Du är här

2017-05-17

Nanexa: Delårsrapport Januari - Mars 2017

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och
marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på
PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system som
bedöms ha en stor potential inom ett flertal behandlingsområden. Inom
ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra
AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 mars 2017

· Omsättningen uppgick till: 35 (0) kSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1 921 (-1 513) kSEK

· Resultatet efter skatt uppgick till: -1 942 (- 1533) kSEK

· Resultat per aktie uppgick till: -0,25 (-0,30) SEK

· Periodens kassaflöde uppgick till: -2 763 (-1 798) kSEK

Väsentliga händelser under perioden

· Nanexa har installerat en pilotskaleanläggning för
PharmaShell®-processen i sitt utvecklingslaboratorium i Uppsala,
vilken möjliggör uppskalning av tillverkningsprocessen.

· Nanexa har deltagit på BIO-Europe i Barcelona 20-22 mars och där
knutit kontakt med potentiella samarbetspartners för vidare
verifiering och utveckling av bolagets nanobaserade drug
delivery-plattform, PharmaShell®.

· Nanexa har tillsammans med ett större antal globala
läkemedelsföretag deltagit i den vetenskapliga konferensen Global
Drug Delivery and Formulation Summit i Berlin 27-29 mars.

· Personalförstärkning har skett inom företagets forskning och
utveckling med en analytisk kemist.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Nanexas patentansökan för företagets antifungala beläggning har
formellt godkänts i USA.

VD-kommentar

PharmaShell® är utvecklat för att administrera läkemedel parenteralt,
vilket ger möjlighet att uppnå kontinuerlig frisättning av den aktiva
substansen under lång tid och på så vis skapa en läkemedelsdepå.
Detta har vi nu också verifierat i in vitrostudier med ett flertal
olika substanser.

In vitro har vi visat att PharmaShell® förlänger frisättningsstiden av
aktiv substans från ca två minuter utan till över ett dygn med
PharmaShell®. Resultaten in vitro visar på möjligheten att förlänga
frisättningen in vivo till månadslånga parenterala depåberedningar.
De belagda partiklarna som studerats in vitro uppvisar även en
extremt hög drug load (över 70%), vilket är en viktig parameter vid
all form av parenteral administrering.

I vårt utvecklingslaboratorium i Uppsala har vi, förutom att arbeta
vidare i våra samarbetsprojekt med AstraZeneca och med egna projekt,
nu installerat den ALD-produktionsutrustning som vi lade en order på
under föregående år. Den nya ALDutrustningen ger möjlighet att
producera de PharmaShell®-klädda partiklarna för
frisättningsstudierna som diskuteras ovan i en skala som är tio
gånger större än den vi tidigare arbetat med. Den första
uppskalningen är ett steg i en ytterligare uppskalning som ger oss
möjlighet att producera testsubstans för mer omfattande prekliniska
och kliniska studier. Vi har redan påbörjat uppskalningen till
ytterligare tio gånger och resultaten ser än så länge lovande ut. Med
den nya ALD-reaktorn får vi dessutom en betydande flexibilitet då vi
kan arbeta med de bägge reaktorerna parallellt i olika projekt,
vilket betyder att utvecklingstakten flerdubblats.

Vi kan också konstatera från analys av de belagda partiklarna att
ALD-processen inte nämnvärt påverkar den belagda aktiva substansen.
Detta är givetvis ett viktigt resultat för att påvisa att processen i
sig inte bildar föroreningar som gör att den regulatoriska processen
försvåras.

Under mars månad kompletterade vi också vårt team med Emma Mårtensson
(apotekare och analytisk kemist) som kommer arbeta med analytiska
frågeställningar. Emmas anställning innebär att analysarbete som
tidigare har lagts ut på kontraktslaboratorium nu kan utföras hos
oss, och därmed minska kostnaderna för analystjänster avsevärt.

Under första kvartalet 2017 har Nanexa deltagit i två viktiga
konferenser för att skapa kontakter och sprida kunskapen om Nanexa
och PharmaShell®. På den vetenskapligt inriktade konferensen Global
Drug Delivery and Formulation Summit i Berlin presenterades och
diskuterades ett antal av de frågeställningar som läkemedelsindustrin
fokuserar kring för att utveckla nya läkemedel. Ett av de viktigaste
utvecklingsområdena som behandlades var parenterala depåberedningar -
det vill säga läkemedel som injiceras för att ge en långtidseffekt
upp till flera månader genom smarta drug delivery-plattformar såsom
Nanexas PharmaShell®. På så sätt kan man skapa en betydligt bättre
effekt/biverkningsförhållande, vilket inte minst inom cancerområdet
är högintressant.

På den mer kommersiella partneringkonferensen BIO Europe i Barcelona
fortsatte vi att presentera bolaget och PharmaShell® för ett antal
läkemedelsbolag. Framförallt hade vi intressanta diskussioner med
bolag verksamma inom onkologiområdet men även inom andra
indikationsområden såsom ögonsjukdomar. Inom ögonområdet finns det
ett klart behov av läkemedel med en långvarig frisättning av aktiv
substans, bl. a. för behandling av glaukom.

Under början av året har vi förutom att vi uppnått viktiga framsteg på
laboratoriet påbörjat förberedelser för nästa djurstudie. Vi arbetar
tillsammans med våra prekliniska rådgivare och det CRO (Contract
Research Organisation) som sannolikt kommer utföra studien. Jag ser
fram emot att kunna kommunicera mer om resultat från studien och
andra framgångar senare under året.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Resultatet från det första kvartalet följer budget och vi ser att de
tillgängliga likvida medlen kommer att räcka som planerat in i 2018.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det första kvartalet uppgick till -0,25 (-0,30)
SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2017-03-31, 7 625 054 stycken utestående
aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande
plan.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Ordinarie årsstämma 12 juni, 2017

Delårsrapport Q2, 2017 24 augusti, 2017

Delårsrapport Q3, 2017 17 november, 2017

Bokslutskommuniké 2017 20 februari, 2018

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

"Styrelsen "

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanexa/r/delarsrapport-januari---mars-2017,c22...
http://mb.cision.com/Main/12591/2267335/675594.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.