Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-10

myTaste AB: Kallelse till årsstämma i myTaste AB (publ)

Aktieägarna i myTaste AB (publ), 556710-8757 ("Bolaget"), kallas
härmed till årsstämma den 13 maj 2019, klockan 13:00 hos
Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok tisdagen den 7 maj 2019, samt

- dels senast tisdagen den 7 maj 2019 anmäla sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget, antingen skriftligen till myTaste AB (publ), Birger Jarlsgatan 6B, 114 34 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@mytaste.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före den 7 maj 2019, då sådan införing
ska vara verkställd.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid
bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella
behörighetshandlingar) sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan
om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år
innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och
på bolagets webbplats, www.mytastegroup.com, och skickas till de
aktieägare som så begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut angående
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska
väljas på stämman

2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
3. Val av styrelse och revisor
4. Beslut om inrättande av valberedning
5. Införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 A genom a) emission av
teckningsoptioner till dotterbolaget Mytaste Brands AB och b)
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till
styrelseledamöter i Bolaget

6. Införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 B genom a) emission av
teckningsoptioner till dotterbolaget Mytaste Brands AB och b)
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledning och
nyckelpersoner i Bolaget

7. Beslut om ändring av konvertibelvillkor
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

10. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Punkt 2

Det föreslås att årsstämman utser advokat Andreas Wirén, advokatfirman
Delphi, till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b)

Det föreslås att ingen utdelning lämnas och att årets resultat
balanseras och överförs i ny räkning.

Punkt 12

Det föreslås att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning som
ska utses enligt följande principer.

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre
röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses
såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade
aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av
aktieboken per den sista handelsdagen i september, som vardera utser
en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från
nästa årsstämma. För det fall någon av de tre största aktieägarna
eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den
fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare
intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i
Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som
samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller
annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska
inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en
styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara
beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden
eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för
valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages
senast sex månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det
finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny
ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears
utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat
sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras
arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut:

a) förslag till stämmoordförande,

b) förslag till styrelse,

c) förslag till styrelseordförande,

d) förslag till revisorer,

e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,

f) förslag till arvode för Bolagets revisorer, och

g) förslag till principer för hur valberedningen utses.

Principerna för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag ska
gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring av härav. Det
ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till
huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma
föreslå ändring av ifrågavarande principer.

Punkt 15

Det föreslås att årsstämman beslutar om ändring av villkoren för
konvertibel 2018/2021 som beslutades på extra bolagsstämma i Bolaget
den 13 februari 2018 ("Konvertibelvillkoren").

Bolaget kommunicerade i sin bokslutskommuniké att man undersöker
framtida finansieringslösningar. När bolaget har undersökt marknaden
har man funnit att bolaget behöver stärka sitt egna kapital
ytterligare för att kunna säkerställa en gynnsam och
konkurrenskraftig framtida finansiering av bolaget vilket är skälet
till villkorsändringen för konvertibeln. När bolaget gjort klart med
ny finansiering kommer detta att kommuniceras till marknaden.

Härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att nedan angivna
delar av punkt 3 i Konvertibelvillkoren ändras enligt följande

Punkt 3

Nuvarande lydelse

Lånet förfaller till betalning den 1 mars 2021 i den mån Konvertering
inte dessförinnan har ägt rum.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 10 procent. Räntan
förfaller till betalning den 1 mars varje år, första gången den 1
mars 2019.

Under tid Konvertibel är registrerad på Avstämningskonto ska
lånebeloppet och räntan utbetalas av Bolaget via Euroclear i enlighet
med Euroclears då gällande regler.

Under tid Konvertibel inte är registrerad på Avstämningskonto ska
lånebeloppet och räntan utbetalas av Bolaget på förfallodagen eller
om förfallodagen inte är en Bankdag, på den därefter närmast följande
Bankdagen till Innehavare eller den som i annat fall är berättigad
att uppbära lånebelopp respektive ränta.

Har Innehavare angett att lånebeloppet respektive räntan ska insättas
på visst bankkonto, sker insättning på detta. I annat fall översändes
lånebeloppet respektive räntan sistnämnda dag till Innehavarens
senast kända adress.

Skulle lånebeloppet eller räntan, på grund av hinder utom Bolagets
kontroll inte kunna utbetalas enligt vad nyss sagts, ska lånebeloppet
respektive räntan utbetalas till Innehavaren så snart hindret
upphört.

Punkt 3

Föreslagen lydelse

Lånet förfaller till betalning den 30 maj 2019 i den mån Konvertering
inte dessförinnan har ägt rum.

Från och med den 1 mars 2019 till och med förfallodagen löper en fast
ränta om totalt 960 000 kronor för Konvertiblerna. Räntan förfaller
till betalning på förfallodagen eller i samband med Konvertering.

Under tid Konvertibel är registrerad på Avstämningskonto ska
lånebeloppet och räntan utbetalas av Bolaget via Euroclear i enlighet
med Euroclears då gällande regler.

Under tid Konvertibel inte är registrerad på Avstämningskonto ska
lånebeloppet och räntan utbetalas av Bolaget på förfallodagen eller
om förfallodagen inte är en Bankdag, på den därefter närmast följande
Bankdagen till Innehavare eller den som i annat fall är berättigad
att uppbära lånebelopp respektive ränta

Har Innehavare angett att lånebeloppet respektive räntan ska insättas
på visst bankkonto, sker insättning på detta. I annat fall översändes
lånebeloppet respektive räntan sistnämnda dag till Innehavarens
senast kända adress.

Skulle lånebeloppet eller räntan, på grund av hinder utom Bolagets
kontroll inte kunna utbetalas enligt vad nyss sagts, ska lånebeloppet
respektive räntan utbetalas till Innehavaren så snart hindret
upphört.

Samtliga innehavare av konvertiblerna har lämnat medgivande till
föreslagen villkorsändring.

Punkt 16

Som ett led i Bolagets fortsatta utveckling föreslår styrelsen att
årsstämman beslutar om ändring av företagsnamn (tidigare firma) till
Speqta AB (publ) och gör följdenlig justering i bolagsordningens §1.

För att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet föreslår styrelsen
vidare att årsstämman beslutar om att utöka gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningens §4 och §5 enligt
följande:

§4 ändras till "Aktiekapitalet skall vara lägst 15 300 000 kr och
högst 61 200 000 kr." och §5 ändras till "Antalet aktier skall vara
lägst 30 600 000 och högst 122 400 000".

I bol...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.