Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Nasdaq, Inc.: Nasdaq Technology höjer budpriset i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Cinn...

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER
INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN,
HONG-KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS
INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER
PERSONER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM
FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

STOCKHOLM, Sverige, Dec. 18, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq Technology AB
(”Nasdaq Technology”), ett av Nasdaq, Inc. helägt indirekt dotterbolag,
lämnade den 14 september 2018 ett rekommenderat offentligt
kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i
Cinnober Financial Technology Aktiebolag (”Cinnober”) att förvärva samtliga
utestående aktier och teckningsoptioner i Cinnober till ett pris om 75 kr
per aktie och 85 kr per teckningsoption (”Erbjudandet”). Den initiala
acceptperioden för Erbjudandet löpte ut den 14 december 2018. Nasdaq
Technology höjer nu vederlaget i Erbjudandet till 87 kr kontant för varje
aktie och till 121 kr kontant för varje teckningsoption i Cinnober,
frånfaller villkoret om regulatoriska, myndighets- eller liknande tillstånd
och förlänger acceptperioden till den 9 januari 2019. Aktieägare
representerande sammanlagt 82,6 procent av aktierna och rösterna i Cinnober
1, har antingen accepterat Erbjudandet eller ovillkorat åtagit sig att
acceptera det Reviderade Erbjudandet (se definition nedan).

Det Reviderade Erbjudandet

* Nasdaq Technology höjer vederlaget i Erbjudandet från 75 kr till 87
kr kontant för varje aktie och från 85 kr till 121 kr kontant för
varje teckningsoption i Cinnober (det ”Reviderade Erbjudandet”). Det
Reviderade Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier och
teckningsoptioner i Cinnober till cirka 1 991 Mkr.2 3 4
* Nasdaq Technology frånfaller villkoret om regulatoriska, myndighets-
eller liknande tillstånd.
* Invium Partners5, Swedbank Robur Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB,
MVN Asset Management, AMF Fonder AB, Humle Småbolagsfond och Coeli
Asset Management, representerande sammanlagt 44,9 procent av aktierna
och rösterna i Cinnober, har ovillkorat åtagit sig att acceptera det
Reviderade Erbjudandet.
* Nils-Robert Persson, styrelseordförande i Cinnober, och Peter Lenti,
medgrundare och styrelseledamot i Cinnober, som tillsammans äger 16,8
procent av samtliga aktier och röster i Cinnober6, har accepterat
Erbjudandet och åtagit sig att inte återkalla sina accepter.
* De aktier som har lämnats in i Erbjudandet samt de ovillkorade
åtagandena att acceptera det Reviderade Erbjudandet representerar
tillsammans 82,6 procent av samtliga aktier och röster i Cinnober.
* Styrelsen7 i Cinnober rekommenderar enhälligt aktieägarna och
teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober att acceptera det Reviderade
Erbjudandet.
* Det Reviderade Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 41 procent
jämfört med stängningskursen för Cinnober-aktien den 13 september
2018 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet)
om 61,50 kr och cirka 49 procent jämfört med den volymviktade
genomsnittliga kursen för Cinnober-aktien under de senaste 30
handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 58,29 kr.

Aktieägare som redan lämnat in sina aktier för 75 kr kontant för varje
aktie och teckningsoptioner för 85 kr kontant för varje teckningsoption i
Cinnober kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget i det
Reviderade Erbjudandet om 87 kr kontant för varje aktie och 121 kr kontant
för varje teckningsoption i Cinnober utan att vidta någon åtgärd.

Reviderade villkor för fullföljande av Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet var ursprungligen villkorat av erhållandet av
samtliga, med avseende på Erbjudandet och fullföljandet av förvärvet av
Cinnober, nödvändiga myndighetstillstånd eller liknande godkännanden,
tillstånd och beslut, inklusive från konkurrensmyndigheter, i varje enskilt
fall, på godtagbara villkor enligt Nasdaq Technology.

Nasdaq Technology frånfaller nu villkoret om regulatoriska, myndighets-
eller liknande tillstånd.

De villkor för fullföljande av Erbjudandet som framgår av
erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet som offentliggjordes den 26
oktober 2018 (”Erbjudandehandlingen”) kvarstår i övrigt oförändrade för det
Reviderade Erbjudandet. Nasdaq Technology förbehåller sig rätten att
återkalla det Reviderade Erbjudandet, liksom att, helt eller delvis,
frånfalla ett eller flera av villkoren för fullföljande av det Reviderade
Erbjudandet som inte har uppfyllts (inklusive rätten att fullfölja det
Reviderade Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå), i enlighet med vad som
framgår av Erbjudandehandlingen.

