Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Nanologica: Nanologica offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Nanologica AB (publ) ("Nanologica" eller "Bolaget") har
med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 februari 2020
("Företrädesemissionen") upprättat ett prospekt ("Prospektet") som
idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och
har idag, den 10 mars 2020, godkänts och registrerats hos
Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och
anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets
webbplats www.nanologica.com samt på Erik Penser Banks webbplats
www.penser.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på
Finansinspektionens webbplats www.fi.se. I anslutning till att
teckningsperioden inleds kommer en sammanfattningsfolder att sändas
per post till Nanologicas direkt- och förvaltarregistrerade
aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

· Aktieägare i Nanologica erhåller en (1) teckningsrätt per aktie
som innehades på avstämningsdagen den 9 mars 2020.

· Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
aktie i Nanologica.

· Teckningskursen är 10,00 SEK per aktie.
· Handel i teckningsrätter sker under perioden 12 - 24 mars 2020.
· Teckning av aktier sker under perioden 12 - 26 mars 2020.
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 55,4
MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,9
MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom
avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser samt emissionsgarantier
från befintliga aktieägare.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till
offentliggjort prospekt.

Presentationstillfälle

· 24 mars 2020, kl 18.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, 103
91 Stockholm, vd Andreas Bhagwani. Enkel måltid serveras. Anmälan
sker till seminarium@penser.se.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell
respektive legal rådgivare till Nanologica i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar
nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science.
Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt
ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom
drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för
separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under
utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare
behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB
Silica?. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight
Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i
Nanologica AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva
några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett
erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till
någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att
lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan
åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller
andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln
och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte
distribueras i eller till något land där sådan distribution eller
Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte registrerats eller
godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig
värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Nanologica har
registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller
genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det
finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och
de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat
land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än
Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast
erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat
i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är
(i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a)
till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt
benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering
eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande
endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer.
Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nanologica/r/nanologica-offentliggor-prospekt...
https://mb.cision.com/Main/13073/3056428/1208874.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.