Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Mycronic AB: Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Mycronic AB (publ)

Vid årsstämman i Mycronic AB (publ) den 9 maj 2019 behandlades bland
annat följande ärenden.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Årsstämman beslutade omval styrelseledamöterna Anna Belfrage,
Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Robert Larsson och
Patrik Tigerschiöld, samt nyval av Staffan Dahlström, samtliga för
tiden intill nästa årsstämma. Per Holmberg hade avböjt omval. Patrik
Tigerschiöld omvaldes till ordförande i styrelsen.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode om sammanlagt 2
430 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutet
innebär vidare att arvode till styrelsens ordförande är oförändrat
700 000 kronor och att arvodet till var och en av styrelsens fem
övriga ledamöter är oförändrat 275 000 kronor. Arvodet till
ordföranden i revisionsutskottet är oförändrat 100 000 kronor.
Därutöver är arvodet till var och en av revisionsutskottets övriga
ledamöter oförändrat 50 000 kronor. Arvodet till
ersättningsutskottets ordförande är oförändrat 75 000 kronor och
arvodet till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter är
oförändrat 40 000 kronor.

Årsstämman beslutade även att arvodet till bolagets revisorer, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande
räkning.

Val av revisor
Årsstämman valde revisionsbolaget Ernst & Young som revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Erik
Sandström blir huvudansvarig revisor.

Behandling av företagets resultat
Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och fria fonder i
moderbolaget, behandlas i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ordinarie
utdelning med 3 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till
den 13 maj 2019, vilket innebär att utbetalning av utdelningen
beräknas ske den 16 maj 2019.

Sammansättning av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
valberedningen inför 2020 års stämma ska bestå av tre ledamöter som
representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt
kända aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens
ordförande, totalt fyra ledamöter.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndiganden om nyemission
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga
grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara 10 procent
av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till 2019 års
årsstämma.

Bemyndiganden om förvärv av egna aktier
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får
endast ske på Nasdaq Stockholm ("Börsen"). Förvärv får ske av högst
så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 5
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier på Börsen får
endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade
kursintervallet.

Långsiktigt incitamentsprogram 2019 (LTIP 2019)
Årsstämman antog styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt
incitamentsprogram (LTIP 2019) för vissa nyckelmedarbetare. Målet med
LTIP 2019 är att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i
Mycronic samt att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla
och motivera medarbetare. Målet är även att använda LTIP 2019 för att
förena medarbetarnas och aktieägarnas intressen.

Förslaget var uppdelat i fyra delar:

A. Villkor för LTIP 2019

B. Överlåtelse av egna aktier i LTIP 2019 och säkringsåtgärder

C. Om punkten B inte biträds föreslår styrelsen att säkringsåtgärder
avseende LTIP 2019 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal
med tredje part

D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2019

Stämman godkände villkoren för LTIP 2019 enligt punkt A ovan och
säkringsåtgärder avseende LTIP 2019 genom ingående av aktieswapavtal
med tredje part, enligt punkt C ovan.

Programmet riktar sig till högst 70 medarbetare fördelat på tre
kategorier av deltagare:

- VD (max 1 person)

- Ledande befattningshavare (max 10 personer)

- Övriga nyckelmedarbetare (max 65 personer)

Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod, ges möjlighet att
vederlagsfritt erhålla Mycronic-stamaktier. Antalet tilldelade aktier
kommer vara beroende av om särskilda prestationskrav uppfyllts.
Löptiden för LTIP 2019 är mer än tre år.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls i direkt anslutning
till 2019 års årsstämma beslutade styrelsen att till ledamöter i
ersättningsutskottet utse Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Robert
Larsson och Patrik Tigerschiöld (ordförande) samt till ledamöter i
revisionsutskottet utse Anna Belfrage (ordförande), Katarina Bonde
och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Vidare beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från 2019 års
årsstämma, om återköp av högst så många av bolagets egna aktier att
bolaget efter varje förvärv innehar högst 5 procent av samtliga
aktier i bolaget. Syftet med styrelsens beslut är att fortlöpande
kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov.

Förvärv får ske fram till tiden för 2020 års årsstämma. Förvärv ska
ske över Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas
kontant.

Det totala antalet aktier i Mycronic uppgår till 97 916 509. Bolaget
äger idag inga egna aktier.

Noterades att Anders Lindqvist tillträder som VD och koncernchef den
16 maj 2019.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving
VD och koncernchef
Tel: 08 638 52 00
lena.olving@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
CFO
Tel: 08 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com

Sven Chetkovich
Tf Director IR & Corporate Communications
Tel: 070 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 9 maj 2019, kl
19.00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar
och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och
flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i
Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike,
Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea,
Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm.
www.mycronic.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mycronic-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-och-ko...
https://mb.cision.com/Main/10432/2806987/1039955.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.