Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

myFC: Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

myFC Holding AB (publ), org.nr. 556942-1612 ("Bolaget") håller extra
bolagsstämma ("stämman") tisdagen 26 mars 2019 klockan 15:00 i
Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2,
Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 mars 2019. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast den 20 mars 2019. Aktieägare bör därför
i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av
aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till
Bolaget senast den 20 mars 2019. Anmälan om deltagande sker:

· per post: myFC Holding AB (publ), Saltmätargatan 8 A, 113 59
Stockholm,

· per e-post: ulf.henning@myfc.se
I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress,
telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud
eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under
förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i
original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan
angiven adress senast den 20 mars 2019.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.myfcpower.com.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Val av en eller två justeringsmän

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6 Godkännande av dagordning

7 Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier

8 Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för aktieägarna

9 Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption

10 Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") utan företrädesrätt för aktieägarna

11 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Advokat Erik Nerpin väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för
aktiekapital och antal aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningens
gränser för aktiekapital (§ 4) och antal utestående aktier (§ 5) till
att ha följande lydelse.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 508 772 och högst 14 035 088
kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000. Alla
aktier är av samma slag.

Punkt 8 - Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner
("Units") med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 55
860 069 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3
266 670,998020 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar
om nyemission av högst 55 860 069 teckningsoptioner av serie
2019/2022 berättigande till teckning av totalt 27 930 034 aktier i
Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 633
335,469770 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna
av serie 2019/2022. Högst kan aktiekapitalet öka med 4 900 006,467790
kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de
utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2022.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom
utgivande av så kallade Units ("Nyemissionen"). En (1) Unit består av
en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2019/2022.

I övrigt ska följande villkor gälla:

1. Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Fem (5) aktier berättigar till teckning av fyra (4) Units.

2. Tilldelning av uniträtter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 2 april 2019 ("Avstämningsdagen"). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 mars 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 1 april 2019.

3. Teckningskursen per Unit är 1 krona, motsvarande en teckningskurs om 1 krona per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

4. Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 5 april 2019 till och med den 24 april 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

5. Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 5 april 2019 till och med den 24 april 2019 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 7 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

7. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Nyemissionen högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

a) I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

c) I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning
enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

8. Två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 kan äga rum under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2022. Teckningskursen är 2 kronor per aktie under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2020 och 3 kronor per aktie under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 april 2022. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2019/2022 kommer framgå av det fullständiga förslaget.

9. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Nyemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

10. Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2019/2022
kommer framgå av det fullständiga förslaget.

Punkt 9 - Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner
("Units") utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k
övertilldelningsoption

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 13
965 018 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 816
667,793365 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om
nyemission av högst 13 965 018 teckningsoptioner av serie 2019/2022
berättigande till teckning av totalt 6 982 509 aktier i Bolaget,
varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 408 333,896683
kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie
2019/2022. Högst kan aktiekapitalet öka med 1 225 001,690048 kronor
vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna av serie 2019/2022.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom
utgivande av så kallade Units ("Överteckningsemissionen"). En (1)
Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie
2019/2022.

I övrigt ska följande villkor gälla:

1. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara dem som tecknat sig för Units i Nyemissionen som framgår av punkt 8 ovan, men som inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade Units. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa Bolaget kapital för dess fortsatta tillväxt och för att möjliggöra en expansion av dess verksamhet.

2. Teckningskursen per Unit är 1 krona, motsvarande en teckningskurs om 1 krona per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Nyemissionen i punkt 8 ovan, vilken är bestämd i enlighet med emissionsgarantins villkor. Överenskommelsen i den delen grundas i sin tur på marknadsvärdet för aktien med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionens genomförande.

3. Teckning ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 5 april 2019 till och med den 24 april 2019. Betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

4. Styrelsen beslutar om tilldelning för det fall överteckningen i Nyemissionen i punkt 8 ovan överstiger det högsta antalet Units i förevarande Nyemissionen.

5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.