Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-31

MVV Holding: Delårsrapport för MVV Holding AB (publ) januari - juni 2015

(för fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

Koncernen i sammandrag

Januari – juni 2015

Koncernen

* Nettoomsättning 37,6 (37,1) Mkr
* Rörelseresultat 0,8 (1,7) Mkr
* Rörelsemarginal 2,2 % (4,7 %)
* Resultat före skatt 0,8 Mkr (1,7 Mkr)

MVV International AB

* Nettoomsättning 36,0 (35,1) Mkr
* Rörelseresultat 1,0 (2,1) Mkr
* Rörelsemarginal 2,8 % (6,0 %)
* Resultat före skatt 1,0 Mkr (2,0 Mkr)

MVV Information Technology AB

* Nettoomsättning 1,6 (0,7) Mkr
* Rörelseresultat 0,2 (0,5) Mkr*
* Rörelsemarginal 15,4 % (79,3 %)
* Resultat före skatt 0,2 Mkr (0,5 Mkr)

* avskrivningar 2015: 0,6 Mkr (0 Mkr)

Polskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.o
.

* Nettoomsättning 1,2 Mkr (1,2 Mkr)
* Rörelseresultat -0,04 Mkr (-0,04 Mkr)
* Rörelsemarginal -3,3 % (-3,6 %)
* Resultat före skatt -0,04 Mkr (-0,03)

Viktiga händelser under perioden

Viktiga händelser under perioden överskuggas i allt väsentligt av vad som
måste betecknas som en kollaps på marknaden gällande leveranser av utrustning
för olja-&gasindustrin. Detta drabbar i första hand MVV International AB.

Övriga affärsområden och bolag går bättre än väntat och bedömningen från
styrelsen är att övriga affärsområden och bolag kommer att kompensera för
kollapsen under fjärde kvartalet 2015.

MVV International AB

Bolaget har tvingats till kraftiga åtgärder för att anpassa verksamheten till
den nu rådande marknadssituationen. Enkelt kan detta beskrivas att
affärsområde ”Olja&Gas” avvecklas temporärt till dess att ett högre oljepris
kan motivera nya investeringar i utrustning.

För att kompensera bortfallet har bolaget intensifierat insatserna mot andra
marknadssegment vilket har varit framgångsrikt.

Omställningen har dock under perioden resulterat i en lägre beläggningsgrad
vilket påverkat bruttomarginalen negativt.

MVV Information Technology AB

Under perioden har bolaget bytt namn från Productivity Potential Assessment
Sweden AB (PPA) till MVV Information Technology AB.

Bolaget har mer än fördubblat sin omsättning vilket bl.a innebär behov av en
översyn av organisation och infrastruktur.

Bolagets produkt Casat NX mottas mycket positivt på marknaden och med en
förändrad infrastruktur och organisation bör bolaget snabbare kunna etablera
produkten på marknaden.

I det redovisade siffermaterialet framgår att omsättningen ökat från 0,7 Mkr
till 1,7 Mkr. Vidare framgår att rörelseresultatet minskat från 0,5 Mkr till
0,2 Mkr under perioden.

Ovanstående skall ses mot bakgrund av att under samma period 2014 gjordes inga
avskrivningar då Casat NX fortfarande befann sig i produktutvecklingsfasen.
Under jämförbar period 2015 har resultatet belastats med avskrivningar om
0,618 mkr.

Polskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.o.

Under perioden har bolaget verkat som en del av MVV International AB såväl
organisatoriskt som marknadsmässigt.

Vidare har det under perioden tecknats kontrakt för flera leveranser under
nästkommande period vilket bör resultera i en kraftig tillväxt i slutet på
2015.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och
information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och dels
genom NG News.

Bolagets uppdrag innebär att koncernens konsulter arbetar med antingen våra
kunders framtida produkter eller våra kunders framtida processer. Samtliga
uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den
information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av vilka kunder som
lägger order, vilka produkter som utvecklas eller annan information som kan
kopplas till våra uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker och
likviditetsrisk i normal omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan
naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en kärnkompetens i bolagen.

Vid periodens ingång uppgick antalet anställda till 87 och vid periodens slut
till 75, en minskning med 14 %.

Vara den 28 augusti 2015

Sören Gustafsson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0)500 49 59 33, +46 (0)709 22 07 11

E-mail:soren.gustafsson@mvv.se

www.mvv.se

MVV Holding AB (publ)

Box 26

534 21 Vara

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.