Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Nasdaq, Inc.: Nasdaq Technology offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjuda...

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER
INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN,
HONG-KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS
INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER
PERSONER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM
FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

STOCKHOLM, Sweden, Dec. 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq Technology AB
(”Nasdaq Technology”), ett av Nasdaq, Inc. helägt indirekt dotterbolag,
lämnade den 14 september 2018 ett rekommenderat offentligt
kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i
Cinnober Financial Technology Aktiebolag (”Cinnober”) att förvärva samtliga
utestående aktier och teckningsoptioner i Cinnober till ett pris om 75 kr
per aktie och 85 kr per teckningsoption (”Erbjudandet”).

Den 18 december 2018 höjde Nasdaq Technology vederlaget i Erbjudandet till
87 kr kontant för varje aktie och till 121 kr kontant för varje
teckningsoption i Cinnober, frånföll villkoret om regulatoriska,
myndighets- eller liknande tillstånd och förlängde acceptperioden till den
9 januari 2019 (det ”Reviderade Erbjudandet”). Samma dag offentliggjorde
Cinnober att Cinnobers styrelse1 enhälligt rekommenderar aktieägarna i
Cinnober att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Nasdaq Technology har idag, med anledning av de ovan beskrivna
förutsättningarna för det Reviderade Erbjudandet, offentliggjort ett
tillägg (”Tillägget”) till den erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”)
som har upprättats av Nasdaq Technology med anledning av Erbjudandet och
som offentliggjordes den 26 oktober 2018.

Tillägget är en del av, och ska läsas tillsammans med,
Erbjudandehandlingen, och finns från och med idag tillgängligt (tillsammans
med Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln) på Nasdaq, Inc.s
transaktionswebbplats
(http://ir.nasdaq.com/acquisitions/validation-access-rights) och SEBs
webbplats för prospekt och erbjudandehandlingar
(www.sebgroup.com/prospectuses).

Aktieägare som redan lämnat in sina aktier för 75 kr kontant för varje
aktie och teckningsoptions innehavare som lämnat in sina teckningsoptioner
för 85 kr kontant för varje teckningsoption i Cinnober kommer automatiskt
att få ta del av det höjda vederlaget i det Reviderade Erbjudandet om 87 kr
kontant för varje aktie och 121 kr kontant för varje teckningsoption i
Cinnober utan att vidta någon åtgärd. Aktieägare som redan lämnat in sina
aktier har under en viss period och under vissa förutsättningar rätt att
återkalla lämnade accepter i enlighet med villkoren i Tillägget.

Accept av det Reviderade Erbjudandet, tidplan m.m.
Sista dagen att acceptera det Reviderade Erbjudandet är den 9 januari 2019.

Det Reviderade Erbjudandet accepteras genom att underteckna och lämna in
korrekt ifylld anmälningssedel i enlighet med instruktionerna i
Erbjudandehandlingen. Anmälningssedeln måste skickas i god tid för att
kunna vara SEB tillhanda senast klockan 17:00 den 9 januari 2019.

Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Nasdaq Technology
offentliggjort att villkoren för det Reviderade Erbjudandet uppfyllts eller
att Nasdaq Technology i annat fall beslutat att fullfölja det Reviderade
Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast
den 11 januari 2019 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring
den 17 januari 2019.

Nasdaq Technology förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för
det Reviderade Erbjudandet och att senarelägga redovisningen av likvid.
Meddelanden om sådan förlängning eller senareläggning kommer att
offentliggöras av Nasdaq Technology genom pressmeddelande i enlighet med
tillämpliga regler.

För fullständiga villkor och övrig information om det Reviderade
Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen tillsammans med Tillägget
som hålls tillgängliga på Nasdaq, Inc.:s  transaktionswebbplats
(http://ir.nasdaq.com/acquisitions/validation-access-rights).

Rådgivare
SEB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare
till Nasdaq, Inc. och Nasdaq Technology.

För ytterligare information kontakta:

Nasdaq, Inc.

Ryan Wells, Principal, Corporate Communications   Email:
ryan.wells@nasdaq.com
    Telefon: +44 (0) 7809 596 390
     
Ed Ditmire, Vice President, Investor Relations    Email:
ed.ditmire@nasdaq.com
    Telefon: +1 (212) 4018737

Information finns även tillgänglig på Nasdaq, Inc.:s webbsida,
www.nasdaq.com
Nasdaq Technology lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet
med Takeover-reglerna (se definition nedan). Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 december 2018 kl. 10pm CET.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan den svenskspråkiga originaltexten och den
engelskspråkiga översättningen ska den svenskspråkiga originalversionen äga
företräde. 

Det Reviderade Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, erbjudandehandlingen, innefattande tillägg, (i detta
avsnitt ”erbjudandet”) riktar sig inte till personer vars deltagande i
erbjudandet kräver att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs
enligt svenska lagar och regler. 

Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, tillägg till
erbjudandehandlingen och övrig dokumentation hänförlig till erbjudandet
kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt
distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller
erbjudande skulle förutsätta att några ytterligare åtgärder företas eller
där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Nasdaq
Technology kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje
försök till accept av erbjudandet som är ett resultat av att dessa
restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas
utan avseende.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med bestämmelserna i Regulation 14E som
utfärdats enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934 (”U.S. Exchange
Act”), och undantagen som framgår av Rule 14d-1(c) som utfärdats enligt
U.S. Exchange Act,och i övrigt i enlighet med svenska lagar och regler.
Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och
förfaranderegler, innefattande tidplanen och förfarande för redovisning av
likvid än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga
uppköpserbjudanden. Aktieägare som befinner sig i eller är bosatta i USA
uppmanas att konsultera en egen legal-, finansiell- och skatterådgivare
avseende erbjudandet. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta
stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och
Columbiadistriktet). 

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller
indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel
eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk
handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte
begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra
former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och
aktier kan inte överlåtas i erbjudandet, på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av
personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte
detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet
postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas
in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt
i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till överlåtelse av aktier i erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig
i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av
ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär
basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer
inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
erbjudandet måste intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i
erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag
för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta
i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika. Nasdaq Technology kommer inte att tillhandahålla något vederlag
i erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika.

Oaktat det föregående kan Nasdaq Technology, och rådgivare, mäklare eller
andra personer som agerar som ombud för, eller på uppdrag av, Nasdaq
Technology, komma att, i enlighet med, och med beaktande av begränsningar
som följer av Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av
Kollegiet för svensk bolagsstyrning 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”),
tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, vidta åtgärder för att förvärva
ytterligare aktier i Cinnober, inklusive förvärv på den öppna marknaden
till rådande kurser eller i privata transaktioner till förhandlade priser.
Sådana förvärv, eller åtgärder vidtagna för att förvärva aktier i Cinnober,
kan komma att äga rum fram till och med utgången av acceptperioden och
efter genomförandet av erbjudandet och kommer i förevarande fall att
genomföras i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Inga
sådana förvärv får göras till priser som är högre än det vederlag som
erbjuds i erbjudandet, eller på villkor som är förmånligare än erbjudandets
villkor, om inte vederlaget och övriga villkor för erbjudandet ändras i
enlighet därmed.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, den preliminära
tidplanen för erbjudandet, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar
med erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan
vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såso...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.