Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Nanologica: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2016

PERIODEN

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (1 935) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -5 622 (-1 532) TSEK
· Resultat per aktie var -1,67 (-0,91) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 448 (-1 313) TSEK
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 13 739 (4 960) TSEK
· Kromatografiorder värd 16,5 MSEK från Indien

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Licens- och samarbetsavtal med Alcyone Lifesciences avseende
ALS-projekt

· Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon föreslogs som nya ledamöter
i Nanologicas styrelse

· Bolaget bevilljades ett tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi
VD-kommentar

FRAMGÅNGAR INOM BÅDA AFFÄRSOMRÅDENA

Den indiska kromatografi-order som bolaget fick i februari har givit
mycket positiv energi till organisationen och har inneburit ett än
mer helhjärtat fokus på leverans och ökning av produktiviteten i
produktionen.

Nyrekryterade Nina Lanner har i sin roll som operativ chef snabbt
axlat en viktig roll i bolaget. Med ett förflutet som
produktions-linjechef på AstraZeneca har hon tillfört värdefull
kompetens och stimulerande atmosfär för oss alla.

Nanologica har under en tid bearbetat den indiska marknaden för
kromatografi. Det arbetet belönades i februari när bolagets
återförsäljare lade en order på motsvarande 16,5 MSEK. Ordern avser
flera produkter med leverans från fjärde kvartalet 2016 till och med
andra kvartalet 2017. Merparten är avsedd för kunder som har ett
återkommande behov av denna typ av produkter. Vi har skapat fler
kontakter och utvärderar idag nya möjligheter i Indien.

I maj bebeviljades Nanologica ett tillväxtlån för innovativa företag
om 3,6 MSEK från Almi. Lånet ska användas till att snabbare öka
kapaciteten i produktionen i Södertälje.

Vi har under en längre tid arbetat med att finna former för att ta ett
egenutvecklat ALS-projekt inom Drug Delivery vidare för
kommersialisering. Detta arbete intensifierades under första
kvartalet, och resulterade nyligen i ett licens- och samarbetsavtal
med det amerikanska bolaget Alcyone Lifesciences. Affären innebär att
Alcyone tar över ansvaret för att finansiera och vidareutveckla
projektet som går under namnet Abela.

Vårt fokus på att få den här affären i hamn har medfört att bolagets
utvärderingsstudier inom Drug Delivey har fått mindre uppmärksamhet
vilket delvis förklarar uteblivna intäkter under första kvartalet.

Sammanfattningsvis har vi under perioden haft framgångar inom båda
våra affärsområden. Vi gläds åt den milstolpe som kromatografiordern
från Indien innebär samtidigt som vi är ett steg närmare
kommersialisering av ett utvecklingsprojekt, nu inom ALS-området.

Andreas Bhagwani

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under det första kvartalet uppgick till 0 (1 935)
TSEK. Omsättningen under föregående år relaterar främst till den
uppskalningsorder inom Drug Delivery som delvis levererades under det
första kvartalet 2014.

Rörelsens kostnader under det första kvartalet ökade med 52 procent
till 6 152 (4 040) TSEK. Ökningen relaterar främst till ökad
produktion av kromatografimaterial. Kostnadsnivån har också ökat med
anledning av listningen på AktieTorget under hösten 2015.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 566 (-1 421) TSEK och
resultatet efter skatt till -5 622 (-1 532) TSEK.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 19 (16), varav 12
(9) kvinnor och 7 (7) män.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET
OCH FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 mars 2016 uppgick de acku-mulerade bokförda investeringarna
för balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten till
7 922 (6 831) TSEK. Summan avser utvecklingsarbeten relaterade till
produkterna inom affärsområdet Kromatografi.

Motsvarande värde för patentportföljen uppgick till 1 020 (790) TSEK
varav merparten av summan avser investeringar i patent och
patentansökningar relaterade till affärsområdet Drug Delivery.

Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar har i huvudsak
finansierats genom ett företagslån från Almi och uppgick per
balansdagen till 1 376 (1 795) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första tre
månaderna 2016 uppgick till -5 448 (-1 313) TSEK.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 13 739 (4 960) TSEK. Eget
kapital var 18 535 (6 629) TSEK.

Soliditeten uppgick till 71 (39) procent.

SÄSONGSEFFEKTER

Nanologica saknar signifikanta säsongs-variationer.

TECKNINGSOPTIONER

Under första kvartalet 2016 vidareöverläts på marknadsmässiga villkor
ytterligare 9 817 teckningsoptioner till ledande befattningshavare.
Under tredje kvartalet 2015 emitterade Nanologica 148 395
teckningsoptioner för att implementera ett incitamentsprogram för
ledning och personal. Av dessa vidareöverläts 138 524
teckningsoptioner till VD, andra ledande befattningshavare och övriga
anställda under fjärde kvartalet 2015.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Licens- och samarbetsavtal med Alcyone Lifesciences avseende
ALS-projekt

Nanologica och Alcyone Lifesciences har ingått ett licens- och
samarbetsavtal för att utveckla och kommersialisera en behandling för
vissa motoriska nervsjukdomar, inklusive ALS, baserad på målstyrd och
förlängd frisättning av tillväxtfaktorer i kombination med embryonala
stamceller. Enligt licens- och samarbetsavtalet kommer Alcyone att
driva projektet samt ansvara för dess vidareutveckling och
finansiering genom samarbete med biofarmabolag.

Nya ledamöter föreslås till styrelsen

Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon föreslås som nya ledamöter i
Nanologicas styrelse, att inväljas vid årsstämman den 31 maj 2016.
Båda ledamöterna har kompetens som bedöms vara värdefull i
Nanologicas fortsatta utveckling. Avsikten är att de ska ersätta
ledamöterna Alfonso Garcia-Bennett och Robert Taflin som avböjt
omval.

Tillväxtlån från Almi för uppskalning

Bolaget har beviljats ett tillväxtlån för innovativa företag om 3,6
MSEK från Almi för finansiering av ytterligare utrustning för att
snabbare kunna leverera mot befintlig order.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns
på sidorna 23-25 i Årsredovisningen för 2015. De redovisnings- och
värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med dem
som tillämpades 2015.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser
tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom
parentes avser jämförelsesiffror föregående år.

Dotterbolaget Nanologica Pure Sàrls ställning och resultat saknar
betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat varför
delårsrapporteringen endast omfattar moderbolaget Nanologica AB
(publ).

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

Delårsrapport jan-jun 26 augusti

Delårsrapport jan-sep 17 november

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman hålls den 31 maj kl 16.00 i Redeyes lokaler på Mäster
Samuelsgatan 42, 10 tr i Stockholm. Kallelsen finns på hemsidan
liksom Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Södertälje 20 maj 2016

VD Andreas Bhagwani

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Bhagwani,
tel 070-316 17 02

Ekonomichef Stina Elofsson,
tel 070-797 63 64

KORT OM NANOLOGICA

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar
inom två

områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en
teknik

som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica
utnyttjar sin

unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter
unika

egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica
19

medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För
ytterligare information, besök www.nanologica.com.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanologica/r/delarsrapport-januari-mars-2016,c...
http://mb.cision.com/Main/13073/2013576/518531.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.