Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

MultiQ: Kommuniké från årsstämman i MultiQ International AB (publ)

Vid årsstämman i MultiQ International AB (publ) den 8 maj 2014
fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och den verkställande direktören. I enlighet med styrelsens
och verkställande direktörens förslag beslutade stämman att inte
lämna någon utdelning till aktieägarna för 2013.

Till styrelseledamöter omvaldes Jonathan Nilsson, Lars-Göran Mejvik,
Lars Pålsson, Peter Bertilsson samt nyvaldes Kristina Jarring. Lars
Pålsson valdes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Ernst &
Young AB.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 575.000 kronor, att fördelas
med 225.000 kronor till styrelsens ordförande, 125.000 kronor till
vice ordförande samt med 75.000 kronor vardera till de övriga
styrelseledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning inom ramen för offert.

Bolagsstämman fastställde även riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver
beslutades att utse en valberedning i enlighet med valberedningens
förslag.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att
till dotterbolaget MultiQ Products AB vederlagsfritt utge högst
1.600.000 teckningsoptioner 2014/2017, berättigande till teckning av
lika många nya aktier, för vidareöverlåtelse till MultiQ:s
verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga
anställda. Sådan vidareöverlåtelse skall ske till marknadsvärde,
beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Motiven för förslaget och
skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att MultiQ
bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att
de anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett
återkommande incitamentsprogram.

Bolagsstämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om
nyemission av högst 10.000.000 aktier, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för
bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Bolagsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag,
om ändring av bolagsordningen, varvid bolagets säte ändras till Lunds
kommun samt att bolagsstämma framgent ska kunna hållas antingen i
Malmö eller Lund.

MultiQ är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 9 maj 2014, kl. 08.30.

För ytterligare information kontakta:
Lars Pålsson, Styrelseordförande
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ är Nordens största aktör inom digital signage och kundanpassade
bildskärmar. Starka segment är detaljhandel, bank, spel samt
transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt verksamhet i Norge,
Storbritannien och Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är noterat på
NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ
finns på www.multiq.se.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=279856...
http://mb.cision.com/Main/518/9582141/242653.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.