Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

MVV Holding AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

Sammanfattning av MVV-koncernen för 1: a halvåret 2019 (jämfört med
samma period föregående år)

· Nettoomsättning för koncernen har minskat med 24,6% till 14,7
(19,5) Mkr

· Rörelseresultat uppgick till -3,0 (-1,2) Mkr
· Rörelsemarginal -20,4% (-6,1%)
· Koncernens resultat före skatt uppgick till -3,2 (-1,3) Mkr
MVV Holding AB (publ) är listat på Nordic MTF vid Nordic Growth Market
NGM och moderbolag i en koncern av företag med inriktning mot teknisk
konsultverksamhet.

VD:s kommentarer

Första halvåret 2019 präglas av att den 27 februari 2019 undertecknade
MVV Holding AB:s huvudägare K.U.R.E.N AB ett avtal gällande ett
publikt bud för försäljning av samtliga aktier i MVV Holding AB till
H&D Wireless Sweden Holding AB. K.U.R.E.N AB har genom detta
förbundit sig att acceptera det publika budet så snart det blev
offentligt. H&D Wireless blir genom denna transaktion majoritetsägare
i MVV Holding AB.

För ytterligare info kring erbjudandet, ta del av följande info:
https://mvvinternational.com/wp-content/uploads/2019/07/HDW-Prospekt-071...

Ovanstående affär har naturligtvis satt sin prägel på verksamheten i
sin helhet på så sätt att beslut och aktiviteter i möjligaste mån har
anpassats till den gemensamma affärsplan som utarbetats men inte
sjösatts under perioden. De båda bolagen respektive ledningar har
under våren arbetat med den framtida sammanslagningen. Tidpunkten för
sammanslagning av de båda bolagen är väl vald på så sätt att samtliga
bolag inom MVV Holding AB under perioden positionerar sig för de
förändringar bolagens respektive produktområde står inför och har
därigenom kunnat ta hänsyn till de åtgärder som kommer som en följd
av ägarförändringarna.

MVV Information Technology AB med produkten Casat har under perioden
fokuserat på att med hjälp av befintliga kunder, testa samtliga
funktioner i Casat 4.0 för att kunna möta framtida installationer.
Vissa korrigeringar har gjorts i systemet men genomförda tester visar
på en väldigt hög driftsäkerhet. Bolagets samarbetspartner Oracle har
visat en hög samarbetsvilja för att lösa full tillgänglighet vad det
gäller infrastruktur. En konsekvens av ovan har under perioden varit
att inga nya implementationer genomförts vilket inneburit en lägre
fakturering.

MVV International AB har minskat antalet konsulter av i första hand
två skäl. Dels har Volvo Cars genomfört ett besparingsprogram som
inneburit att ett mindre antal kontrakt avslutats. Dock är det
genomförda besparingsprogrammet av en sådan omfattning att en stor
del av Volvo Cars underleverantörer på konsultsidan brottats med
många avslutade kontrakt och som därigenom skapad en ökad
konkurrenssituation på bolagets huvudmarknad.

MVV Industry Lab AB har under perioden presenterat sina produkter och
sitt arbetssätt gällande Cobot implementationer. Det är viktigt att
understryka att implementation av kollaborativa utrustningar i
dagsläget saknar fullt stöd i det regelverk som omger
maskininstallationer i termer av riskanalyser, hur man hanterar CE
märkning mm. Berörda myndigheter jobbar just nu på nya formuleringar
som i större omfattning tar hänsyn till kollaborativa utrustningar.
Anpassningar av nuvarande regelverk beräknas komma under hösten.

H&D Wireless har som ambition att vara en strategisk samarbetspartner
och med stöd av den egenutvecklade IoT-plattformen GEPS® och med vår
Casat? produkt leverera teknik, kompetens och helhetslösningar till
företag som vill digitalisera och automatisera sina affärsprocesser i
syfte att stärka konkurrenskraften. Det är med stor tillförsikt vi
ser fram emot en spännande framtid.

Vara den 15 augusti 2019

Johan P. Schlyter
Verkställande direktör

Tel: +46 (0)500 49 59 30, +46 (0)70 740 64 22
E-mail: johan.schlyter@mvv.se

Resultat koncernen i sammandrag för 2019 och 2018

2019 2018 2018 2018
Mkr jan-jun jan-jun jul-dec Helår
Nettoomsättning
14,7 19,5 15,5 35,0
Rörelseresultat - - - -

3,0 1,2 4,8 6,0
Resultat före skatt - - - -

3,2 1,3 4,9 6,2
Periodens resultat - - - -

3,2 1,3 4,4 5,7
Rörelsemarginal -20,4% -6,1% -31,0% -17,1%
Omsättningstillväxt -24,6% -19,8% -18,0% -19,0%

Övrig information

Redovisningsprinciper

Denna redovisning har upprättats enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfälle

Bokslutskommuniké lämnas den 28 februari 2020.

För ytterligare information kontakta:
Johan P. Schlyter
Verkställande direktör

Tel: +46 (0)500 49 59 30, +46 (0)70 740 64 22
E-mail: johan.schlyter@mvv.se

Vara den 15 augusti 2019

Styrelsen i MVV Holding AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mvv-holding-ab/r/delarsrapport-1-januari---30...
https://mb.cision.com/Main/15480/2881565/1090468.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.