Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-15

NDX Intressenter: NDX Intressenter förklarar det rekommenderade kontanta budpliktserbjudandet till aktieägarna i Nordax ov...

Pressmeddelande Stockholm, 15 mars 2018 ERBJUDANDET SOM HÄNVISAS TILL
I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
I AUSTRALIEN, HONG-KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, ELLER
I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDET ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR
OCH REGLER SKULLE VARA FÖRBJUDET. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH
ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA
YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER
VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS TILL
AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION TILL AMERIKANSKA AKTIEÄGARE" I SLUTET
AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 8 februari 2018 offentliggjorde Nordic Capital Fond VIII[1]
("Nordic Capital") och Sampo plc[2] ("Sampo"), genom NDX Intressenter
AB[3] ("NDX Intressenter"), ett rekommenderat kontant
budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax Group AB (publ)
("Nordax") om förvärv av samtliga utestående aktier i Nordax till ett
pris om 60 kr per aktie ("Erbjudandet").

Fullföljande av Erbjudandet

Erbjudandets fullföljande villkorades av att NDX Intressenter, Nordic
Capital och Sampo skulle erhålla samtliga, med avseende på
Erbjudandet och fullföljandet av förvärvet av Nordax, erforderliga
myndighetstillstånd eller liknande godkännanden, tillstånd och
beslut, inklusive från myndigheter som övervakar finansmarknaden och
konkurrensmyndigheter. Samtliga sådana tillstånd från relevanta
myndigheter har nu erhållits.

Det enda villkoret för Erbjudandets fullföljande är därmed uppfyllt
och NDX Intressenter förklarar därför Erbjudandet ovillkorat och
kommer att fullfölja Erbjudandet.

Accept av Erbjudandet, redovisning av likvid m.m.
Sista dagen att acceptera Erbjudandet är den 21 mars 2018.

Erbjudandet accepteras genom att underteckna och lämna in korrekt
ifylld anmälningssedel i enlighet med instruktionerna i
erbjudandehandlingen. Anmälningssedeln måste skickas i god tid så att
den är Carnegie tillhanda senast klockan 15.00 (CET) den 21 mars
2018.

Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart NDX Intressenter
efter acceptfristens utgång har redovisat utfallet i Erbjudandet.
Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 23
mars 2018 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den
28 mars 2018.

NDX Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden
för Erbjudandet. En eventuell förlängning kommer dock inte fördröja
utbetalning av likvid till de aktieägare som accepterat Erbjudandet
under den initiala acceptperioden.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas
till erbjudandehandlingen som hålls tillgänglig på NDX Intressenters
hemsida, www.ndxintressenter.com.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ), Citigroup Global Markets Limited
och Sundling Wärn Partners AB är finansiella rådgivare och
Advokatfirman Cederquist, Nord Advokater och Hannes Snellman
Advokatbyrå är legala rådgivare i förhållande till svensk rätt och
Davis Polk & Wardwell London LLP är legal rådgivare i förhållande
till amerikansk rätt, i samband med Erbjudandet.

Kontaktinformation

NDX Intressenter

Katarina Janerud, NC Advisory AB, Communications Manager, Rådgivare
till Nordic Capitals fonder, +46 (0)8-440 50 50,
katarina.janerud@nordiccapital.com

Jarmo Salonen, Sampo Group, Head of Investor Relations and Group
Communications, +358 10 516 0030, jarmo.salonen@sampo.fi

Mirko Hurmerinta, Sampo Group, Investor Relations and Communications
Specialist, Media Relations, +358 10 516 0032,
mirko.hurmerinta@sampo.fi

Information finns även tillgänglig på NDX Intressenters hemsida,
www.ndxintressenter.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 21.00
(CET).

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan den svenskspråkiga originaltexten och
den engelskspråkiga översättningen ska den svenskspråkiga
originalversionen äga företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - NDX Intressenter kommer inte att tillåta
eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av
Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt
eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller
indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax,
e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk
överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte
överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant
kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av
personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte
och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende
Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras,
vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som
är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som
agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar
instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland eller Sydafrika, samt att de inte på icke-diskretionär
basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i
eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. NDX
Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag från
Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika.

Viktig information till amerikanska aktieägare

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser värdepapper i
Nordax, ett svenskt aktiebolag. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet
med ett undantag från amerikanska anbudsförfaranderegler under Rule
14d-1(d) enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934 ("U.S.
Exchange Act"), i enlighet med Section 14(e) i U.S. Exchange Act och
i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag.
Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande-
och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad
accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid
samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar
och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden.

Det kan vara förenat med svårigheter för amerikanska aktieägare att
göra gällande rättigheter och krav enligt federal
värdepapperslagstiftning eftersom NDX Intressenter och Nordax har
säte utanför USA och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter
eller företrädare kan ha hemvist utanför USA. Det är inte säkert att
amerikanska aktieägare kan stämma ett icke-amerikanskt bolag eller
dess styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för
överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det
vara förenat med svårigheter att tvinga ett icke-amerikanskt bolag
eller dess dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

Erhållandet av likvid av amerikanska aktieägare, i enlighet med
Erbjudandet, kan utgöra en beskattningsbar transaktion i egenskap av
en federal inkomstskatt enligt gällande amerikansk och lokal, likväl
som utländsk och övrig, skattelagstiftning. Varje aktieägare uppmanas
att samråda med sin oberoende professionella rådgivare angående
skattekonsekvenserna av Erbjudandet.

I enlighet med svensk lagstiftning och praxis och i enlighet med Rule
14e-5(b) i U.S. Exchange Act, kan NDX Intressenter och dess
närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för NDX Intressenter
eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan, vid
sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp
utanför USA, av aktier i Nordax, som är föremål för Erbjudandet,
eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller
utnyttjas för teckning av sådana aktier före eller under Erbjudandets
acceptperiod. Dessa förvärv kan ske antingen på den öppna marknaden
till rådande priser eller i transaktioner utanför marknaden till
förhandlade priser. I den utsträckning information om sådana köp
eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer
informationen att offentliggöras för amerikanska aktieägare i Nordax.
Vidare kan NDX Intressenters finansiella rådgivare också komma att
delta i normal handel avseende värdepapper i Nordax, vilket kan
inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess
territorier och besittningar, alla stater i USA och
Columbiadistriktet).

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
informat...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.