Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Nanexa: Delårsrapport januari - september 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 september 2016

· Omsättningen uppgick till: 280 (346) KSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 4 226 (-2 444) KSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till: - 4 263 (-2 552) KSEK
· Resultat per aktie uppgick till: -0,71 (-0,94) SEK
· Periodens kassaflöde uppgick till: 11 817 (4 820) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2016

· Omsättningen uppgick till: 105 (0) KSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 1 337 (-1 100) KSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till: - 1 343 (-1 112) KSEK
· Resultat per aktie uppgick till: -0,18 (-0,22) SEK
· Periodens kassaflöde uppgick till: - 3 970 (- 2 085) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

· Nanexa har beviljats ett tillväxtlån från ALMI om 5,7 MSEK
· Nanexa har lagt en order på en ALD (Atomic Layer Deposition)
processutrustning i pilotskala.

· Nanexa har deltagit på NLS dagarna i Stockholm 14-15 september och
där knutit kontakt med potentiella samarbetspartners och licenstagare
för vidare verifiering och utveckling av bolagets PharmaShell®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Nanexa har anställt Joel Hellrup, doktor i farmaci från Uppsala
universitet med start den 1/10.

VD-Kommentar

Under Nordic Life Science (NLS) dagarna i Stockholm i mitten av
september fick vi återigen tillfälle att träffa de stora
läkemedelsbolagen och intressanta nichföretag inom
läkemedelsbranschen och presentera företagets unika nanobaserade drug
deliveryplattform PharmaShell®. Det är tydligt att det finns ett
stort intresse och nyfikenhet kring den patenterade
teknologiplattformen och de unika egenskaper den har. Bland annat att
PharmaShell® skapar en möjlighet att utveckla s.k. depåberedningar,
möjligheten att belägga nanopartiklar av läkemedelssubstans med
PharmaShell® samt möjligheten att koppla antikroppar till
PharmaShell®. Detta både för att användas i en s.k. "Life Cycle
Management" strategi för redan marknadsförda produkter samt för helt
nya läkemedelssubstanser. De samtal vi haft under dessa dagar
konfirmerar också att vår fastställda utvecklingsplan ligger i linje
med vad de stora läkemedelsbolagen förväntar sig vilket ger ett
kvitto på att vi tänker rätt. Jag ser det som viktigt att vi får
återkoppling av vilka möjligheter läkemedelsbolagen ser och vilka
behov de har. Viktigt också att vi påbörjat en dialog med ett större
antal företag redan nu med sikte på kommande kommersiella
licensavtal.

Vi har under perioden tagit flera steg för att skapa ytterligare
kapacitet i företaget.

Till att börja med har vi nu anställt Joel Hellrup, doktor i farmaci,
som förstärker vår utvecklingsgrupp med specifik kompetens inom
läkemedelsutveckling. Vi har också påbörjat ytterligare rekryteringar
för att bredda kompetensen och öka kapaciteten i gruppen. Jag är
också glad över att vi beviljats ett tillväxtlån från ALMI om 5,7
MSek med fördelaktiga villkor såsom en längre amorteringsfrihet och
en löptid upp till 10 år. Detta möjliggör att vi nu kan investera i
kritisk utrustning och redan under september månad lade vi en order
på en större och mer avancerad Atomic Layer Deposition (ALD) reaktor.
Den kommer levereras under Q1, 2017 och skapar då möjlighet för oss
att skala upp PharmaShell® processen samt att arbeta parallellt med
flera olika utvecklingsprojekt. Tillväxtlånet ger oss också möjlighet
att investera i ytterligare viktig utrustning och dessa investeringar
har påbörjats.

I utvecklingen arbetar vi bland annat vidare med den titandioxid
baserade PharmaShell® processen som uppvisar väldigt intressanta
egenskaper. Vårt samarbete med AstraZeneca fortlöper och i vårt
samarbete skapas intressanta resultat som tar oss framåt i
utvecklingen. Vi arbetar också vidare för att ta fram ytterligare
in-vitro och in-vivo data med sikte på fördjupade diskussioner med de
stora läkemedelsbolagen.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet
Vi kan konstatera att det ekonomiska utfallet följer budget samt att
den långsiktiga finansieringen är på plats, vilket är
tillfredsställande.

Aktien
Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,18 (-0,22)
SEK och för perioden 1 januari - 30 september 2016 till -0,71 (-0,94)
SEK.

Antalet aktier
Nanexa AB (publ) har per 2016-09-30, 7 625 054 stycken utestående
aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen
Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande
plan.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december
Bokslutskommuniké 2016: 15 februari, 2017
Årsredovisning 2016: 11 april, 2017
Q1 rapport 17 maj, 2017
Q2 rapport 24 augusti, 2017
Q3 rapport 17 november, 2017

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och
marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på
PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery system som
bedöms ha en stor potential inom ett flertal behandlingsområden. Inom
ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra
AstraZeneca, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanexa/r/delarsrapport-januari---september-201...
http://mb.cision.com/Main/12591/2124477/590869.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.