Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

Munksjö: Täydennys sulautumisesitteeseen

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.2.2017 klo 15.00 CET
Helsinki, Suomi

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai
osittain, suoraan tai välillisesti, Kanadassa, Australiassa,
Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi
soveltuvien lakien ja sääntöjen vastaista tai edellyttäisi
lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita
toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.
Lisätietoja on esitetty alla kohdassa "Tärkeitä tietoja".

Täydennys sulautumisesitteeseen

Munksjö Oyj ("Munksjö") on täydentänyt 16.12.2016 päivättyä
sulautumisesitettä. Finanssivalvonta on 2.2.2017 hyväksynyt
sulautumisesitteen täydennyksen, joka liittyy Ahlstrom Oyj:n
tilinpäätöstiedotteen 2016 julkistamiseen 27.1.2017.

Suomenkielinen sulautumisesite ja suomenkielisen sulautumisesitteen
täydennys ovat saatavilla internetissä osoitteissa
www.munksjo.com/ahlstrommunksjo/fin ja
www.ahlstrom.com/fi/Sijoittajat/ahlstromin-ja-munksjon-yhdistyminen
sekä Munksjön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa
Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki ja Ahlstrom Oyj:n rekisteröidystä
toimipaikasta osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki.
Englanninkielinen sulautumisesite, englanninkielinen
sulautumisesitteen täydennys ja täydennetty ruotsinkielinen
tiivistelmä ovat saatavilla internetissä osoitteissa
www.munksjo.com/ahlstrommunksjo ja
www.ahlstrom.com/en/Investors/ahlstrommunksjo-combination/.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Anna Selberg, SVP Communications, puh. +46 703 23 10 32
Laura Lindholm, Head of Investor Relations, puh. +46 72 703 63 36

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja
henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja
asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä
rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä
tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi,
suoraan tai välillisesti, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa,
Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien
rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu
levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi
minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka
asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai
muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen,
saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista
tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen eikä
sulautumisesite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule
pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai
merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan
ryhtymiseen. Kaikki päätökset koskien Ahlstrom Oyj:n ("Ahlstrom")
osakeyhtiölain mukaista absorptiosulautumista Munksjöhön
("Sulautuminen") tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka
sisältyvät Munksjön ja Ahlstromin yhtiökokouskutsuihin, Sulautumiseen
liittyvään sulautumisesitteeseen ja sulautumisesitteen täydennykseen
sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä tiedoista.
Sulautumisesitteessä ja sulautumisesitteen täydennyksessä on
tarkempaa tietoa Munksjöstä ja Ahlstromista sekä näiden
tytäryhtiöistä ja arvopapereista sekä Sulautumisesta.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä
perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä
näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai
sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei
ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia
vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa
annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta,
virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi
luottaa. Munksjö tai Ahlstrom tai mikään näiden lähipiiriin
kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu
taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin
aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä
tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen
on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Munksjöstä,
Ahlstromista, näiden tytäryhtiöistä, näiden arvopapereista ja
Sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat
eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne
ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt
lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa",
"olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo",
"voisi" ja muut Munksjöhön, Ahlstromiin, Sulautumiseen tai Munksjön
ja Ahlstromin liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät vastaavat
ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut
tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä,
jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on
esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka
sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevista
tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset
suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen,
sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin,
ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta
tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa
oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi.
Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja
niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei
pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat
tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen
liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti
tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai
niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai
taloudellisesta asemasta. Munksjö tai Ahlstrom tai mikään näiden
lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai
mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai
julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän
jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä tiedote sisältää Munksjön ja Ahlstromin laatimia lukuisiin
oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita
kustannussynergiaeduista, joita Sulautumisella ja Munksjön ja
Ahlstromin liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan,
sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset
arviot kuvaavat Sulautumisesta ja Munksjön ja Ahlstromin
liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden
vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin
kustannussynergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin
liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita
lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun
liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa
sen, että Sulautumisesta ja Munksjön ja Ahlstromin liiketoimintojen
yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset kustannussynergiaedut
ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti
tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista. Lisäksi ei voi olla
varmuutta siitä, että Sulautuminen pannaan täytäntöön tässä
tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Munksjön uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion
tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. Munksjön
uusia osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain
Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen
mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja
noudattaen. Munksjön uudet osakkeet tullaan tarjoamaan Yhdysvalloissa
Rule 802 -säännökseen sisältyvän Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Munksjö ja Ahlstrom ovat suomalaisia yhtiöitä. Sulautumisen ja tähän
liittyvien osakkeenomistajien äänestysten yhteydessä annettaviin
tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat
Yhdysvaltain vastaavista. Tämän tiedotteen sisältämät taloudelliset
tiedot on laadittu Suomen kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä
ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden
tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Ahlstromin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai
mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion
arvopaperilakien nojalla Sulautumista koskien voi olla vaikeaa, koska
Munksjö ja Ahlstrom ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja
kaikki Munksjön ja Ahlstromin johtajista ja hallituksen jäsenistä
asuvat Yhdysvaltain ulkopuolella. Ahlstromin osakkeenomistajat eivät
välttämättä voi haastaa Munksjötä tai Ahlstromia tai näiden johtajia
tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien
rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Munksjön, Ahlstromin ja
näiden lähipiiriin kuuluvien tahojen pakottaminen noudattamaan
yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa
Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden
valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä
paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista
innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin,
keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin,
kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos
kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle
luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata
uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö".
Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden
kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin
2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa,
Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on
listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa
www.munksjo.com.

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.