Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

NeoDynamics: NeoDynamics har säkrat finansiering genom emission av konvertibler och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics") eller ("Bolaget")
har beslutat att föreslå en emission av konvertibler om upp till 15
MSEK. Se bifogad kallelse.

Styrelsen för NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics") eller ("Bolaget")
har beslutat att föreslå en emission av konvertibler om upp till 15
MSEK för att stärka Bolagets kassa och säkra kapitalbehovet inför
produktionsstart och kliniska prövningar. Styrelsen har därför
beslutat att kalla till extra bolagsstämma 16 sept. Se bifogad
kallelse.

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta pressmeddelande har
Bolaget mottagit intresseanmälningar för teckning av konvertibler i
emissionen motsvarande mer än 2/3 av beloppet för ovan nämnda
emission, varav förbindelser i form av signerade
teckningsförbindelser finns på 10 MSEK.

Motivet för emissionen är att säkra Bolagets kapitalbehov inför
produktionsstart, ansökningar om regulatoriska tillstånd, kliniska
prövningar och marknadsföring.

"Finansieringen är ett viktigt steg och tar oss till en tidpunkt i
början av nästa år då våra regulatoriska ansökningar i Europa och USA
är inlämnade", kommenterar Anna Eriksrud, VD NeoDynamics.

Genom konvertibelemissionen utges maximalt 15 000 000 konvertibler med
en teckningskurs om 1 SEK per konvertibel. Konvertiblerna löper med
en årsränta om 10 procent och konvertering kommer att kunna göras
till en konverteringskurs som motsvarar emissionskursen vid en
framtida nyemission av aktier som kommer att beslutas av Bolagets
aktieägare, dock lägst på en bolagsvärdering av 61 214 280 kr.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar
såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 15 kap. 3 §
aktiebolagslagen (2005:551) samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets kontor, NeoDynamics AB, Lejonvägen 14, på
Lidingö samt på Bolagets webbplats (www.neodynamics.se) senast två
veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid
bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap.
32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Se bilagd kallelse till extra bolagsstämma:

Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ)

Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 ("Bolaget"),
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 september 2019
kl.16.00 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen
den 9 september 2019, och

· anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 12 september 2019
skriftligen till NeoDynamics AB, Lejonvägen 14, 181 32 Lidingö.
Anmälan kan också göras per telefon 0708-519 648 eller per e-post
jorgen.vrenning@neodynamics.se. I anmälan bör uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer samt bör i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att delta vid bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd innan den 2 september 2019.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För
att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 15 303 520 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Föreslagen agenda

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om styrelsens förslag till riktad emission av konvertibler
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Beslut om styrelsens förslag till riktad emission av konvertibler med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt (punkt 7)

Styrelsens förslag till beslut att vid extra bolagsstämma i
NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117, ("Bolaget") besluta om
riktad emission av konvertibler.

Emission av konvertibler 2019/2020:

1. Allmänt och lånebelopp

Bolagets styrelse har den 28 augusti 2019 beslutat, att kalla till
extra bolagsstämma i Bolaget den 16 september 2019, och föreslår
härmed att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag
till beslut att emittera konvertibler om ett maximalt nominellt värde
om högst 15 000 000 kronor, fördelat på maximalt 15 000 000
konvertibler, var och en med ett nominellt värde om 1 kronor.

Teckningskursen för konvertiblerna uppgår till 100% av konvertiblernas
nominella belopp, totalt maximalt 15 000 000 kronor. Aktiekapitalet
kan till följd av konvertering öka med högst 375 000 kronor genom
utgivande av högst 3 750 000 aktier.

1. Teckning och teckningstid

Teckning av konvertibler ska ske på teckningslista senast den 16
september 2019. Betalning för tecknade konvertibler ska erläggas
kontant senast den 19 september 2019. Styrelsen äger rätt att
förlänga tiden för teckning och betalning.

1. Avvikelse från företrädesrätt

Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal investerare som i
förväg anmält intresse att teckna konvertibler. Motivet för
emissionen är att säkra Bolagets kapitalbehov inför produktionsstart,
ansökningar om regulatoriska tillstånd, kliniska prövningar och
marknadsföring. Skälet till att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt
tillföra kapital för att säkra Bolagets fortsatta verksamhet och
utveckling.

1. Ränta

Konvertiblerna löper med en årsränta om tio (10) procent. Lånet
förfaller till betalning den 20 september 2020 i den mån konvertering
inte dessförinnan ägt rum, eller lånet återbetalats i enlighet med
konvertibelvillkoren.

1. Konvertering

Både Konvertibelinnehavare och Bolaget har rätt att från den 20
september 2019 fram till 19 september 2020 påkalla konvertering av
hela eller delar av sin fordran inklusive upplupen ränta mot
nyemitterade aktier i Bolaget, vardera aktien med ett kvotvärde om
tio (10) öre. Konvertering är villkorad av att aktieägarna i Bolaget
under ovan nämnda period har beslutat om en kapitalanskaffning genom
nyemission av aktier i Bolaget. För det fall sådan kapitalanskaffning
genom nyemission av aktier inte beslutats vid lånets förfall, ska
lånet återbetalas i sin helhet.

Konverteringskurs per aktie i Bolaget skall motsvara värdering
(pre-money) av Bolaget vid ovan nämnd kapitalanskaffning genom
nyemission av aktier i Bolaget som beslutats av aktieägarna minskat
med erforderlig emissionsrabatt, dock lägst en total värdering av
Bolaget om 61 214 080 kronor. Konverteringskursen har bestämts efter
förhandling med de teckningsberättigade med utgångspunkt i den
noterade betalkursen för Bolagets aktier och

erforderlig emissionsrabatt för att kunna genomföra emissionen.

1. Vinstutdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya
aktierna registrerats.

1. Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar
såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta pressmeddelande har
bolaget mottagit anmälningar för teckning från investerare för
emissionen som motsvarar mer än 2/3 av ovan nämnda emission.

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 15 kap. 3§
aktiebolagslagen (2005;551) samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets kontor, NeoDynamics AB, Lejonvägen 14, på
Lidingö samt på Bolagets webbplats (www.neodynamics.se) senast två
veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid
bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap.
32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lidingö 28 augusti 2019

NeoDynamics AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667,
E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se, eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon: +46 708 519
648, E-post: jorgen.vrenning@neodynamics.se

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för
offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08:56 CET.

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är
inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer.
Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen
utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad
mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet.
Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis
och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en
korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas
vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En
kommersiell lansering beräknas ske under 2020.Om NeoNavia

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avset...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.