Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-10

Nasdaq, Inc.: Nasdaq Technology fullföljer sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna och tecknings...

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER
INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN,
HONG-KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS
INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER
PERSONER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM
FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

STOCKHOLM, Sweden, Jan. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 18 december 2018
offentliggjorde Nasdaq Technology AB (”Nasdaq Technology”), ett av Nasdaq,
Inc. helägt indirekt dotterbolag, det Reviderade Erbjudandet (se definition
nedan). Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 9 januari 2019
hade det Reviderade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande
totalt 20 654 777 aktier i Cinnober, motsvarande 91,0 procent av samtliga
aktier i Cinnober.1 Detta innebär att Nasdaq Technology kontrollerar 98,2
procent av samtliga aktier i Cinnober.2 Nasdaq Technology fullföljer nu det
Reviderade Erbjudandet och förlänger samtidigt acceptperioden till den 30
januari 2019 för att ge kvarvarande aktieägare ytterligare möjlighet att
acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Det Reviderade Erbjudandet
Nasdaq Technology lämnade den 14 september 2018 ett rekommenderat
offentligt kontanterbjudande till aktieägarna och
teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober Financial Technology Aktiebolag (”
Cinnober”) att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i
Cinnober till ett pris om 75 kr per aktie och 85 kr per teckningsoption (”
Erbjudandet”).

Den 18 december 2018 höjde Nasdaq Technology vederlaget i Erbjudandet till
87 kr kontant för varje aktie och till 121 kr kontant för varje
teckningsoption i Cinnober, frånföll villkoret om regulatoriska,
myndighets- eller liknande tillstånd och förlängde acceptperioden till och
med kl. 17.00 den 9 januari 2019 (det ”Reviderade Erbjudandet”). Samma dag
meddelade Cinnober att dess styrelse3 enhälligt rekommenderar aktieägarna i
Cinnober att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Utfallet av det Reviderade Erbjudandet
Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 9 januari 2019 hade det
Reviderade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 20
654 777 aktier i Cinnober, motsvarande 91,0 procent av samtliga aktier.
Nasdaq Technology har under perioden 19 december 2018 – 9 januari 2019
förvärvat 1 620 030 aktier, motsvarande 7,1 procent av samtliga aktier i
Cinnober, till ett pris motsvarande högst priset i det Reviderade
Erbjudandet. Tillsammans med accepter erhållna vid utgången av den
förlängda acceptperioden kontrollerar Nasdaq Technology därmed 22 274 807
aktier, motsvarande 98,2 procent av det totala antalet aktier i Cinnober.
Vidare hade det Reviderade Erbjudandet vid utgången av den förlängda
acceptperioden accepterats av teckningsoptionsinnehavare representerande
totalt 141 200 teckningsoptioner.

Varken Nasdaq Technology eller Nasdaq, Inc. äger, utöver ovan nämnda aktier
och teckningsoptioner, några finansiella instrument som ger en finansiell
exponering mot Cinnobers aktier.

Det Reviderade Erbjudandet fullföljs
Nasdaq Technology har sedan tidigare frånfallit villkoret för nödvändiga
myndighetstillstånd. I och med att samtliga övriga villkor för det
Reviderade Erbjudandet är uppfyllda har Nasdaq Technology beslutat att
fullfölja det Reviderade Erbjudandet.

Redovisning av likvid för de aktier för vilka accepter har erhållits per
den 9 januari 2019 beräknas påbörjas den 17 januari 2019.

Nasdaq Technology avser att påkalla tvångsinlösen av de resterande aktierna
i Cinnober samt verka för att aktierna i Cinnober avnoteras från Nasdaq
First North.

Förlängning av acceptperioden
För att ge de aktieägare som inte accepterat det Reviderade Erbjudandet
ytterligare möjlighet att acceptera det Reviderade Erbjudandet, har Nasdaq
Technology beslutat att förlänga acceptperioden till och med kl. 17.00 den
30 januari 2019. Redovisning av likvid för de aktier för vilka accepter
erhålls under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 6
februari 2019.

Rådgivare
SEB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare
till Nasdaq, Inc. och Nasdaq Technology.

För ytterligare information kontakta:

Nasdaq, Inc.

Ryan Wells, Principal, Corporate Communications   Email:
ryan.wells@nasdaq.com
    Telefon: +44 (0) 7809 596 390
     
Erik Granström, Corporate Communication, Sverige   Email:
erik.granstrom@nasdaq.com
    Telefon: +46 8 405 78 07
     
Ed Ditmire, Vice President, Investor Relations   Email:
ed.ditmire@nasdaq.com
    Telefon: +1 (212) 4018737
     

Information finns även tillgänglig på Nasdaq, Inc.:s webbsida,
www.nasdaq.com
Nasdaq Technology lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet
med Takeover-reglerna (se definition nedan). Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 januari 2019 kl. 15.00 (CET).

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan den svenskspråkiga originaltexten och den
engelskspråkiga översättningen ska den svenskspråkiga originalversionen äga
företräde. 

Det Reviderade Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, erbjudandehandlingen, innefattande tillägg, (i detta
avsnitt ”erbjudandet”) riktar sig inte till personer vars deltagande i
erbjudandet kräver att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs
enligt svenska lagar och regler. 

Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, tillägg till
erbjudandehandlingen och övrig dokumentation hänförlig till erbjudandet
kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt
distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller
erbjudande skulle förutsätta att några ytterligare åtgärder företas eller
där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Nasdaq
Technology kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje
försök till accept av erbjudandet som är ett resultat av att dessa
restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas
utan avseende.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med bestämmelserna i Regulation 14E som
utfärdats enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934 (”U.S. Exchange
Act”), och undantagen som framgår av Rule 14d-1(c) som utfärdats enligt
U.S. Exchange Act,och i övrigt i enlighet med svenska lagar och regler.
Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och
förfaranderegler, innefattande tidplanen och förfarande för redovisning av
likvid än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga
uppköpserbjudanden. Aktieägare som befinner sig i eller är bosatta i USA
uppmanas att konsultera en egen legal-, finansiell- och skatterådgivare
avseende erbjudandet. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta
stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och
Columbiadistriktet). 

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller
indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel
eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk
handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte
begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra
former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och
aktier kan inte överlåtas i erbjudandet, på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av
personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte
detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet
postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas
in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt
i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till överlåtelse av aktier i erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig
i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av
ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär
basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer
inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
erbjudandet måste intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i
erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag
för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta
i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika. Nasdaq Technology kommer inte att tillhandahålla något vederlag
i erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika.

Oaktat det föregående kan Nasdaq Technology, och rådgivare, mäklare eller
andra personer som agerar som ombud för, eller på uppdrag av, Nasdaq
Technology, komma att, i enlighet med, och med beaktande av begränsningar
som följer av Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av
Kollegiet för svensk bolagsstyrning 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”),
tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, vidta åtgärder för att förvärva
ytterligare aktier i Cinnober, inklusive förvärv på den öppna marknaden
till rådande kurser eller i privata transaktioner till förhandlade priser.
Sådana förvärv, eller åtgärder vidtagna för att förvärva aktier i Cinnober,
kan komma att äga rum fram till och med utgången av acceptperioden och
efter genomförandet av erbjudandet och kommer i förevarande fall att
genomföras i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Inga
sådana förvärv får göras till priser som är högre än det vederlag som
erbjuds i erbjudandet, eller på villkor som är förmånligare än erbjudandets
villkor, om inte vederlaget och övriga villkor för erbjudandet ändras i
enlighet därmed.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om f...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.