Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

NeoDynamics: Kallelse till årsstämma i NeoDynamics AB (publ)

Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), 559014-9117, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 på Scandic
Foresta/Vinterträdgården, Lidingö

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i aktieboken fredagen den 17 maj 2019, och

· dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 17 maj 2019 per
e-post till info@neodynamics.se.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast fredagen den 17
maj 2019. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna
dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten får dock vara
äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre
period, längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar
bifogas anmälan till stämman. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
bolagets webbplats, www.neodynamics.se.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 15 303 520 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter
samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: En valberedning bestående av representanter för några av de
största aktieägarna föreslår att Ingrid Salén väljs som ordförande på
stämman.

Punkt 7b): Styrelsen föreslår att Bolagets förlust disponeras i
enlighet med styrelsens förslag på sid 3 i årsredovisningen. Ingen
utdelning till aktieägarna lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 8: Styrelsen består för närvarande av fem ordinarie ledamöter
utan suppleanter. Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter
utan suppleanter. Vidare föreslås en revisor utan
revisorssuppleanter.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för tiden
intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 450 000
kronor, att fördelas av styrelsen. Valberedningen föreslår att arvode
till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Styrelsen består för närvarande av följande fem ordinarie
ledamöter utan suppleanter: Ingrid Salén (ordförande), Carina Bolin,
Claes Pettersson, Jörgen Vrenning och Xiao-Jun Xu. Valberedningen
föreslår att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma fortsatt
ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jörgen
Vrenning har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Ingrid
Salén (ordförande), Carina Bolin, Claes Pettersson och Xiao-Jun Xu,
samt nyval av Ulf Boberg. Vidare föreslår valberedningen att
Margareta Kleberg, BDO, utses till revisor utan revisorssuppleant.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets
förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se
http://www.neodynamics.se/privacypolicy

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar på stämman
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och tillsändes utan
kostnad den aktieägare som begär det. Handlingarna kommer senast från
denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida
www.neodynamics.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att
framläggas på stämman.

Lidingö i april 2019

NeoDynamics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667,
E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se,eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519
648, E-post jorgen.vrenning@neodynamics.se

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är
inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer.
Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen
utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad
mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet.
Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis
och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en
korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas
vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En
kommersiell lansering beräknas ske under 2020.Om NeoNavia

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att
användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en
basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive
nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och
placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att
erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig
vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad
behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven
mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och
positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den
pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett
handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar
handheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor,
vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande
vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid
provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/neodynamics/r/kallelse-till-arsstamma-i-neody...
https://mb.cision.com/Main/17640/2795181/1030718.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.