Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Nanexa: Delårsrapport Januari - September 2017 Nanexa AB (publ)

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar
verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och
banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom
ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har
Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 september 2017

·
Omsättningen uppgick till: 105 (280) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -5 637 (-4 227) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -5 727 (-4 263) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,75 (-0,71) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: -7 409 (11 817) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2017

·
Omsättningen uppgick till: 70 (105) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1 513 (-1 337) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -1 549 (- 1 343) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,20 (-0,18) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: -2 328 (-3 970) kSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

·
Nanexa har genomfört en preklinisk studie med PharmaShell® och från
den erhållit viktiga resultat med PharmaShell® som depåberedning.

·
Nanexa har erhållit positiva säkerhetsresultat från djurstudien med
PharmaShell® som depåberedning.

·
Nanexas styrelse har beslutat om att genomföra en nyemission av units
om ca 22,9 MSEK, villkorat av

stämmobeslut under oktober.

Väsentliga händelser efter utgången av tredje kvartalet

·
Nanexa har påbörjat en ny längre preklinisk studie med PharmaShell®
och från den erhållit positiva resultat från den initiala fasen av
studien.

·
Nanexa har på extra bolagsstämma beslutat om att ändra bolagsordningen
för att öka gränserna för antalet aktier samt gränserna för
aktiekapitalet samt att genomföra en nyemission om 22,9 MSEK med
företräde för befintliga aktieägare.

VD-kommentar

Det tredje kvartalet har varit ett händelserikt kvartal för Nanexa.
Jag är framför allt väldigt tillfreds med de resultat vi erhöll i den
prekliniska studien som genomfördes under kvartalet.

Studien genomfördes på Charles Rivers Laboratories anläggning i
Skottland och möjligheten att använda PharmaShell® som depåberedning
studerades. Ett flertal doser av läkemedel samt olika skaltjocklek på
PharmaShell® injicerades subkutant (under huden) i råtta. Blodprover
samlades under tre veckor och mängd läkemedel i blodet analyserades.
Vi kunde då konstatera att beredningarna med PharmaShell® efter en
första förhöjd koncentrationstopp gav jämna

[image]

läkemedelsnivåer under hela treveckorsperioden utan att visa tendens
till att klinga av. Resultaten visade också att vi kan styra
plasmanivåerna av läkemedel med hjälp av att variera skaltjockleken
på PharmaShell®. Vidare fick vi viktiga säkerhetsresultat som
läkemedelsindustrin efterfrågat gällande biodistribution av själva
skalmaterialet. Resultaten pekar på att materialet inte anlagras i
några organ. Dessa resultat är viktiga för oss för att marknadsföra
Nanexa och PharmaShell® i våra fortsatta kontakter vi har med
läkemedelsföretag.

Djurstudien gav oss resultat och kunskap för vidareutveckling och
dokumentation av teknologiplattformen och utifrån detta har vi
beslutat att starta och driva ett eget produktprojekt inom
onkologiområdet.

De initiala studieresultaten från den djurstudie som startades i
oktober har gett oss ytterligare kvitto på att vi kan styra
frisättningen av läkemedel. Dessa resultat visade att vi kan reducera
den initiala koncentrationstoppen kraftfullt vilket är kritiskt för
flertalet behandlingar.

Under perioden påbörjades också arbetet med den emission av units som
nu genomförs. Emissionen kommer säkerställa finansiering av
verksamheten framöver med fokus på vidare utveckling och preklinisk
verifiering av PharmaShell®-teknologin, bolagets egna produktprojekt
samt projekt med nuvarande och framtida partners. Bolaget kommer även
utöka aktiviteterna inom marknadsföring och affärsutveckling.

Bolaget deltog under september på Nordic Life Science Days i Malmö där
vi hade möjlighet att presentera PharmaShell® för flertalet
potentiella partners. Det var då extra intressant att kunna ha med de
nya prekliniska studieresultaten, vilka väckte stort intresse.

Samarbetet med AstraZeneca har utvecklats väl och fortsätter med
bibehållet intresse.

Det är även roligt att den främsta kunden för vår gasbarriär, Scienta
Sensor Systems AB, uppmärksammades i media för sin viktiga roll i
arbetet att detektera kärnvapensprängningar runt om i världen; ett
arbete som givetvis är extra viktigt då Nordkorea ökar sina
aktiviteter inom området.

Jag ser med tillförsikt fram emot en lyckad emission och en spännande
utveckling av Bolaget.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för de första nio månaderna har följt budget. Vi
räknar heller inte med några väsentliga kostnadsökningar under
resterande del av året förutom de kostnader som är direkt relaterade
till den emission som genomförs. Vår bedömning är därför att
kostnadsutfallet exklusive emissionskostnader kommer ligga inom
budget för helåret 2017.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,20 (-0,18)
SEK. och för perioden 1 januari - 30 september 2017 till - 0,75
(-0,71) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2017-09-30, 7 625 054 stycken utestående
aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande
plan.

[image]

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
Bokslutskommuniké 2017 20 februari, 2018
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

Styrelsen

[image]

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanexa/r/delarsrapport-januari---september-201...
http://mb.cision.com/Main/12591/2387527/749361.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.