Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

myFC: Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (publ)

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612 ("bolaget"),
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 kl. 15:00
("stämman") på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3
tr i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 juni 2019 dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 4 juni 2019. Anmälan
kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59
Stockholm, per telefon på 08-24 26 00 eller per e-mail till
ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att
tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken
per den 4 juni 2019 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då
inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid stämman får utöva sin
rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god
tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.
Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida
(www.myfcpower.se).

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Val av en eller två justeringsmän

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Godkännande av dagordning

7) Anförande av verkställande direktör

8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9) Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

10) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

11) Val av styrelseledamöter och revisor

12) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier m m

13) Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9 b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets
resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och
revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat i
förhållande till föregående år och utgå till ordföranden med 150 000
kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 100 000 kronor
vardera. Styrelseledamot som uppbär ersättning från bolaget på grund
av anställning ska inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag
eller i dotterbolag. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna: Jörgen Lantto,
Lars Gullikson samt Per Svantesson. Susanne Holmström har avböjt
omval. Valberedningens reviderade förslag innehåller inte längre val
av Ann-Sofie Nordh som styrelseledamot. Valberedningen föreslår omval
av Jörgen Lantto som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisorsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en mandatperiod till
slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserade
revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för
revisionen.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt
följande.

Styrelsen ges rätt att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden
fram till nästkommande stämma, besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ges vidare rätt
att bestämma om emission ska ske med företrädesrätt för aktieägarna
eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ges
även rätt att besluta om att betalning ska, utöver kontant betalning,
kunna ske genom apportegendom eller med kvittningsrätt.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till
marknadsmässig teckningskurs. Antalet aktier som därvid ska kunna
emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande
av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler
emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent
av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före
eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna
och/eller konvertiblerna). Övriga villkor får beslutas av styrelsen.
Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att

(i) möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och

(ii) kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband
med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut i enlighet med punkt 12 ovan förutsätter att beslutet
biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar inför stämman

Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas
tillgängliga hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på
bolagets hemsida www.myfcpower.se senast tre veckor innan stämman.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på
stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid utfärdandet av denna kallelse var det totala antalet aktier och
röster i bolaget 69 825 087. Det ska dock noteras att med anledning
av den nyligen avslutade nyemissionen i bolaget kan antalet aktier
och röster i bolaget komma att öka till totalt 109 825 087.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

myFC Holding AB (publ)

Stockholm i maj 2019
Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Certified Advisor:
Avanza Bank
E-mail: corp@avanza.se
Telefon: +46 (8) 409 421 20

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom
mikrobränsleceller. myFC utvecklar teknologi där batterier och
bränsleceller samexisterar och som laddas med ett grönt,
vätgasskapande bränsle bestående av vatten, salt och
reaktionskomponenter. Företagets erbjudande LAMINA MAX, LAMINA INcase
och JAQ Hybrid riktar sig mot smartphoneindustrin medan LAMINA REX
vänder sig till fordonsindustrin. myFC grundades 2005 och noterades i
maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
För mer information, besök www.myfcpower.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/myfc/r/kallelse-till-arsstamma-i-myfc-holding...
https://mb.cision.com/Main/9804/2810292/1042993.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.