Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

NCAB Delårsrapport januari - juni 2021

KVARTALET APRIL – JUNI 2021
> Nettoomsättningen ökade med 31% till 762,2 Mkr (580,6). I US-dollar ökade nettoomsättningen med 52%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 15% och mätt i US-dollar ökade den med 33%.
> Orderingången ökade med 118% till 1 057,8 Mkr (486,2). I US-dollar ökade den med 152%. För jämförbara enheter ökade orderingången med 98%, mätt i US-dollar ökade den med 129%.
> EBITA ökade med 105 % till 103,8 Mkr (50,6), motsvarande en EBITA-marginal om 13,6% (8,7).
> EBITA har påverkats positivt med 11,0 Mkr av efterskänkta lån i USA, PPP-lån*), samt negativt av transaktionskostnader med 1,3 Mkr. EBITA exklusive effekten av de efterskänkta PPP-lånen och transaktionskostnader var 94,1 Mkr motsvarande en marginal på 12,3% (10,3).
> Rörelseresultatet uppgick till 99,7 Mkr (48,1). Rörelsemarginalen blev 13,1% (8,3).
> Resultat efter skatt var 77,9 Mkr (20,4).
> Resultat per aktie uppgick till 4,16 kr (1,21).

PERIODEN JANUARI – JUNI 2021
> Nettoomsättningen ökade med 30% till 1 379,3 Mkr (1 063,7). I US-dollar ökade nettoomsättningen med 49%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 9% och 26% i US-dollar.
> Orderingången ökade med 94% till 2 036,7 Mkr (1 049,7). I US-dollar ökade orderingången med 124%. För jämförbara enheter ökade orderingången med 67% och mätt i US-dollar ökade den med 98%.
> EBITA ökade till 162,1 Mkr (88,4), motsvarande en EBITA-marginal om 11,8% (8,3). EBITA har belastats med 3,5 Mkr avseende transaktionskostnader för PreventPCB och sas – electronics men positivt av de efterskänkta PPP-lånen *). Exklusive transaktionskostnader och PPP-lån uppgick EBITA till 154,6 Mkr vilket motsvarar en EBITA-marginal på 11,2% (9,7).
> Rörelseresultatet uppgick till 155,1 Mkr (85,1). Rörelsemarginalen blev 11,2% (8,0).
> Resultat efter skatt var 118,7 Mkr (60,8)
> Resultat per aktie uppgick till 6,34 kr (3,46).
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
> På årsstämman den 10 maj beslutades om en utdelning på 5,00 kr per aktie
> Den 24 juni förvärvades 100% av aktierna i sas – electronics i Tyskland
 
*) Lån motsvarande 11,0 Mkr inom det så kallande amerikanska coronarelaterade Paycheck Protection Program har under kvartalet efterskänkts. Detta är bokfört som övriga intäkter och påverkar bruttovinst och EBITA positivt.

          
Key performance indicatorsJan-Mar   Jan-Mar  Helår 
20212020 20212020LTM 2020
Orderingång, Mkr1 057,8486,2117,5 2 036,71 049,794,03 230,42 243,4
Orderingång, MUSD126,250,0152,4 242,7108,1124,5378,4243,8
Nettoomsättning, Mkr762,2580,631,3 1 379,31 063,729,72 430,92 115,2
Nettoomsättning, MUSD90,960,051,5 164,4110,049,4284,2229,8
Bruttomarginal, %31,629,4  30,230,5 30,530,3
EBITA Mkr103,850,6105,3 162,188,483,4264,4190,7
EBITA-marginal, %13,68,7  11,88,3 10,99,0
Rörelseresultat Mkr99,748,1107,5 155,185,182,4252,4182,3
Rörelsemarginal %13,098,28  11,258,00 10,388,62
Resultat efter skatt Mkr77,920,4282,2 118,760,895,1185,4127,5
Resultat per aktie 4,161,2244,0 6,33,583,09,97,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten Mkr30,376,9-61 28,379,5-64143,2194,3
Avkastning på sysselsatt kapital, %    23,823,7 23,823,7
Avkastning på eget kapital, %    26,124,3 26,124,3
          
Genomsnittlig växelkurs SEK/USD8,419,69  8,409,67 8,579,20
Genomsnittlig växelkurs SEK/EUR10,1410,66  10,1310,66 10,2210,49


VD HAR ORDET

NCAB flyttar fram positionerna
 NCAB har haft ytterligare ett starkt kvartal. Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 762 Mkr. Orderingången fortsatte öka med hela 118 procent till 1 058 Mkr. Beteendet vi såg i första kvartalet att orderläggningen tidigarelagts på grund av osäkerheten i marknaden både vad gäller komponentbrist och prishöjningar har fortsatt under andra kvartalet. Är det ett nytt normalläge? Det är ännu svårt att sia om. Det är dock glädjande att vid sidan om detta se en stark underliggande tillväxt och att samtliga segment och alla nya förvärv levererar både vad gäller order, intäkter och resultat. I kvartalets orderingång finns också en prishöjningseffekt från våra leverantörer som vi fört vidare till våra kunder.
 
Generellt ser vi ökad aktivitet både från befintliga och nya kunder med nya projekt. Det tyder på att vi tar marknadsandelar. Det är tydligt att elektroniska applikationer ökar stort beroende på omställningen till mer klimatsmarta lösningar. Vi ser även att många av våra mindre konkurrenter har svårt att bli prioriterade hos de ledande leverantörerna. Det är svårt för dem som inte har en egen bemanning i Kina att upprätthålla relationerna med leverantörerna. Detta drabbar även kunder som till del köper direkt från fabriker i Asien. Detta innebär en tydlig fördel för NCAB.
 
EBITA ökade till 104 Mkr, mer än en fördubbling från föregående år. Dock ska påpekas att i resultatet ingår en efterskänkning av PPP-lån för coronastöd i USA som uppgick till 11 Mkr. Exklusive det stödet har NCAB i kvartalet ökat EBITA-marginalen till hela 12,3 procent (10,3). Våra kostnader för resor, mässor och liknande är fortsatt låga och vi har, även om vi investera...

Författare MFN