Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

Nanexa: Bokslutskommuniké 2018

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar
verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och
banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom
ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har
Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 december 2018

·
Omsättningen uppgick till: 319 (105) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -11 039 (-7 847) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -11 169 (-7 971) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,98 (-1,02) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: -11 014 (8 521) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2018

·
Omsättningen uppgick till: 110 (0) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -4 277 (-2 209) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -4 305 (-2 244) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,38 (-0,26) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: -689 (15 726) kSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

·
AstraZeneca breddar samarbetet med Nanexa för utvärdering av
PharmaShell® teknologin

·
Nanexa färdigställer säkerhetslaboratorium för PharmaShell® processen

·
Nanexa beviljas Vinnova-bidrag om 500 000kr för arbete med
produktprojektet NEX-18

·
Nanexa har valt aktiv substans för produktprojektet NEX-18

·
Nanexa tecknar utvärderingsavtal med världsledande globalt animal
healthbolag för utvärdering av PharmaShell® teknologin

·
Nanexa tecknar utvärderingsavtal med svensk noterat läkemedelsbolag
för utvärdering av PharmaShell®teknologin

·
Nanexa tecknar utvärderingsavtal med svenskt noterat biotechbolag för
utvärdering av PharmaShell® teknologin

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell® teknologin i
USA

·
Nanexa har i djurstudie visat på möjligheten att skapa korta depåer
med PharmaShell®

·
Nanexa har genomfört inlösen av teckningsoptioner TO1 och erhållit en
emissionslikvid om 22,3 MSek före emissionskostnader

VD-kommentar

Nanexa har nu gått in i en ny, mycket intressant fas i utvecklingen av
bolaget. Föregående år avslutades med tecknande av tre nya avtal med
mycket intressanta företag för utvärdering av PharmaShell®. De tre
avtalen innebär att Nanexa erhåller ersättning för olika steg i
utvärderingen. Förutom de tre nya samarbetena som startades i slutet
av året, tecknade vi tidigare under året avtal med ett belgiskt
animal health-bolag och breddade det viktiga samarbetet med
AstraZeneca för utvärdering av PharmaShell®. Det senare efter att
AstraZeneca genomfört en första djurstudie med så intressanta
resultat att de valde att fördjupa samarbetet med oss.

Vi avslutade också året med en lyckad start av bolagets första
produktprojekt, NEX-18, som inriktar sig på behandling av svåra
former av leukemi (MDS/AML). Vi kunde efter initiala försök slå fast
att vi kan använda den aktiva substansen 5- azacitidine (Vidaza) och
påbörja den prekliniska utvärderingen.

Förutom ovanstående kommersiella framgångar lyckades vi erhålla
godkännande av vår patentansökan för PharmaShell® i USA den 1 januari
i år. Detta är givetvis en viktig milstolpe för hela
kommersialiseringen av PharmaShell®.

Sammantaget kan jag se tillbaka på 2018 som ett genombrottsår för
bolaget, där vi inte bara tagit stora kliv i utvecklingsarbetet utan
också sett ett ökat intresse för PharmaShell®-teknologin. Jag ser nu
fram emot att driva och utveckla bolaget vidare med ytterligare
framgångar under 2019 och framåt. Min bedömning är att vi under året
kommer ingå avtal med ytterligare läkemedelsbolag och jag ser det som
naturligt att de samarbeten vi nu påbörjat kommer utvecklas positivt
under året.

Jag ser också att vi kommer driva NEX-18 framåt och att vi under året
kommer generera prekliniska resultat med 5- azacitidine som belagts
med PharmaShell®. Målet för projektet är att genomföra ett
prekliniskt program som uppfyller myndighetskraven för att gå in i en
klinisk fas så snart som möjligt. Målsättningen är att kunna uppnå
det mot slutet av året.

Vi kommer också under året fortsätta på inslagen väg vad gäller
marknadsföring och affärsutveckling och kommer delta i både rent
kommersiella som mer vetenskapliga konferenser. Detta för att
generera nya kontakter men också för att följa upp redan pågående
diskussioner.

David Westberg VD Nanexa

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för året har varit i linje med budgeten för året.
En något högre kostnadsnivå som beror på att vi varit mer aktiva med
marknadsföring av bolaget samt att vi påbörjat arbetet med NEX-18
projektet. Den optionsinlösen av TO1 som skedde de två sista veckorna
i januari 2019, resulterade i att bolagets finanser förstärktes med
22,3 MSEK innan emissionskostnader. Med denna finansiella
förstärkning bedömer bolaget att verksamheten är finansierad i mer än
12 månader framåt.

Aktien

Nanexa AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 17
juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till - 0,38
(-0,26) och för perioden 1 januari - 31 december 2018 till -0,98 (-
1,02) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2018-12-31, 11 437 581 stycken utestående
aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande
plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

8 maj Årsredovisning, 2018
15 maj Q1-rapport, 2019
11 juni Årsstämma, 2019
22 augusti Q2-rapport, 2019
12 november Q3-rapport, 2019
20 februari, 2020. Bokslutskommuniké, 2019

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig
granskning av bolagets revisor.

Styrelsen avser att inte föreslå någon vinstutdelning.

Uppsala 2019-02-20

Styrelsen

Nanexa AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanexa/r/bokslutskommunike-2018,c2744796
https://mb.cision.com/Main/12591/2744796/994020.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.