Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

myFC: Beslut från årsstämma i myFC Holding AB (publ)

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 22 maj 2017.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes
samt styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Styrelsen
och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Carl Palmstierna, Lars Gullikson, Susanne Holmström och Jörgen Lantto
omvaldes till styrelseledamöter. Oskar Herdland hade avböjt omval.
Carl Palmstierna omvaldes till styrelseordförande. Styrelsearvodet
fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus
Lagerberg som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget.
Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade om en riktad emission av högst 2 250 000
teckningsoptioner, varje teckningsoption berättigande till teckning
av en (1) ny aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet
vid fullt utnyttjande med högst 131 579 kronor (avrundat).

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget myFC
Option och Kapital AB, org. nr 556883-7511 ("Dotterbolaget").
Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till
nyckelmedarbetare i myFC.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av
teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris
överstiger aktuell betalkurs på Nasdaq First North vid tidpunkten för
emissionen. Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva
teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att dessa
optioner inte förväntas medföra några personalkostnader för Bolaget.
Dock vissa kostnader för upprättande och administration.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 250
000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,26
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med
förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske
till följd av vissa emissioner med mera. Utspädningen är beräknad som
totalt antal nya aktier vid full nyteckning dividerat med totalt
antal aktier efter utnyttjande av samtliga tidigare utgivna
teckningsoptioner i Bolaget samt teckningsoptioner som eventuellt
emitteras enligt detta beslutsförslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra emissioner för kapitalanskaffning för expansion
och för att tillvarata nya affärsmöjligheter beslutade stämman om en
ändring av bolagsordningen avseende gränserna för bolagets
aktiekapital och antal aktier. Beslutet är att:

§ 4 justeras så att gränserna för aktiekapitalet höjs från nuvarande
"lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor" till "lägst 750 000 och
högst 3 000 000 kronor".

§ 5 justeras så att gränserna för antalet aktier höjs från nuvarande
"lägst 8 550 000 och högst 34 200 000" till "lägst 12 825 000 och
högst 51 300 000".

I syfte att förtydliga vad som redan gäller avseende kallelse till
bolagsstämma och för att undvika eventuella missförstånd beslutade
stämman också att första stycket §8 ändras från "Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering med
information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet" till
"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering i
Svenska Dagbladet med information om att kallelse har skett.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma,
besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske
genom apport eller med kvittning. Beslut om emission får innebära
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet
och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter
samt att kunna förvärva aktier eller optioner i dotterbolaget myFC
AB, vilka emitterats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, från
f d anställda i myFC AB.

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar gröna
energilösningar och är världsledande inom mikrobränsleceller.
Företagets första vätgasdrivna produkt, myFC PowerTrekk, är en
hybridladdare för mindre elektriska enheter som mobiltelefoner och
surfplattor och drivs på vanligt salt och vatten. I Q4 2015 lanserade
bolaget sin produktplattform JAQ. myFC grundades 2005 och tillhör
koncernen myFC Holding AB. myFC Holding noterades i maj 2014 på
NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets
Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information, besök
www.myfcpower.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/myfc/r/beslut-fran-arsstamma-i-myfc-holding-ab...
http://mb.cision.com/Main/9804/2271817/678502.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.