Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-17

Munksjö: Munksjö Oyj: Komplettering av fusionsprospektet

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till Kanada,
Australien, Hongkong, Sydafrika, Japan eller något annat land där
sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga
lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation
upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd
vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt finsk lag. För
ytterligare information, se "Viktig information" nedan.

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 17 mars 2017 kl. 10.00 CET
Helsingfors, Finland

Komplettering av fusionsprospektet

Munksjö Oyj ("Munksjö") har kompletterat fusionsprospektet daterat den
16 december 2016. Den finska Finansinspektionen har den 17 mars 2017
godkänt kompletteringen av fusionsprospektet som hänför sig till
Europeiska kommissionens godkännande av fusionen, Munksjös beslut om
kapitalåterbäring samt Ahlstrom Abp:s ("Ahlstrom") beslut om
dividendutdelning.

Det finskspråkiga fusionsprospektet och kompletteringen av det
finskspråkiga fusionsprospektet finns tillgängliga på internet på
adresserna www.munksjo.com/ahlstrommunksjo/fin och
www.ahlstrom.com/fi/Sijoittajat/ahlstromin-ja-munksjon-yhdistyminen/
samt på Munksjös huvudkontor på Södra Esplanaden 14, 00130
Helsingfors, Finland och på Ahlstroms huvudkontor på Alvar Aaltos
gata 3 C, 00100 Helsingfors, Finland. Det engelskspråkiga
fusionsprospektet och kompletteringen av det engelskspråkiga
fusionsprospektet finns tillgängliga på internet på adresserna
www.munksjo.com/ahlstrommunksjo och
www.ahlstrom.com/en/Investors/ahlstrommunksjo-combination/.

Munksjö Oyj

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 703 23 10 32

VIKTIG INFORMATION

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner
enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan
häri nämnd information kommit, bör informera sig själva om och bör
iaktta sådana restriktioner. Informationen som ingår häri är inte
ämnad att publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i
eller till Kanada, Australien, Hongkong, Sydafrika eller Japan. Att
inte iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot
värdepapperslagstiftning i dessa jurisdiktioner. Detta meddelande är
inte riktat till, och är inte ämnat för att distribueras eller
användas av sådana personer eller entiteter som är medborgare,
invånare eller befinner sig i någon ort eller stat eller något land
eller någon annan jurisdiktion, där sådan distribution, publicering,
tillgång till eller användning skulle strida mot lag eller
bestämmelse eller skulle förutsätta registrering eller licensiering i
ifrågavarande jurisdiktion.

Detta meddelande utgör inte en kallelse till en extra bolagsstämma
eller ett fusionsprospekt och som sådant utgör den inte helt eller
dels och bör inte heller tolkas som ett erbjudande att sälja eller
som en anbudsbegäran att köpa, skaffa eller teckna värdepapper eller
som en uppmaning att inleda någon investeringsverksamhet. Alla beslut
gällande den föreslagna lagstadgade absorptionsfusionen där Ahlstrom
fusioneras med Munksjö ("Fusionen") bör enbart grundas på den
information som finns i kallelserna till Munksjös respektive
Ahlstroms extra bolagsstämma, fusionsprospektet och kompletteringen
av fusionsprospektet som hänför sig till Fusionen samt på en
oberoende analys av informationen däri. Fusionsprospektet och
kompletteringen av fusionsprospektet innehåller noggrannare
information om Munksjö och Ahlstrom, deras respektive dotterbolag och
värdepapper samt om Fusionen.

Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som
grund till eller förlitas på i samband med något avtal, någon
förbindelse eller något investeringsbeslut. Innehållet i detta
meddelande har inte genomgått en oberoende sakgranskning. Inga
garantier eller åtaganden, varken explicit eller implicit, ges
avseende skäligheten, riktigheten, fullständigheten eller
korrektheten av de i detta meddelande givna uppgifterna eller
åsikterna och inte heller ska man förlita sig på desamma. Varken
Munksjö eller Ahlstrom, deras respektive dotterbolag, rådgivare,
representanter eller någon annan person, har något ansvar (genom
vårdslöshet eller annars) för skada som uppkommit till följd av
användning av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat
sätt uppkommit i samband med detta meddelande. Var och en måste
förlita sig på sin egen granskning och bedömning av Munksjö,
Ahlstrom, deras respektive dotterbolag, värdepapper och av Fusionen,
innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.

