Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-31

Mycronic AB: Kallelse till årsstämma i Mycronic

Aktieägarna i Mycronic AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 3
maj 2016, kl 17 i Stora Aulan på Norra Latin/Stockholms City
Conference Centre, Drottninggatan 71 B, Stockholm. Före årsstämman
klockan 16.00 bjuds på lättare förtäring.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2016,
dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast onsdagen
den 27 april 2016. Anmälan om deltagande kan ske på något av följande
sätt:

· på hemsidan under Investerare/Bolagsstyrning
· e-post: bolagsstamma@mycronic.com
· per telefon 08-638 52 23
· per post till Mycronic AB (publ.), "Mycronics årsstämma", Box
3141, 183 03 Täby

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuella biträden. Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier
måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera
dessa i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast
onsdagen den 27 april 2016. För att detta skall kunna ske måste
aktieägare i god tid före den 27 april meddela förvaltaren sitt
önskemål om omregistrering.

Sker deltagande genom fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande
registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i
samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets
hemsida, www.mycronic.com.

I bolaget finns totalt 97 916 509 aktier och röster. Bolaget innehar
inga egna aktier. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman,
ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

13. Val av styrelse och styrelseordförande.

14. Val av revisor.

15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Förslag till principer för utseende av valberedning.

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission.

18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv av bolagets egna aktier.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen består inför årsstämman 2016 av Henrik Blomquist (Bure
Equity AB), Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder), Thomas
Ehlin (Fjärde AP-fonden), Ulf Strömsten (Catella Fonder) samt Patrik
Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

Valberedningens arbete är inte klart vid tidpunkten för utfärdande av
denna kallelse. Valberedningens arbete fortgår vad gäller följande
ärenden:

Punkt 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

Punkt 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Punkt 13. Val av styrelse och styrelseordförande.
Punkt 16. Förslag till principer för utseende av valberedning.
Enligt vad styrelsen erfar kommer förslag att lämnas i god tid före
årsstämman, vilka kommer att publiceras på hemsidan.

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Patrik Tigerschiöld väljs till ordförande
vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att ordinarie utdelning görs för verksamhetsåret
2015 med 1,50 kronor per aktie. Dessutom föreslås en extra utdelning
om 2,50 kronor per aktie, vilket ger en total utdelning på 4 kronor
per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 6 maj 2016. Med denna
avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 11 maj 2016.

Punkt 14: Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Auktoriserade
revisorn Erik Sandström föreslås som huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
koncernledningen, bestående av verkställande direktören samt åtta
personer (ledande befattningshavare), bereds av styrelsens
ersättningsutskott och förs därefter till styrelsen för beslut.
Riktlinjerna fastställs av årsstämman. I beredningen av dessa frågor
används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare
marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid beslut av
faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens,
erfarenhet samt prestation in.

Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2016. Styrelsen får frångå
dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
det. Den totala ersättningen består av följande delar:

Fast grundlön
Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas
årligen.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI)
Ersättning utgår efter uppnådda mål för bolaget som helhet.
Ersättningen kan maximalt uppgå till

80 procent av den fasta grundlönen.
Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)
I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och
för att uppmuntra de ledande befattningshavarnas ("anställd") förvärv
av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna STI
ersättningen, ett långsiktigt investeringsprogram tillämpas med
följande huvudsakliga komponenter:

a) Den generella principen är att om anställd köper aktier i bolaget,
ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp,
kompenserat för den anställdes marginalskatte-kostnad, i form av en
engångsutbetalning ("Matchningsbeloppet"). Anställda ska ha rätt att
köpa aktier för maximalt 50 000 kronor, VD 100 000 kronor. Den
anställde skall använda hela Matchningsbeloppet för att förvärva
aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 4 år.
Efter beredning i ersättningsutskottet fattar styrelsen årligen
beslut om utfall inom fastställt intervall.

b) Om den anställde efter tre år uppfyller vissa kriterier skall
bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning motsvarande upp
till 150 procent av Matchningsbeloppet med kompensation för den
anställdes marginalskatt enligt ovan. Den anställde ska använda
utbetalt belopp för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska
via avtal behållas i minst 1 år.

c) Kriterierna för utbetalningen i enlighet med punkten b., ska bland
annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela
perioden behållit sina förvärvade aktier samt att av styrelsen
fastställt prestationsmål avseende bolagets vinst per aktie under
räkenskapsåret 2018 uppfylls. Vid partiell måluppfyllelse avseende
vinst per aktie utgår del av det maximala beloppet.

Pensionsförmåner
Avtalad pensionsålder för VD är 62 år och för övriga ledande
befattningshavare, 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande
befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för
ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad
avgiftsbestämd pensionspremie och har därutöver inte någon
pensionsförpliktelse.

Övriga förmåner
Ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil eller kontant
ersättning med motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga
ledande befattningshavare av sedvanlig privatvårdsförsäkring. VD har
dessutom bostadsförmån i Stockholm samt resor mellan Stockholm och
Göteborg betalda av bolaget.

Avgångsvillkor
För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders
uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För de övriga
ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida
sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under
uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande
förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga
övriga förmåner.

Punkt 17: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill
tiden för årsstämman år 2017, vid ett eller flera tillfällen, besluta
om nyemission om aktier, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Aktier får betalas genom apport, kvittning eller med
andra villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i
aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för
emissionen. Bemyndigandet skall dock inte innefatta rätt för
styrelsen att besluta om kontant nyemission med avvikelse från
aktie-ägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på
marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst
motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna
kallelse.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om
kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är
att bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier, rörelse
eller produkträttigheter.

Punkt 18: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.
Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm
("Börsen"). Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna
innehavet vid var tid inte överstiger tre procent av samtliga aktier
i bolaget. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen och längst till årsstämman år 2017. Förvärv av
aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid
var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva aktier är att
fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets
kapitalbehov. Återköpta aktier avses att makuleras efter beslut av
års-stämman 2017.

Majoritetskrav

För giltigt beslut avseende punkt 17 och 18 enligt ovanstående förslag
krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3)
av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda
aktierna.

_______________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret
2015, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till
beslut inklusive underlag kommer senast den 12 april 2016 att hållas
tillgängliga hos bolaget, Nytorpsvägen 9 i Täby, på bolagets hemsida
samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Täby mars 2016

Mycronic AB (publ)

Styrelsen

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar
och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin.
Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen
har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore,
Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer
information, besök hemsidan www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.
Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med
finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mycronic-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-mycron...
http://mb.cision.com/Main/10432/9946727/495169.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.