Förlängning av acceptperioden
Nasdaq Technology förlänger acceptperioden till kl. 17.00 CET den 9 januari
2019 för att ge aktieägare som ännu inte lämnat in sina aktier tid att
överväga och acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Viktig information till teckningsoptionsinnehavarna
Det Reviderade Erbjudandet avser endast teckningsoptioner som i enlighet
med teckningsoptionsvillkoren för Cinnobers teckningsoptioner 2016/2018 kan
utnyttjas för att teckna nya aktier i Cinnober.8

Utfallet av Erbjudandet och åtaganden att acceptera det Reviderade
Erbjudandet
Vid utgången av den initiala acceptperioden den 14 december 2018 hade
Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 8 559 640
aktier, motsvarande 37,7 procent av samtliga aktier i Cinnober. Vidare har
Erbjudandet accepterats av teckningsoptionsinnehavare representerande
totalt 113 000 teckningsoptioner.

Invium Partners AB (2 454 766 aktier9), Swedbank Robur Fonder AB (2 175 000
aktier), Handelsbanken Fonder AB (2 005 227 aktier), MVN Asset Management
(1 969 978 aktier), AMF Fonder AB (443 668 aktier), Humle Småbolagsfond
(800 000 aktier) och Coeli Asset Management (327 451 aktier),
representerande sammanlagt 44,9 procent av samtliga aktier och röster i
Cinnober, har åtagit sig att ovillkorat acceptera det Reviderade
Erbjudandet.

Nils-Robert Persson, styrelseordförande i Cinnober, som äger 13,8 procent
av samtliga aktier och röster i Cinnober10, och Peter Lenti, medgrundare
och styrelseledamot i Cinnober, som äger 3,0 procent av samtliga aktier och
röster i Cinnober11, har accepterat Erbjudandet och åtagit sig att inte
återkalla sina accepter.

Sammanlagt har aktieägare representerande 82,6 procent av samtliga aktier
och röster i Cinnober antingen lämnat in sina aktier i Erbjudandet eller
ovillkorat åtagit sig att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Varken Nasdaq Technology eller Nasdaq, Inc. äger några aktier eller andra
finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Cinnobers
aktier.

Rekommendation från styrelsen i Cinnober
Styrelsen12 i Cinnober har enhälligt rekommenderat aktieägarna och
teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober att acceptera det Reviderade
Erbjudandet. Detta uttalande förväntas offentliggöras inom kort av Cinnober
i ett separat pressmeddelande och kommer att återges i sin helhet i det
tillägg till Erbjudandehandlingen som kommer att upprättas och
offentliggöras av Nasdaq Technology.

Tillägg till Erbjudandehandlingen
Nasdaq Technology kommer med anledning av informationen i detta
pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till
Erbjudandehandlingen.

Accept av det Reviderade Erbjudandet, tidplan m.m.
Sista dagen att acceptera det Reviderade Erbjudandet är den 9 januari 2019.

Det Reviderade Erbjudandet accepteras genom att underteckna och lämna in
korrekt ifylld anmälningssedel i enlighet med instruktionerna i
Erbjudandehandlingen. Anmälningssedeln måste skickas i god tid för att
kunna vara SEB tillhanda senast klockan 17:00 den 9 januari 2019.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes den 26 oktober
2018 och finns tillgänglig på Nasdaq, Inc.s transaktionswebbplats
(http://ir.nasdaq.com/acquisitions/validation-access-rights) och SEBs
webbplats för prospekt och erbjudandehandlingar
(www.sebgroup.com/prospectuses). När tillägget till Erbjudandehandlingen
har upprättats kommer även tillägget finnas tillgänglig på dessa hemsidor.

Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Nasdaq Technology
offentliggjort att villkoren för det Reviderade Erbjudandet uppfyllts eller
att Nasdaq Technology i annat fall beslutat att fullfölja det Reviderade
Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast
den 11 januari 2019 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring
den 17 januari 2019.

Nasdaq Technology förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för
det Reviderade Erbjudandet och att senarelägga redovisningen av likvid.
Meddelanden om sådan förlängning eller senareläggning kommer att
offentliggöras av Nasdaq Technology genom pressmeddelande i enlighet med
tillämpliga regler.

Rådgivare
SEB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare
till Nasdaq, Inc. och Nasdaq Technology.

För ytterligare information kontakta:

Nasdaq, Inc.

Ryan Wells, Principal, Corporate Communications   Email:
ryan.wells@nasdaq.com
Telefon: +44 (0) 7809 596 390
     
Ed Ditmire, Vice President, Investor Relations    Email:
ed.ditmire@nasdaq.com
Telefon: +1 (212) 4018737

Information finns även tillgänglig på Nasdaq, Inc.:s webbsida,
www.nasdaq.com
Nasdaq Technology lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet
med Takeover-reglerna (se definition nedan). Informationen lämnades för
offentliggörande den 18 december 2018 kl. 10.00 CET.

_________________________

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan den svenskspråkiga originaltexten och den
engelskspråkiga översättningen ska den svenskspråkiga originalversionen äga
företräde. 

Det Reviderade Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, erbjudandehandlingen, innefattande tillägg, (i detta
avsnitt ”erbjudandet”) riktar sig inte till personer vars deltagande i
erbjudandet kräver att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs
enligt svenska lagar och regler. 

Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, tillägg till
erbjudandehandlingen och övrig dokumentation hänförlig till erbjudandet
kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt
distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller
erbjudande skulle förutsätta att några ytterligar...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.