Detta meddelande innehåller "framåtriktad information". Denna
information baserar sig nödvändigtvis inte på historiska fakta, utan
den är information om framtida förväntningar. I detta meddelande kan
ord som "antar", "borde", "får", "förutser", "förväntar sig",
"kommer", "kunde", "planerar", "skulle", "strävar efter", "tror",
"uppskattar", "ämnar" och andra liknande uttryck, då de hänför sig
till Munksjö, Ahlstrom, Fusionen eller sammanslagningen av Munksjös
och Ahlstroms affärsverksamheter, ses som framåtriktad information.
Annan framåtriktad information kan kännas igen i kontexten där
informationen framgår. Framåtriktad information kan finnas på ett
antal ställen i detta meddelande, bland annat de ställen som
innehåller information om framtida resultat, planer och förväntningar
som hänför sig till det sammanslagna bolagets verksamhet, medräknat
dess strategiska planer, planer för tillväxt och lönsamhet samt de
allmänna ekonomiska förhållandena. Den framåtriktade informationen är
baserad på nuvarande planer, uppskattningar, prognoser och
förväntningar och är inte en garanti för framtida prestationer. Den
framåtriktade informationen baserar sig på vissa förväntningar som,
trots att de i nuläget förefaller rimliga, kan senare visa sig vara
felaktiga. Dylik framåtriktad information baserar sig på antaganden
och är föremål för diverse risker och osäkerhetsmoment. Aktieägare
bör inte förlita sig på denna framåtriktade information. Otaliga
faktorer kan förorsaka att det faktiska resultatet av verksamheten
eller den finansiella ställningen av det sammanslagna bolaget avviker
väsentligt från det som uttryckts eller antytts i den framåtriktade
informationen. Varken Munksjö, Ahlstrom, deras respektive närstående
bolag, rådgivare, representanter eller någon annan person åtar sig
någon som helst skyldighet att granska, bekräfta eller offentliggöra
ändringar till den framåtriktade informationen för att den ska
reflektera sådana händelser eller omständigheter som uppkommer efter
datumet för detta meddelande.

Detta meddelande innehåller uppskattningar om de kostnadssynergier som
förväntas uppstå som en följd av Fusionen och sammanslagningen av
Munksjös och Ahlstroms affärsverksamheter samt om de relaterade
integrationskostnaderna. Dessa uppskattningar har gjorts av Munksjö
och Ahlstrom och de är baserade på ett antal antaganden och omdömen.
Dessa uppskattningar presenterar den förväntade framtida påverkan av
Fusionen och sammanslagningen av Munksjös och Ahlstroms
affärsverksamheter på det sammanslagna bolagets verksamhet,
finansiella ställning och rörelseresultat. Antagandena som hänför sig
till de uppskattade kostnadssynergierna och de relaterade
integrationskostnaderna är till sin natur osäkra och föremål för
många betydande affärsmässiga, ekonomiska och konkurrensmässiga
risker och osäkerheter, som kan förorsaka att de eventuella verkliga
kostnadssynergierna från Fusionen och sammanslagningen av Munksjös
och Ahlstroms affärsverksamheter och de relaterade
integrationskostnaderna skiljer sig väsentligt från uppskattningarna
i detta meddelande. Det kan vidare inte finnas någon säkerhet om att
Fusionen kommer att verkställas på det sätt och inom den tidtabell
som beskrivs i detta meddelande eller att Fusionen kommer att
verkställas överhuvudtaget.

Information till aktieägare i USA

De nya aktierna i Munksjö har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med den amerikanska värdepapperslagen från 1933, genom
tillägg ("Amerikanska Värdepapperslagen"), eller någon av de
tillämpliga delstatliga eller övriga värdepapperslagarna i USA. De
nya aktierna i Munksjö får inte erbjudas eller säljas, direkt eller
indirekt, i eller till USA (såsom definierad i "Regulation S" i den
Amerikanska Värdepapperslagen), ifall de inte registreras enligt den
Amerikanska Värdepapperslagen eller i enlighet med ett undantag till
den Amerikanska Värdepapperslagens registreringskrav och i
överensstämmelse med tillämpliga delstatliga värdepapperslagar i USA.
De nya aktierna i Munksjö kommer att erbjudas i USA med stöd av
undantaget från registreringskraven i regel 802 i Amerikanska
Värdepapperslagen.

Munksjö och Ahlstrom är finska bolag. Informationen som ges i samband
med Fusionen och de relaterade aktieägaromröstningarna faller under
de finska reglerna om offentliggörande av information, som skiljer
sig från de motsvarande reglerna i USA. Den finansiella information
som ingår i detta meddelande har framställts i enlighet med finska
redovisningsprinciper, som inte nödvändigtvis är jämförbara med
amerikanska bolags bokslut eller finansiella information.

Det kan vara förenat med svårigheter för Ahlstroms aktieägare att göra
gällande sina rättigheter eller möjliga yrkanden som kan uppstå
enligt amerikanska federala värdepapperslagar avseende Fusionen,
eftersom Munksjö och Ahlstrom har sina säten utanför USA och samtliga
deras ledare och styrelsemedlemmar har sin hemvist utanför USA. Det
är möjligt att Ahlstroms aktieägare inte kan stämma Munksjö, Ahlstrom
eller deras ledare eller styrelsemedlemmar vid en i Finland belägen
domstol för överträdelser av amerikanska värdepapperslagar. Det kan
vara förenat med svårigheter att tvinga Munksjö, Ahlstrom eller deras
närstående att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi
Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och
utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt
från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper,
konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till
ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt
då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad
"Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att
interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige,
Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är
noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på
www.munksjo.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cisio...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.