Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

Nepa AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEPA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nepa AB (publ), org.nr 556865-8883 ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 11.00 i Bolagets
lokaler på Maria Skolgata 83, 118 53 i Stockholm.AnmälanAktieägare
som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 14 maj 2020;

· dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda
senast torsdagen den 14 maj 2020, antingen per e-post agm@nepa.com,
telefon +46 840 026 800 eller post Nepa AB (publ), Att: Elin
Nordholm, "Årsstämma 2020", Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga
rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några
dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB)
torsdagen den 14 maj 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i
god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens
giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också
tillgängligt på Bolagets webbplats, nepa.com.

Information om åtgärder med anledning av COVID-19 (coronaviruset)

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har Bolaget
vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna
om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell
smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att
planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt att
det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar. Deltagande
av bolagsledningen, Bolagets styrelse och övriga närvarande som inte
är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget uppmuntrar aktieägare att
överväga möjligheten att närvara via ombud istället för att närvara
personligen. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov
att uppdatera informationen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom
nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande

Valberedningen, som har bestått av Ulrich Boyer (ordförande Nepa AB),
Karin Boyer (representerar Ulrich och Karin Boyers ägande), Magnus
Skåninger (Swedbank Robur fonder), Marcus Wahlberg (Elementa) och
Fredrik Östgren, föreslår att till ordförande vid årsstämman välja
styrelsens ordförande Ulrich Boyer.

Punkt 7 b) - Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska
uppgå till sex. Inga suppleanter föreslås.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet fastställs till 100 000 kronor
till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte
är anställda i Bolaget. Valberedningens förslag till
styrelsesammansättning innebär således en sammanlagd ersättning om
300 000 kronor.Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Ulrich Boyer, P-O Westerlund och
Fredrik Östgren, samt nyval av Katarina Bonde, Martin Burkhalter och
Andreas Bruzelius som styrelseledamöter, för en mandattid som
sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår
valberedningen omval av Ulrich Boyer till ordförande i styrelsen för
det kommande året.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga
utbildning, arbetslivserfarenhet och uppdrag i andra bolag m.m.
kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats på sätt som anges
under "övrigt" nedan.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget
KPMG AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram
till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB
för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Christel Caldefors.

Punkt 11 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande
principer för utseende av valberedning.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de
fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed
avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade
aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per
den 30 september 2020, som vardera utser en representant att jämte
styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2021. Om någon av
dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en
representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa
aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till
valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i Bolaget
vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska
representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya
ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största
aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget
innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som
utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att
utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra
största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av
valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget
ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att
ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen
avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till årsstämman 2021:

a) förslag till stämmoordförande

b) förslag till styrelse

c) förslag till styrelseordförande

d) förslag till revisorer

e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

f) förslag till arvode för Bolagets revisorer

g) förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

Punkt 12 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättning till den verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare i Bolaget.
Riktlinjerna omfattar även ersättningar till styrelseledamöter i den
mån de erhåller ersättningar utöver styrelsearvode för tjänster som
rör en position som täcks av dessa riktlinjer. Riktlinjerna omfattar
inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal ingångna efter
årsstämman 2020 och för ändringar i anställningsavtal gjorda
därefter.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande
sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers
övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhetBolagets affärsstrategi bygger på att hjälpa
företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens
röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Bolaget
kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att
omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt
kvantifierbara åtgärder.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. Ersättning till verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare ska spegla Bolagets behov av att
rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom ersättning som
upplevs som rättvis och på en konkurrenskraftig nivå. Dessa
riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en
konkurrenskraftig totalersättning.

Formerna av ersättning

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska bestå av följande komponenter:

· fast grundlön;
· rörlig ersättning;
· pensionsförmåner; och
· övriga förmåner och avgångsvederlag.

Bolagsstämman kan därutöver - och...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.