsson, Lars-Göran Mejvik,
Lars Pålsson, och Kristina Jarring-Lilja. Lars Pålsson valdes till
styrelseordförande. Till revisor valdes Ernst & Young AB.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 560.000 kronor, att fördelas
med 250.000 kronor till styrelsens ordförande, 150.000 kronor till
vice ordförande samt med 80.000 kronor vardera till de övriga
styrelseledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning inom ramen för offert.

Bolagsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver
beslutades att utse en valberedning i enlighet med valberedningens
förslag.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till
dotterbolaget MultiQ Products AB vederlagsfritt utge högst 3.000.000
teckningsoptioner 2016/2019, berättigande till teckning av lika många
nya aktier, för vidareöverlåtelse till MultiQ:s verkställande
direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda. Sådan
vidareöverlåtelse ska ske till marknadsvärde, beräknat enligt Black &
Scholes-modellen. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att MultiQ bedömer att det är
positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de anställda i
koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett återkommande
incitamentsprogram.

Alternativt till den del bolaget ej beslutar att överlåta
teckningsoptioner, kan beslutas att utfärda köpoptioner till
styrelse, ledning och anställda på samma villkor som
teckningsoptionerna.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om
nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier
motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för
emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och
representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms
inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets
bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för
bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier över Nasdaq
Stockholm eller genom erbjudande som riktar sig till samtliga
aktieägare. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget
efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i
bolaget. Förvärvet ska ha till syfte att främja en effektivare
kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare,
använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv
samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier över eller
utanför Nasdaq Stockholm. Överlåtelsen ska ha till syfte att främja
en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets
aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra
företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt
optionsprogram.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Johnsen, VD MultiQ

Tel: +45 44 529 222

E-post: henrik.johnsen@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 41

E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande enligt rubrik ovan.

MultiQ är Nordeuropas ledande aktör inom digital signage och
kundanpassade bildskärmar med stark marknadsnärvaro inom
detaljhandel, bank, spel och transport. Egna kontor finns i Lund,
Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt
representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på
NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på
www.multiq.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/multiq/r/kommunike-fran-arsstamman-i-multiq-in...
http://mb.cision.com/Main/518/2011409/517083.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.