Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

Nanologica: Delårsrapport januari-september 2016

PERIODEN

· Nettoomsättningen uppgick till 484 (2 590) TSEK, varav tredje
kvartalet 440 (0) TSEK

· Resultatet efter skatt uppgick till -18 395 (-9 556) TSEK, varav
tredje kvartalet -6 246 (-4 411) TSEK

· Resultat per aktie var -5,48 (-5,40) SEK, varav tredje kvartalet
-1,86 (-2,45) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17 060 (-9 520)
TSEK, varav tredje kvartalet -5 731 (-3 717) TSEK

· Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 203 (183) TSEK
· Forskningssamarbeten inom Drug Delivery inleddes med GSK och Teva
· Styrelsen och efterföljande extra bolagsstämma beslutade om
nyemission för att finansiera försäljningssatsning

· Nyemissionen övertecknades och tillförde Nanologica omkring 19,7
MSEK efter transaktionskostnader

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Nyemissionen övertecknades och tillförde Nanologica omkring 19,7
MSEK efter transaktionskostnader

VD-kommentar

DE FÖRSTA KOLONNERNA ÄR LEVERERADE

Under tredje kvartalet har vi smugit igång och börjat leverera på den
kromatografi-order som vi fick i början av året. Vi har levererat
våra första kolonner till kund och det är lite före tidsplanen vilket
gör oss extra stolta. Vi har fått positiv feedback från kunderna och
kvaliteten på vår produkt har visat sig lika bra och i vissa fall
även bättre än konkurrenternas.

Under perioden har vi också stärkt upp med både kompetens och energi
genom att anställa affärs-utvecklaren Hanna-Maria Nordlander.
Till-sammans reser vi nu i skytteltrafik till Indien där
säljorganisationen och logistiken börjar komma på plats. Under vår
senaste resa besökte vi några av Asiens största läkemedelsbolag i
Hyderabad och i Bangalore. Vår ambition är att de i framtiden
använder just våra kolonner för att öka sin produktivitet.

Under det tredje kvartalet inleddes två forsknings-samarbeten inom
Drug Delivery med GSK och Teva. Dessa projekt genomförs nu och vi
hoppas naturligtvis på att resultaten av projekten leder till att
samarbetet utvecklas kommersiellt framöver.

Vid produktionsanläggningen i Södertälje är vi fokuserade på att
förbereda oss för ett kommersiellt genombrott. Personer med bakgrund
inom kvalitetssäkring och med erfarenhet av tillverkning har
anställts och vi har uppnått en hög och jämn kvalitet i våra
produkter. Målsättningen är att successivt öka produktionsvolymerna.

Under tredje kvartalet säkrades finansieringen av vår
försäljningssatsning. Flera större ägare förband sig att teckna sin
andel och tillsammans med garanterna och tillika aktieägarna LMK,
Mikael Lönn, Thomas Eldered samt David Särnegård säkerställdes
finansieringen på förhand.

Glädjande nog blev emissionen dessutom övertecknad med ca 40 procent.
Vid bolags-stämman och den efterföljande roadshowen träffade jag både
befintliga aktieägare och nya investerare hos vilka den offensiva
satsningen på nya produkter och på Indien tagits emot väldigt
positivt. Att vi dessutom ökar antalet aktieägare tolkar jag som att
fler vill vara med på resan. Inspirerande för oss i ledningen!

Andreas Bhagwani

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under de första nio månaderna uppgick till 484 (2
590) TSEK. Nettoomsättningen relaterade främst till Drug Delivery,
men Nanologica levererade även några kolonner inom affärsområdet
Kroma-tografi. Omsättningen under föregående år relaterar främst till
den uppskalningsorder inom Drug Delivery som levererades under första
halvåret 2015. Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till
440 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader under de första nio månaderna ökade med 26 procent
till 20 662 (16 412) TSEK. Ökningen relaterar främst till ökad
produktion av kromatografimaterial och ett ökat antal anställda.
Satsningen på Indien och egna kolonner har också bidragit till
kostnadsökningen. Kostnadsnivån i bolaget har också höjts generellt
med anledning av listningen på AktieTorget under hösten 2015.
Rörelsens kostnader under tredje kvartalet ökade med 30 procent till
7 078 (5 459) TSEK.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -18 194 (-9 359) TSEK och
resultatet efter skatt uppgick till -18 395 (-9 556) TSEK.
Resultatförsämringen jämfört med föregående år utgörs i huvudsak av
en minskning av intäkterna från Drug Delivery och en kostnadsökning i
bolaget.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 20 (16), varav 12
(9) kvinnor och 8 (7) män.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET
OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 30 september 2016 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna
för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 7 023 (8
029) TSEK. Summan avser utvecklingsarbete relaterat till produkterna
inom affärsområdet Kromatografi.

