Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Mycronic AB: Kommuniké från årsstämman i Mycronic AB (publ)

Täby, 4 maj 2016 - Vid årsstämman i Mycronic AB (publ) den 3 maj 2016
behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde,
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Magnus Lindquist och Patrik
Tigerschiöld samt nyval av Per Holmberg och Stefan Skarin. Patrik
Tigerschiöld valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde ett styrelsearvode om 1 705 000 kronor, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 550 000 kronor avser
arvode till styrelsens ordförande och 220 000 kronor avser arvode
till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Därutöver
fastställdes ett arvode till ordföranden i revisionsutskottet om 55
000 kronor.

Val av revisor
Årsstämman valde revisionsbolaget EY som revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Erik Sandström blir
huvudansvarig revisor.

Behandling av företagets resultat
Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och fria fonder i
moderbolaget, behandlas i enlighet med styrelsens förslag.

Utdelning
Årsstämman beslutade om en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per
aktie, totalt 146,9 miljoner kronor. Årsstämman beslutade därutöver
om en extra utdelning om 2,50 kronor per aktie, totalt 244,8 miljoner
kronor, sammanlagt 4,00 kronor per aktie eller 391,7 miljoner kronor.
Avstämningsdag för utdelningen är den 6 maj och utbetalningsdag den
11 maj.

Sammansättning av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
valberedningen inför 2017 års stämma ska bestå av tre ledamöter som
representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt
kända aktieägarna vid utgången av augusti månad samt av styrelsens
ordförande, totalt fyra ledamöter.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndiganden om nyemission
Årsstämman antog styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga
grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara 10 procent
av antalet utestående aktier.

Bemyndiganden om återköp av egna aktier Årsstämman antog styrelsens
förslag om bemyndigande till styrelsen att intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna
aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter
varje förvärv innehar högst 3 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärv ska ske på NASDAQ Stockholm och endast till ett pris inom det
vid var tid registrerade kursintervallet.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar
och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin.
Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen
har dotterbolag

i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien,
Sydkorea, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan
www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med
finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016, kl 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mycronic-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-mycr...
http://mb.cision.com/Main/10432/2000655/510861.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.