Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-24

Mycronic AB: Kallelse till årsstämma i Mycronic

Aktieägarna i Mycronic AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 4
maj 2017, kl 17.00 i Stora Aulan på Norra Latin/Stockholms City
Conference Centre, Drottninggatan 71 B, Stockholm. Före årsstämman
klockan 16.00 bjuds på lättare förtäring.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017,
dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast torsdagen
den 27 april 2017. Anmälan om deltagande kan ske på något av följande
sätt:

· på hemsidan www.mycronic.com
· per telefon 08-638 52 23
· per post till Mycronic AB (publ.), "Mycronics årsstämma", Box
3141, 183 03 Täby

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuella biträden. Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier
måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera
dessa i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast
onsdagen den 27 april 2017. För att detta skall kunna ske måste
aktieägare i god tid före den 27 april meddela förvaltaren sitt
önskemål om omregistrering.

Sker deltagande genom fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande
registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i
samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets
hemsida, www.mycronic.com.

I bolaget finns totalt 97 916 509 aktier och röster. Bolaget innehar
inga egna aktier. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman,
ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

13. Val av styrelse och styrelseordförande.

14. Val av revisor.

15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Förslag till principer för utseende av valberedning.

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen består inför årsstämman 2017 av Henrik Blomquist (Bure
Equity AB), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Joachim Spetz (Swedbank
Robur Fonder) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Patrik Tigerschiöld väljs till ordförande
vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ordinarie utdelning görs för verksamhetsåret
2016 med 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 8 maj
2017. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 11 maj
2017.

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och
att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 650 000
kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid
oförändrat 550 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och
oförändrat 220 000 kronor avser arvode till var och en av styrelsens
fyra övriga ledamöter. Val-beredningen föreslår en höjning av arvodet
till ordföranden i revisionsutskottet med 15 000 kronor till 70 000
kronor. Valberedningen föreslår därutöver ett arvode till var och en
av revisionsutskottets övriga ledamöter med 30 000 kronor samt ett
arvode om 30 000 kronor vardera till ordförande och ledamöter i
ersättningsutskottet.

Bolaget kan medge att styrelseledamöter får fakturera styrelsearvodet
från eget bolag om skattemässiga förutsättningar finns och så länge
detta kan ske kostnadsneutralt för Mycronic. Om styrelsearvode
faktureras via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar
sociala avgifter enligt lag.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde,
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Per Holmberg, Magnus Lindquist och
Patrik Tigerschiöld, samtliga för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Patrik Tigerschiöld föreslås bli omvald till ordförande i
styrelsen. Stefan Skarin har avböjt omval.

Punkt 14: Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Ernst & Young har
meddelat att auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
koncernledningen, bestående av verkställande direktören samt åtta
personer (ledande befattningshavare), bereds av styrelsens
ersättningsutskott och förs därefter till styrelsen för beslut.
Riktlinjerna fastställs av årsstämman. I beredningen av dessa frågor
används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Huvudprincipen är att erbjuda ledande befattningshavare
marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid beslut av
faktiska nivåer för ersättning vägs faktorer som kompetens,
erfarenhet samt prestation in.

Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2017. Styrelsen får frångå
dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
det. Den totala ersättningen består av följande delar:

Fast grundlön

Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas
årligen.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI)
Ersättning utgår efter uppnådda mål för bolaget som helhet.
Ersättningen kan maximalt uppgå till 80 procent av den fasta
grundlönen.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)

I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och
för att uppmuntra de ledande befattningshavarnas ("anställd") förvärv
av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan beskrivna STI
ersättningen, ett långsiktigt investeringsprogram tillämpas med
följande huvudsakliga komponenter:

a) Den generella principen är att om anställd köper aktier i bolaget,
ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp,
kompenserat för den anställdes marginalskatte-kostnad, i form av en
engångsutbetalning ("Matchningsbeloppet"). Anställda ska ha rätt att
köpa aktier för maximalt 50 000 kronor, VD 100 000 kronor. Den
anställde skall använda hela Matchningsbeloppet för att förvärva
aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 4 år.
Efter beredning i ersättningsutskottet fattar styrelsen årligen
beslut om utfall inom fastställt intervall.

b) Om den anställde efter tre år uppfyller vissa kriterier skall
bolaget utbetala ytterligare en engångsutbetalning motsvarande upp
till 150 procent av Matchningsbeloppet med kompensation för den
anställdes marginalskatt enligt ovan. Den anställde ska använda
utbetalt belopp för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska
via avtal behållas i minst 1 år.

c) Kriterierna för utbetalningen i enlighet med punkten b., ska bland
annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela
perioden behållit sina förvärvade aktier samt att av styrelsen
fastställt prestationsmål avseende bolagets vinst per aktie under
räkenskapsåret 2019 uppfylls. Vid partiell måluppfyllelse avseende
vinst per aktie utgår del av det maximala beloppet.

Pensionsförmåner
Avtalad pensionsålder för VD är 62 år och för övriga ledande
befattningshavare, 65 år. Samtliga pensionsförmåner för ledande
befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att bolaget för
ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad
avgiftsbestämd pensionspremie och har därutöver inte någon
pensionsförpliktelse.

Övriga förmåner

Ledande befattningshavare har rätt till förmånsbil eller kontant
ersättning med motsvarande värde. Utöver det omfattas samtliga
ledande befattningshavare av sedvanlig privatvårdsförsäkring. VD har
dessutom bostadsförmån i Stockholm samt resor mellan Stockholm och
Göteborg betalda av bolaget.

Avgångsvillkor
För VD gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders
uppsägningstid samt tolv månaders avgångsvederlag. För de övriga
ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från bolagets sida
sex månaders uppsägningstid samt sex månaders avgångsvederlag. Under
uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande
förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga
övriga förmåner.

Punkt 16: Förslag till sammansättning av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning
skall utses inför årsstämman 2018 genom att styrelsens ordförande -
senast vid utgången av tredje kvartalet 2017 - kontaktar de tre
största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per
den 31 augusti 2017. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny
valberedning har tillträtt. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämma i Bolaget.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2018 lämna
förslag till (i) ordförande vid stämman, (ii) antalet
styrelseledamöter, (iii) val av och beslut om arvode till styrelsens
ordförande, respektive ledamöter i bolagets styrelse samt arvode till
ledamöter i utskott, (iv) val av och beslut om arvode till revisor,
samt (v) process för utseende av ny valberedning.

Punkt 17: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.