Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Nanologica: Nanologicas delårsrapport jan-mar 2020

FINANSIELL SAMMANFATTNING

· Nettoomsättningen uppgick till 3 904 TSEK (2 271)
· Rörelsens kostnader uppgick till -9 378 TSEK (-7 254)
· Resultatet efter skatt uppgick till -6 187 TSEK (-3 169)
· Resultat per aktie var -0,36 SEK (-0,19)
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 162 TSEK (17 621).
Efter perioden har en företrädesemission tillfört bolaget 55,4 MSEK
före transaktionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Dotterbolag i Australien startades för kliniska studier med
NIC-001

· Anslag beviljades för forskningsprojekt som nyttjar Nanologicas
teknologi

· Lån om 10 MSEK inom tidigare tecknade kreditramar upptogs för att
genomföra investeringar framförallt inom preparativ kromatografi

· Distributionsavtal för den amerikanska, kanadensiska och
europeiska marknaden gällande analytisk kromatografi slöts med AIC

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· En företrädesemission tillförde bolaget cirka 52,5 MSEK efter
transaktionskostnader

SATSNINGAR FRAMÅT FORTSÄTTER

Nanologicas satsningar framåt fortsätter inom båda våra affärsområden.
Coronapandemin som sveper över världen slår dock hårt mot både
samhälle och ekonomi och påverkar även vår verksamhet. För
Nanologicas del såg vi under det första kvartalet en minskad
försäljning av kolonner till följd av att Kina var nedstängt under en
längre period. Framöver ser vi en risk att detta fortsätter
åtminstone ett kvartal. Dessutom ser vi minskad tillgång på
råmaterial hos både oss och underleverantörer liksom längre ledtider
för packning av kolonner. Detta bedömer vi kan få en negativ påverkan
på försäljningen inom analytisk kromatografi under kommande kvartal.
Även vårt eget projekt inom gastropares med läkemedelskandidaten
NIC-001, som är planerat att under 2020 gå in i klinisk fas, kommer
att försenas då kliniska studier kommer att vara svåra att genomföra
under rådande omständigheter.

Vi följer givetvis utvecklingen noga och uppdaterar kontinuerligt våra
beredskapsplaner för att säkerställa att verksamheten kan fortgå i
största möjliga mån. Styrelsen och ledningen utgår också från att
förutsättningarna kan förändras och har därför beredskap för att
snabbt fatta såväl stora som små beslut.

Vad gäller efterfrågan på våra tjänster och produkter ser vi framtiden
an med tillförsikt - inom drug development ser vi ett ökat intresse
för vår inhalationsteknologi och inom kromatografi börjar Kina hämta
sig från mycket låga nivåer, samtidigt som vi har utökat vårt nätverk
av distributörer runt om i världen. Vi deltog på den amerikanska
mässan Pittcon tillsammans med vår nya distributör AIC och under det
andra kvartalet går samarbetet med AIC för den nordamerikanska och
den europeiska marknaden igång på allvar. Samtidigt fortsätter vi att
utvärdera ytterligare distributörer för att hitta långsiktiga
samarbetspartners, med målet att ta en större del av världsmarknaden.

Årets första kvartal visar återigen en tillväxt i nettoomsättning
jämfört med samma period föregående år. Som utlovat särredovisar vi
framgent våra affärsområden för att underlätta för aktieägare att
följa hur bolagets delar utvecklas. Nettoomsättningen uppgick till 3
904 TSEK totalt, varav 3 210 TSEK avsåg drug development och 694 TSEK
avsåg kromatografi. Intäkterna kommer denna period främst från
läkemedelsprojektet med Vicore Pharma. Vi har även försäljning av
kromatografiprodukter i Kina, liksom intäkter från projektet inom
växtskydd. Kostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående
år vilket främst beror på att Nanologica växer och att vi nu är fler
medarbetare. Den företrädesemission vi genomfört har under andra
kvartalet tillfört bolaget ca 52,5 MSEK efter emissionskostnader. Vi
står därmed rustade för att fortsätta våra satsningar framåt.

Emissionslikviden avser vi främst att använda för att investera i
uppskalning till volymproduktion av silika. Kort efter periodens
utgång fattade vi beslut om de investeringar som krävs för att lyfta
produktionskapaciteten till tonskala. Det är av stor vikt att vi nu
kan erbjuda de volymer av silika som efterfrågas när vi går vidare i
de diskussioner vi för med potentiella kunder inom preparativ
kromatografi. Även de investeringar som avses göras i ett
applikationslaboratorium kommer att möjliggöra starkare
kundrelationer, eftersom värde adderas till kunderbjudandet genom att
vi kan bistå kunder med metodutveckling och problemlösning.

Processen för uppskalning till volymproduktion hos vår
kontraktstillverkare Sterling Pharma Solutions fortgår enligt plan
och Sterling har vidtagit åtgärder för att säkerställa att de kan
fortsätta sin verksamhet med så få störningar som möjligt. Den första
batchen testmaterial väntas under andra halvan av 2020.

Under mars deltog vi på BIO-Europe, som denna gång hölls digitalt på
grund av rådande världsläge. Vi konstaterade ett mycket stort
intresse för vår inhalationsteknologi NLAB Spiro? och vi ser goda
möjligheter att framöver tydligt etablera denna plattform och ta en
stark position inom inhalationsområdet. Delar av emissionslikviden
kommer att användas för att fortsätta att utveckla och patentera
teknologin.

Med de framsteg vi kontinuerligt gör och med en påfylld kassa, har vi
nu har fundamentet för att bygga en väsentligt större affär än
dagens. Även om omvärlden för tillfället ser mörk ut ser vi för
Nanologicas del ljust på framtiden.

/Andreas Bhagwani, vd

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nanologica/r/nanologicas-delarsrapport-jan-ma...
https://mb.cision.com/Main/13073/3096077/1235363.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.