Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

NeoDynamics: Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics AB:s (publ) ("NeoDynamics"
eller "Bolaget") företrädesemission av aktier
("Företrädesemissionen") som beslutades av den extra bolagsstämman
som hölls den 28 januari 2020 och i vilken även allmänheten har
möjlighet att teckna.

NeoDynamics genomför en Företrädesemissionen för att finansiera ett
fortsatt arbete mot att nå ut i nyckelmarknaderna i EU samt ansöka om
FDA/510k marknadsgodkännande i USA. Genom Företrädesemissionen
tillförs NeoDynamics, vid full teckning, cirka 45,9 MSEK före
emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 100
procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen omfattar högst 15 303 520 aktier. Den som på
avstämningsdagen 4 februari 2020 var aktieägare i NeoDynamics äger
företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation
till tidigare innehav av aktier. En (1) befintlig aktie ger en (1)
teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1)
aktie. Teckningskursen är 3,0 SEK per aktie. Även allmänheten har
möjlighet att teckna.

Kommentar från NeoDynamics VD, Anna Eriksrud

"NeoDynamics strategi är att etablera NeoNavia som det ledande
biopsisystemet, i första hand på bröstcancerområdet, i Europa, USA
och Kina. Genom en betydande kapitalanskaffning är vi nu finansierade
för att på ett effektivt sätt fortsätta arbetet mot detta mål. Vi
välkomnar våra trogna befintliga ägare att fortsätta stödja oss i vår
strävan att förbättra cancerdiagnostiken genom att teckna sig i
Företrädesemissionen. Med dessa ord vill jag tacka både nytillkomna
och befintliga ägare för deras tro på NeoDynamics framtida
möjligheter." - Anna Eriksrud, VD.

Preliminär tidplan:

· 7 februari - 19 februari 2020 - Handel i teckningsrätter
· 7 februari - 21 februari 2020 - Teckningsperiod
· 7 februari 2020 - Fram tills dess Företrädesemissionen
registrerats hos Bolagsverket - Handel i BTA

· 27 februari 2020 - Offentliggörande av preliminärt utfall i
Företrädesemissionen

Investerarträffar
Bolaget kommer att presentera på Redeye Investor After Work i Malmö
den 12 februari 2020. Ytterligare investerarträffar kan komma att
anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att
presenteras på NeoDynamics och Redeyes respektive hemsidor.

Prospekt
Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns
tillgängligt på Bolagets, emissions- institutets och Redeye AB:s
respektive hemsidor www.neodynamics.com (http://www.neodynamics.com),
www.sedermera.se, www.redeye.se). Anmälningssedlar kommer att
finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor.
Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta
emissionsinstitutet på telefonnummer +46 40 615 14 10.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är
juridisk rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Sedermera
Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)
Telefon: +46 8 522 79 667
E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com
Eller
Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ)
Telefon: +46 708 519 648
E-post: jorgen.vrenning@neodynamics.com

Om NeoDynamics
NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt
bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi har utvecklat
och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är
att driva utvecklingen inom diagnostik och precisionsbehandling av
cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med
högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

VIKTIG INFORMATION
EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIGT.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om
försäljning av säkerheter. Kopior av detta meddelande görs ej och får
inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta
pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering
eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften
endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning
eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom
USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i
samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande
kommer inte att registreras enligt "U.S. Securities Act of 1933", i
dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte
att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan
utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är
uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras
genom användande av ord som "tror", "förväntas", "förutser", "ämnar",
"uppskattar", "kommer", "kan", "fortsatt", "bör" och liknande
uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras
på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare
antaganden. Trots att NeoDynamics AB tror att dessa antaganden var
rimliga när de gjordes, är dessa antaganden, till sin natur, föremål
för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda
händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att
förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter,
oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra
att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de
förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom
sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och
framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser
endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis
om detta.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/neodynamics/r/idag-inleds-teckningsperioden-i...

Författare AktieTorget News