Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Munters Group AB: Årsstämma i Munters Group AB

Vid årsstämman i Munters Group AB denna dag fattades följande
huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och
koncernen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen per den 31 december 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att bolagets medel
till förfogande om sammanlagt 4 133 272 124 kronor, balanseras i ny
räkning.

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 beviljades för de som under 2019
tjänstgjort som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna
Magnus Lindquist, Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Lena Olving,
Kristian Sildeby och Juan Vargues såsom ordinarie styrelseledamöter.
Vidare valdes Håkan Buskhe och Anna Westerberg såsom nya ordinarie
styrelseledamöter och Magnus Lindquist omvaldes till styrelsens
ordförande.

Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse det
registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor.

Arvode till styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsearvode
och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda
bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska vara oförändrade samt att
arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och
enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om
utgivande av personaloptioner samt säkringsåtgärder i anledning därav

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram. Programmet ska
omfatta högst 1 699 000 personaloptioner att tilldelas anställda inom
koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, totalt ungefär 74
personer.

Varje personaloption som ej är kontantavräknad berättigar innehavaren
att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till
110% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie
på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar närmast efter
årsstämman 2020.

Varje kontantavräknad personaloption berättigar innehavaren att
erhålla ett kontantbelopp motsvarande värdet av en aktie i bolaget
beräknat som den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets
aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar
omedelbart före utnyttjandet av optionen, med avdrag för ett
lösenpris fastställt med ovan nämnd metod.

Personaloptionerna intjänas under en treårsperiod och programdeltagare
ska kunna utnyttja personaloptioner under en ettårsperiod från och
med dagen för intjänandeperiodens slut.

Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter som huvudregel att
programdeltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid tidpunkten
för utnyttjande och har varit anställd i koncernen under hela
intjänandeperioden.

Personaloptionerna är indelade i tre serier. Utnyttjande av
personaloptioner av samtliga serier är beroende av i vilken
utsträckning prestationsmål kopplade till den genomsnittliga årliga
tillväxten i justerad EBITA för Munters, den genomsnittliga årliga
tillväxten i Munters nettoomsättning respektive ett sammanvägt
hållbarhetsmål bestående av tre delkomponenter uppfylls under
räkenskapsåren 2020-2022.

I fråga om säkringsåtgärder biföll stämman styrelsens förslag om
återköp och överlåtelse av egna aktier.

Kostnaderna för programmet, baserat på vissa i kallelsen till
årsstämman angivna antaganden, beräknas uppgå till cirka 8 miljoner
kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler
och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt. Sådant beslut kan föreskriva betalning genom apport,
genom kvittning och/eller på andra villkor. Styrelsen får inte avvika
från aktieägarnas företrädesrätt vid beslut om emission mot
kontantbetalning. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet
aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som
kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte
överstiga 18 359 780 aktier totalt.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations

E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.se

Tel: +46 (0)730 251 005

Om Munters Group

Munters är världsledande inom energieffektiv luftbehandling och
klimatlösningar. Med hjälp av innovativ teknik skapar Munters det
perfekta klimatet för kunder i ett brett spektrum av branscher.
Munters har definierat framtiden för luftbehandling sedan 1955. Idag
bedriver cirka 3 100 anställda tillverkning och försäljning i mer än
30 länder. Munters Group AB redovisade 2019 en nettoomsättning på mer
än 7 miljarder SEK och är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer
information, besök www.munters.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/munters-group-ab/r/arsstamma-i-munters-group-...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.