Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

myTaste AB: FÖRETRÄDESEMISSIONEN ÖVERTECKNADES - MYTASTE TILLFÖRS CIRKA 18 MKR FÖRE EMISSIONSKOSTNADER

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER
SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS-
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Företrädesemissionen i myTaste AB ("myTaste" eller "Bolaget"), som
genomfördes för att finansiera förvärv av så kallade affiliatesajter
med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av
e-handelsbutiker, avslutades den 23 oktober 2017. Emissionen har
tecknats till 112 procent.

"Det är med stor tacksamhet som vi nu kan fortsätta med fullt fokus på
att exekvera den nya strategin med stöd av så många både befintliga
samt nya aktieägare. Styrelsen och vi som arbetar operativt i bolaget
kommer att göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl.
Vi har identifierat många förvärvsobjekt och ser fram emot att kunna
kommunicera ytterligare utveckling inom detta område", säger Jonas
Söderqvist, medgrundare och VD på myTaste.

myTastes hittills avtalade förvärv inom ramen för den etablerade
tillväxtstrategin för myTastes shoppingsegment, Shopello, innefattar
Wiehager online marketing solutions AB, som äger och driver
OutletSverige; Kampanjjakt i Sverige AB, som äger och driver ett
ledande nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av
e-handelsbutiker i Sverige; samt NextWeb 2357, som äger och driver
alltidREA.se och ett nätverk av sajter inriktade på
prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige,
Norge och Danmark.

Tecknare är bland annat styrelseordförande Fredrik Burvall och
styrelseledamot Patrik Christiansen, existerande aktieägare och ett
antal nya strategiska investerare.

Teckning och tilldelning

Sammanlagt har anmälan om teckning av 1 230 294 units inkommit, varav
867 223 units, motsvarande 78,8 procent av erbjudna units i
företrädesemissionen, har tecknats med stöd av företrädesrätt. Vidare
har anmälan om teckning utan stöd av företrädesrätt inkommit till ett

antal av 363 071 units, motsvarande 33 procent av antalet erbjudna
units, vilket innebär en överteckning om 12 procent.

Tilldelning av 233 631 nya units tecknade utan stöd av företrädesrätt
har skett i enlighet med i informationsmemorandumet beskrivna
tilldelningskriterier. Som bekräftelse på tilldelning av nya units
tecknade utan stöd av företrädesrätt översänds avräkningsnota till
tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya units ska
betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på
avräkningsnotan, den 2 november 2017. Meddelande utgår endast till de
som erhållit tilldelning av units.

Aktier och aktiekapital

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 201 708
SEK, från 8 806 837,50 SEK till sammanlagt 11 008 545,50 SEK, och det
totala antalet aktier kommer att öka med 4 403 416, från 17 613 675
till 22 017 091 stycken aktier. Vidare emitteras 1 100 854
teckningsoptioner av serie 2017/2018.

Nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har
genomförts i enlighet med styrelsens beslut den 28 september 2017,
med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2017.

Teckningskurs och tid för handel med nya units

Teckningskursen per unit var 16,40 kronor, vilket motsvarar 4,10
kronor per aktie. Varje (1) unit, består av fyra (4) nya aktier samt
en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018.
Teckningsperioden löpte från och med den 9 oktober 2017 till och med
den 23 oktober 2017.

Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på Nasdaq First
North till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen
hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 45, 2017. Därmed
beräknas nya aktier och teckningsoptioner som tecknats i nyemissionen
bli föremål för handel på Nasdaq First North indikativt i slutet av
vecka 46 eller början av vecka 47, 2017.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Bolaget.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan, Hong
Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala
restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i myTaste har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 26 oktober, klockan 16:45.

Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: jonas.soderqvist@mytaste.com

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: 08-440 56 47
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en
av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade,
myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk
inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello.
Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic
Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68
60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer
information se: www.stockholmcorp.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mytaste-ab/r/foretradesemissionen-overtecknade...
http://mb.cision.com/Main/7124/2376995/742624.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.