Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Nanexa: Delårsrapport Januari - September 2019

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar
på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug
delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal
substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®
utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera
läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Väsentliga händelser under de tre första kvartalen

·
Nanexa har genomfört inlösen av teckningsoptioner TO1 och erhållit en
emissionslikvid om 22,3 MSEK före emissionskostnader

·
Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell®-teknologin i
USA

·
Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell®-teknologin i
Japan

·
Samarbetena med de tre bolagen som vi tecknade avtal med under
december 2018 har alla startat och genererat viktiga resultat

·
Utökat samarbete med ett av de svenska läkemedelsbolagen för
utvärdering av PharmaShell®

·
Nanexa har tillsammans med AstraZeneca publicerat en vetenskaplig
artikel om PharmaShell® i den

vetenskapliga tidskriften European Journal of Pharmaceutics and
Biopharmaceutics

·
Nanexa har i djurstudie visat möjligheten att skapa korta depåer med
PharmaShell®

·
Nanexa har genom att applicera PharmaShell® på ett protein visat att
den biologiska aktiviteten hos proteinet

inte påverkas av PharmaShell®

·
Nanexa har under årsstämman den 11 juni valt in Urban Paulsson, Otto
Skolling och Anders Johansson som

ledamöter i Nanexas styrelse

·
Nanexa har lämnat in en ny patentansökan inom ramen för Bolagets drug
delivery-plattform PharmaShell®

·
Nanexa har tecknat avtal med ett globalt läkemedelsbolag för
utvärdering av PharmaShell® teknologin för ett

specifikt produktprojekt

·
Utökat samarbete med det globala animal health-bolaget som Nanexa
tecknade avtal med i december 2018

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Nanexa har mottagit ett "Notice of Allowance" för en patentansökan i
USA

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 september 2019

·
Omsättningen uppgick till: 995 (209) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -7 465 (-6 763) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -7 649 (-6 864) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,53 (-0,60) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: 6 315 (-10 326) kSEK

·
Likvida medel vid periodens utgång: 17 066 (11 439) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2019

·
Omsättningen uppgick till: 122 (104) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 441(-1 975) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -2 501(-2 009) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,16 (-0,18) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: -3 777 (-3 487) kSEK

·
Likvida medel vid periodens utgång: 17 066 (11 439) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD-kommentar

Tidigt i september utökade vi vår projektportfölj med
partnersamarbeten med ytterligare ett projekt. Denna gång med ett
globalt läkemedelsbolag som vill utvärdera PharmaShell® för en
specifik produkt. Målet med just detta samarbete är att skapa en
produkt som ger en frisättning av läkemedel upp till tre månader.

Lite senare under september utökades också det samarbete vi har med
ett globalt företag inom animal health med ytterligare en
produktkandidat och fortsättning på de projekt som redan initierats
tidigare under året. Vi har nu samarbeten med fem olika bolag och
sammanlagt utvärderas PharmaShell® för tio stycken olika projekt. Det
är givetvis en mycket glädjande utveckling för bolaget.

Jag kan också konstatera att samarbetena förutom att skapa möjligheter
för mer omfattande utvecklingsprojekt framöver också genererar
direkta intäkter med en betydande ökning av intäkterna jämfört med
samma tid föregående år.

I NEX-18 projektet går utvecklingen enligt plan med målsättningen att
starta det kliniska studieprogrammet under nästkommande år. Förutom
de utvecklingsaktiviteter som säkerställer att vi har en bra produkt
att ta in i klinisk prövning pågår också arbetet med att kvalificera
den GMP pilotanläggning vi har för produktion av PharmaShell®. Vi
kommer i början år 2020 ansöka om tillverkningstillstånd från
läkemedelsverket vilket medför att vi då kommer kunna tillverka
produkt till kliniska studier. Då vi erhåller detta
tillverkningstillstånd kommer vår anläggning enligt min bedömning
vara helt unik i sitt slag som den första GMP klassade ALD (Atomic
Layer Deposition) anläggningen i världen. Med den på plats kommer vi
kunna tillverka kliniskt prövningsmaterial för såväl NEX-18 som till
våra partners. Det är något som flera partners och partnerkandidater
har efterfrågat för sin bedömning av att gå vidare med
produktutvecklingsprojekt.

Mer specifikt för NEX-18 så har vi under hösten initierat en djupare
marknadsanalys där vi vänder oss direkt till försäkringsbolag i USA
med frågor om NEX-18 och vilket pris de skulle vara villiga att
betala för ett godkänt läkemedel med de produktegenskaper Nanexa
förväntar att man kommer kunna dokumentera hos NEX-18. Vi har nu
erhållit preliminära resultat som ger en överlag positiv bild av
marknadssituationen vilket verifierar vår utvecklingsstrategi med ett
långtidsverkande azacitidine-läkemedel baserad på PharmaShell® och
stärker projektets kommersiella potential.

På patentsidan har vi under oktober mottagit ett så kallat "Notice of
Allowance" i USA för PharmaShell® ansökan för ett bredare
användningsområde. Det är givetvis glädjande och ger oss en bredare
plattform att gå vidare på i utvecklingen av bolaget.

Under första veckan av oktober deltog vi i PODD (Partnership
Opportunities in Drug Delivery) i Boston. Det är en konferens där vi
hade möjlighet att träffa flertalet av de stora läkemedelsbolagen för
att presentera vår teknologi och diskutera potentiella samarbeten.
Jag kan återigen konstatera att det finns ett stort fokus på
utveckling av så kallade "long acting injectables" inom ett stort
antal indikationsområden. Min bedömning är att Nanexa ligger väl till
med att positionera PharmaShell® som en viktig drug
delivery-plattform för att skapa just sådana produkter.

Vår växande projektportfölj är också det ett tydligt bevis på det.

Jag kan därför inte annat än summera med att jag är mycket nöjd med
våra framgångar hittills i år och ser med tillförsikt fram emot
resterande del av året och vidare in i 2020.

David Westberg VD Nanexa

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för de tre första kvartalen har varit i linje med
budgeten. Jämfört med föregående år en högre kostnad vilket främst
förklaras av att bolaget investerar i NEX-18 projektet. Omsättningen
under de tre första kvartalen 2019 var betydligt högre än vid samma
tid året innan. Detta främst beroende på intäkter från de samarbeten
vi startat. Med den kassa som bolaget har bedömer styrelsen att
verksamheten är finansierad till mitten av 2020. Styrelsen har inlett
arbetet med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att
tillgodose framtida kapitalbehov och gör bedömningen att verksamheten
har goda förutsättningar att kunna finansiera de kommande tolv
månaderna mot bakgrund av den senaste tidens framgångar.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni,
2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,16 (-0,18)
SEK och för perioden 1 januari - 30 september 2019 till -0,53
(-0,60).

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2019-09-30, 15 159 898 stycken utestående
aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande
plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

20 februari, 2020 Bokslutskommuniké, 2020
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

Uppsala 2019-11-12

Styrelsen Nanexa AB

Hans Arwidsson (ordförande) Bengt Gustavsson (ledamot) Anders Johansson (ledamot)

Urban Paulsson (ledamot) Otto Skolling (ledamot) Magnus Westgren (ledamot)

David Westberg VD Nanexa AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nanexa/r/delarsrapport-januari---september-20...
https://mb.cision.com/Main/12591/2959247/1139678.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.