Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Nederman: Kallelse till årsstämma 2016 i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen 20 april 2016 kl.16.00 på Marina Plaza, Kungstorget 6, 251
10 Helsingborg.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman skall:
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast
torsdagen den 14 april 2016.

· dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den
14 april 2016, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

· på Nedermans hemsida www.nederman.com
· per e-post: arsstamma@nederman.se
· per telefon: 042-18 87 00
· per post: Nederman Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 602, 251 06
Helsingborg.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används
endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare
som företräds av ombud skall fullmakt insändas i original tillsammans
med anmälan. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia
av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så
önskar. Formuläret finns också tillgängligt för nedladdning på
Nedermans hemsida, www.nederman.com.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så
kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 14
april 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum
måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare.

15. Beslut om:
a. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
b. överlåtelse av egna aktier.
16. Beslut rörande valberedningen.
17. Stämmans avslutande.
Utdelning (punkt 9 b på dagordningen)
För verksamhetsåret 2015 föreslår styrelsen en utdelning till
aktieägarna om 5,00 kr per aktie. Utbetalningsdag är onsdagen den 27
april 2016 och avstämningsdag för utdelning är fredagen den 22 april
2016.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 10-13)
Valberedningen har följande förslag:
· Styrelsens ordförande Jan Svensson väljs till ordförande vid
årsstämman 2016.

· Antalet styrelseledamöter skall vara sju och inga suppleanter.
· Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 575 000 (1
400 000) kronor att fördelas med 450 000 (400 000) kronor till
styrelsens ordförande och 225 000 (200 000) kronor vardera till
övriga årsstämmovalda ledamöter förutom Verkställande Direktören.
Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån.

· Revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
· Omval av Jan Svensson som styrelseordförande.
· Omval av styrelseledamöterna Gunnar Gremlin, Per Borgvall, Ylva
Hammargren, Fabian Hielte och Sven Kristensson.

· Nyval av Johan Menckel
· Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för
tiden intill slutet av årsstämman 2017 (med den auktoriserade
revisorn Staffan Landén som huvudansvarig tills vidare).

Förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att samma principer som beslutades på Årsstämman
2015 tillämpas även för 2016. Riktlinjerna innebär att fast lön utgår
för fullgott arbete. Därutöver finns möjlighet till rörlig ersättning
som kopplas till bolagets resultat och kapitalbindning. Den rörliga
ersättningen kan uppgå till maximalt 30-50 procent av årslönen
beroende på individens befattning i bolaget. I enlighet med beslut på
bolagsstämman 2015 finns ett program för långsiktig bonus (LTI) för
ledande befattningshavare. Programmet är bestämt för en period om
minst 2 år, och skall vara målsatt på ett sätt som innebär att det
varit en särskilt gynnsam utveckling för bolagets aktieägare.
Utfallet av ett LTI-program som tillfaller den ledande
befattningshavaren (netto efter inkomstskatt), skall återinvesteras i
optioner i Nederman (optioner kan bli aktuellt endast under
förutsättning av godkännande vid årsstämman 2017 i Nederman) eller i
Nedermanaktier över börsen. Det aktie- och optionsinnehav som
återinvesteras skall behållas av den ledande befattningshavaren i
minst 3 år. Ett LTI-program som omfattar 2 år, skall maximalt kunna
uppgå till 35 procent av en årslön för Verkställande Direktören och
20 procent av en årslön för övriga ledande befattningshavare.

För Verkställande Direktören är pensionsplanen premiebestämd med en
årspremie motsvarande 35 procent av den årliga grundlönen. För övriga
ledningen följer pensionsbetalningarna den avtalsenliga
kollektivplanen ITP med undantag för två medlemmar där
pensionsinbetalning sker med 8 basbelopp per år respektive maximalt
30 % av grundlönen.

Vid uppsägning från Verkställande Direktörens sida gäller en
uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida äger
Verkställande Direktören rätt till motsvarande 18-24 månadslöner (de
sista sex månaderna med förbehåll för ny anställning). För övriga
ledningen gäller tolv månaders uppsägningstid vid en uppsägning från
bolagens sida, och sex månaders uppsägningstid vid egen uppsägning.
Det finns inget avtal mellan styrelsens medlemmar eller ledande
befattningshavare och Nederman eller något av dess dotterbolag om
förmåner efter det att deras uppdrag har avslutats. Enligt beslut på
bolagsstämman 2013 infördes ett aktiesparprogram för ledande
befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar och
verksamma inom koncernledningen vilket planenligt avslutades 31
december 2015. Nedermans koncernledning består av åtta personer
(inklusive Verkställande Direktören).

Förslag till beslut om (I) bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv av egna aktier och (II) överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om förvärv respektive
överlåtelse av egna aktier (enligt punkt 15) nedan.

Bakgrund
Styrelsen bedömer att det under perioden fram till nästa årsstämma kan
uppkomma situationer där det finns behov av att återköpa aktier och
att överlåta dem. Detta kan exempelvis aktualiseras inom ramen för
industriella förvärv och annan strukturell utveckling av
Nederman-koncernens verksamhet.

1) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017 besluta
om förvärv av egna aktier enligt följande:

(i) Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris
inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

(ii) Förvärv av egna aktier får ske så att Bolagets innehav av egna
aktier sammanlagt uppgår till högst tio (10) procent av samtliga
aktier i Nederman.

2) Styrelsens förslag till bemyndigande att överlåta egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017 besluta
om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

(i) Överlåtelse får ske av högst så många aktier som innehas av
bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut och vilka inte krävs för
leverans av aktier i enlighet med bolagets aktiesparprogram.

(ii) Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris
inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

(iii) Överlåtelse av aktier får ske som betalning av hela eller del av
köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion,
varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde.

(iv) Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, med
apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget.

(v) Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandena och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att skapa en beredskap för styrelsen att helt eller
delvis finansiera industriella förvärv med egna aktier och möjliggöra
annan strukturell utveckling av Nederman-koncernens verksamhet.

Majoritetskrav
Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 1) respektive 2) ovan
kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Förslag till instruktion för valberedningen (punkt 16)
Tillsättande av valberedning: Styrelsens ordförande skall ta kontakt
med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på
ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista
bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att
utse en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra
valberedning intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa
tre representanter bör vara någon av styrelsens ledamöter. Om någon
av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse representant till
valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa
aktieägare. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är
slutfört skall, om valberedningen så beslutar, ersättare utses av
samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne
aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största
aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om
ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört
sitt arbete, skall valberedningen äga rätt att ändra i
valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt.

En av ägarrepresentanterna i valberedningen skall vara dess
ordförande, dock inte styrelsens ordförande.

Valberedningens uppdrag m.m.
Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman förbereda
val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av
ordförande vid årsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor,
samt i förekommande fall, val av revisorer. Information av
valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex
månader före årsstämma. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära
arvode, men eventuella omkostnader i samband med arbetet i
valberedningen skall bäras av bolaget efter beslut i valberedningen.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga
hos bolaget och på bolagets hemsida och skickas till de aktieägare
som så begär i slutet på mars.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till 11 715 340. Bolagets innehav av egna aktier
uppgår till 34 000, vilka inte berättigar till rösträtt så länge
bolaget innehar aktierna.

Program
15.00 Registrering påbörjas
15.30 Stämmolokalen öppnas
16.00 Stämman börjar
Välkomna
Helsingborg i mars 2016
Styrelsen
Nederman Holding AB (publ)

Fakta om Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom
området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra
lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från
industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.