Motsvarande värde för patentportföljen uppgick till 895 (832) TSEK
varav merparten avser investeringar i patent och patent-ansökningar
relaterade till affärsområdet Drug Delivery.

Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar har i huvudsak
finansierats genom företagslån och tillväxtlån från Almi och uppgick
på balansdagen till 2 033 (1 595) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första nio
månaderna 2016 uppgick till -17 060 (-9 520) TSEK, varav tredje
kvartalet -5 731 (-3 717) TSEK.

Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -16
031 (-5 158) TSEK, och under kvartalet -6 356 (-889) TSEK.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 4 203 (183) TSEK. Eget
kapital uppgick till 27 778 (28 963) TSEK.

Soliditeten var 69 (69) procent.

SÄSONGSEFFEKTER

Nanologica saknar signifikanta säsongs-variationer.

TECKNINGSOPTIONER

Under tredje kvartalet 2015 emitterade Nanologica 148 395
teckningsoptioner i syfte att implementera ett incitamentsprogram för
ledning och personal. Av dessa vidareöverläts 148 341
teckningsoptioner till VD, andra ledande befattningshavare och övriga
anställda under fjärde kvartalet 2015 och första kvartalet 2016.

Antalet utestående optioner är oförändrat under delårsperioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Styrelsen beslutade om nyemission

Styrelsen i Nanologica beslutade om en nyemission om ca 22,7 MSEK med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, som en extra bolagsstämma
den 12 september 2016 godkände.

Nya samarbetsavtal inom Drug Delivery

Bolaget slöt samarbetsavtal med två kunder inom Drug Delivery. Det
första projektet utförs tillsammans med GSK (GlaxoSmithKline) och
avser utveckling av teknikplattformar för tidiga utvecklingsprojekt.
Det andra projektet utförs på uppdrag av Teva Pharmaceuticals i syfte
att skräddarsy en formulering för ett befintligt läkemedel för att
öka upptaget av detta i patientens kropp.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nyemissionen övertecknad

Den 5 oktober konstaterades att nyemissionen i Nanologica tecknades
till ca 140 procent. Emissionen tillför Nanologica omkring 22,7 MSEK
före transaktionskostnader om ca 3 MSEK.

Emissionen finansierar bolagets breddning av kromatografiverksamheten
till att även omfatta kolonner, liksom bildandet av ett joint venture
med MR Sanghavi & Co. för försäljning av såväl egna som andras
kromatografiprodukter i Indien. Emmissionen innebär att Nanologicas
aktiekapital ökas med ca 516 350,04 kr genom att 1 259 305 nya aktier
emitteras. Teckningskursen var 18 kr per aktie.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns
på sidorna 23-25 i Årsredovisningen för 2015. De redovisnings- och
värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med dem
som tillämpades 2015.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser
tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom
parentes avser jämförelsesiffror föregående år.

Dotterbolaget Nanologica Pure Sàrls ställning och resultat saknar
betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat varför
delårsrapporteringen endast omfattar moderbolaget Nanologica AB
(publ).

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

Bokslutskommuniké jan-dec 23 feb 2017

Delårsrapport jan-mar 2017 19 maj 2017

Delårsrapport jan-jun 2017 25 aug 2017

Delårsrapport jan-sep 2017 24 nov 2017

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Södertälje 17 november 2016

VD Andreas Bhagwani

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Bhagwani,
tel 070-316 17 02

Ekonomichef Stina Elofsson,
tel 070-797 63 64

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanologica/r/delarsrapport-januari-september-2...
http://mb.cision.com/Main/13073/2124783/591123.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.