Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Nanexa: Delårsrapport Januari - Juni 2019

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar
verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och
banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom
ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har
Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Väsentliga händelser under första halvåret

·
Nanexa har genomfört inlösen av teckningsoptioner TO1 och erhållit en
emissionslikvid om 22,3 MSEK f re

·
emissionskostnader

·
Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell®-teknologin i
USA

·
Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell®-teknologin i
Japan

·
Samarbetena med de tre bolagen som vi tecknade avtal med under
december 2018 har alla startat och genererat viktiga resultat

·
Utökat samarbete med ett av de svenska läkemedelsbolagen för
utvärdering av PharmaShell®

·
Nanexa har tillsammans med AstraZeneca publicerat en vetenskaplig
artikel om PharmaShell® i den vetenskapliga

tidskriften European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

·
Nanexa har i djurstudie visat möjligheten att skapa korta depåer med
PharmaShell®

·
Nanexa har genom att applicera PharmaShell® på ett protein visat att
den biologiska aktiviteten hos proteinet inte påverkas av
PharmaShell®

·
Nanexa har under årsstämman den 11 juni valt in Urban Paulsson, Otto
Skolling och Anders Johansson som ledamöter i Nanexas styrelse

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Nanexa har lämnat in en ny patentansökan inom ramen för Bolagets
drug delivery-plattform PharmaShell®

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 juni 2019

·
Omsättningen uppgick till: 873 (105) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -5 023 (-4 788) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -5 148 (-4 855) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,36 (-0,42) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: 10 093 (-6 839) kSEK

·
Likvida medel vid periodens utgång: 20 843 (14 926) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2019

·
Omsättningen uppgick till: 772 (0) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 074(-2 489) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -2 134(-2 522) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,14 (-0,22) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: -4 490 (-3 360) kSEK

·
Likvida medel vid periodens utgång: 20 843 (14 926) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD-kommentar

Nanexa startade detta år med en helt annan ingång än för 2018 med tre
helt nya samarbeten och ett eget produktprojekt där utvecklingen nu
tagit fart.

Under andra kvartalet har verksamheten fortsatt i samma riktning som
under starten av året och har till stor del fokuserat på de tre nya
samarbetena samt samarbetet vi sedan länge har med AstraZeneca för
att utvärdera PharmaShell® som drug delivery- system. Jag kan
konstatera att arbetet i alla dessa samarbeten varit framgångsrikt.
Ett av bolagen har redan valt att utöka samarbetet för att utvärdera
PharmaShell® som drug delivery-plattform för ett av deras specifika
produktprojekt. Min bedömning är att de övriga två bolagen som vi
påbörjade samarbete med i januari i år också kommer utöka sitt
samarbete med oss.

Även samarbetet med AstraZeneca, som breddades tidigare under hösten
2018 har gett mycket intressanta resultat, vilka vi kommer följa upp
under hösten. Det är också glädjande att vi tillsammans med dem
lyckats publicera en vetenskaplig artikel i en välrenommerad
internationell vetenskaplig tidskrift.

I samarbetet som vi startade med det belgiska uppstartsbolaget inom
veterinärmedicin ViroVet, har vi sedan en tid levererat de
utvecklingsresultat vi kommit överens om. Vi avvaktar nu svar från
dem om, och i så fall hur, de vill gå vidare med projektet.

Förutom de samarbeten som nämnts ovan fortsätter vi med marknadsföring
av vår teknologi och jag kan nämna att vi har pågående diskussioner
med ett flertal globala läkemedelsföretag om att utvärdera
PharmaShell® på deras specifika läkemedelssubstanser.

I NEX-18 projektet har utvecklingen gått framåt enligt plan. Vi
arbetar med en rad olika aktiviteter som är typiska för
läkemedelsprojekt i denna fas. Både med den tekniska utvecklingen men
också med de prekliniska, kliniska och regulatoriska planerna. I
intervjuer med behandlande läkare i USA har vi fått behovet av en
depåprodukt med azacitidine bekräftat.

"Den produktförbättring som NEX-18 utgör kommer betyda väldigt mycket
både för patienten i form av mindre behov av resande till och från
sjukhus, samt ge möjligheter till stora besparingar inom sjukvården i
form av både tid och pengar"

Blodcancerspecialist, Rochester, USA.

Ett annat utvecklingsområde som vi ser som viktigt och som är
efterfrågat är möjligheten att använda PharmaShell® tillsammans med
peptider och proteiner, för att skapa depåberedningar av dessa
substanser. Vi har tidigare visat att vi kan arbeta med peptider och
nu har vi också genom att applicera PharmaShell® på ett protein visat
att den biologiska aktiviteten av proteinet inte påverkas negativt av
PharmaShell®-processen. Bibehållen proteinaktivitet är avgörande för
att utveckla proteinläkemedel med PharmaShell®. Om PharmaShell®
teknologin kan användas på proteiner öppnas nya mycket stora
marknader för vårt bolag.

Det är också glädjande att vi erhållit patentgodkännande i Japan
förutom det vi redan erhållit från den amerikanska patentmyndigheten.
Det stärker vår affärsposition ytterligare då Japan är en av de
viktiga marknaderna för oss.

På årsstämman valdes Urban Paulsson, Otto Skolling och Anders
Johansson in som ledamöter. Både Urban och Otto har lång erfarenhet
från den internationella läkemedelsindustrin samt av att bygga
företag inom branschen och tillför styrelsen en bred och djup
kompetens inom främst affärsutveckling och affärsjuridik. Anders
Johansson tar Mårten Rooths plats i styrelsen och tanken är att de
båda grundarna ska ha den styrelseplatsen vartannat år.

Jag kan slutligen konstatera att det hänt mycket med Nanexa på ett år.
För ett år sedan hade vi precis påbörjat vårt första samarbete
(AstraZeneca exkluderat) och vi hade precis påbörjat vårt eget NEX-18
projekt. Idag är vi mitt uppe i utvecklingen av NEX-18, vi har tre
mycket aktiva samarbeten samtidigt som samarbetet med AstraZeneca
utvecklas mycket positivt.

Jag kan därför inte annat än summera med att jag med tillförsikt ser
fram emot resterande del av året och vidare in i 2020.

David Westberg VD Nanexa

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för de två första kvartalen har varit i linje med
budgeten. En något högre kostnadsnivå som beror på att vi varit mer
aktiva med marknadsföring av bolaget samt att vi påbörjat arbetet med
NEX-18 projektet. Omsättningen ökade under andra kvartalet. Något som
speglar att vi levererat i de samarbeten vi startade i början av
året. Med den kassa som bolaget har bedömer styrelsen att
verksamheten är finansierad i mer än 12 månader framåt.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni,
2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det andra kvartalet uppgick till -0,14 (-0,22)
SEK och för perioden 1 januari - 30 juni 2019 till -0,36 (-0,42).

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2019-06-30, 15 159 898 stycken utestående
aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande
plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

12 november Q3-rapport, 2019
20 februari, 2020 Bokslutskommuniké, 2020

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

Uppsala 2019-08-22

Styrelsen Nanexa AB
Hans Arwidsson (ordförande) Bengt Gustavsson (ledamot) Urban Paulsson
(ledamot) Otto Skolling (ledamot) David Westberg VD Nanexa AB

Anders Johansson (ledamot) Magnus Westgren (ledamot)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nanexa/r/delarsrapport-januari---juni-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/12591/2886388/1093810.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.